ວິທີການສະຫມັກຂໍເອົາຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງງານ

ຂັ້ນຕອນການຂໍເງິນປະກັນການຫວ່າງງານມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ມັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ເອ​ກະ​ສານ​ ແລະ ​ຂໍ້​ມູນ​, ການ​ຍື່ນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​, ແລະ​ ການ​ຍື່ນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ປະ​ຈໍາ​ອາ​ທິດ​. ທ່ານຍັງຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ມີເວ ລາເຮັດວຽກ ແລະ ຊອກວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ. ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວກັບການ​ສະ​ຫມັກ​ຂໍ​ເອົາ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ແລະ ​ຂໍລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ ​ແລະ​ ຂັ້ນຕອນການ​ຮ້ອງ​ຂໍໃນ ຄູ່ມືຜູ້ຮ້ອງຂໍປະກັນໄພຫວ່າງງານ.

Marquam Bridge crosses the Willamette River as the sun sets behind the skyline of Portland.

ກ່ອນການຮ້ອງຂໍຜົນປະໂຫຍດ

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນການສະຫມັກ, ເກັບກໍາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນ ໄພຫວ່າງງານ (UI), ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີ:

 • ຊື່ຂອງທ່ານ, ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ, ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນສັນຊາດສະຫະລັດ ຫຼື ຄົນໃນເກາະ COFA, ທ່ານສາມາດໃຊ້ໝາຍເລກ USCIS, ໝາຍເລກ-A ຫຼື ໝາຍເລກ I-94 ຂອງທ່ານໄດ້
 • ປະຫວັດການເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງທ່ານໃນ 18 ເດືອນຜ່ານມາ, ລວມມີ:
 • ຊື່ນາຍຈ້າງ
 • ທີ່ຢູ່ນາຍຈ້າງ
 • ເບີໂທລະສັບນາຍຈ້າງ
 • ວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສີ້ນສຸດໃນການເຮັດວຽກກັບແຕ່ລະນາຍຈ້າງ

ໝາຍເລກບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ໝາຍເລກເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົງທະບຽນ ເພື່ອໃຫ້ເງິນ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານຈ່າຍໃຫ້ທ່ານໂດຍຜ່ານ ການຟາກເຂົ້າໂດຍກົງ

ການຮ້ອງຂໍຜົນປະໂຫຍດ

ບາດກ້າວທີ 1: ຍືນຄຳຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ

ບາດກ້າວທໍາອິດຂອງຂັ້ນຕອນການສະໝັກແມ່ນເພື່ອຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຊອກຫາວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນ ຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານຫຼືບໍ່.

ທ່ານພຽງແຕ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍໃນເບື້ອງຕົ້ນຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີຜົນປະໂຫຍດ (ໄລຍະເວລາ 52 ອາທິດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນອາທິດທໍາອິດທີ່ ທ່ານຍື່ນ). ມີຫຼາຍວິທີການຍື່ນ:

 • ຍືນຄຳຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນທາງອອນໄລນ໌: ວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດທີ່ຈະສະຫມັກແມ່ນຜ່ານ ລະບົບການຮ້ອງຂໍທາງອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ.ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອອນໄລນ໌ ແລະ ສະຫນອງຂໍ້ມູນ ທັງຫມົດທີ່ຕ້ອງການ.

  ລະບົບນີ້ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເຮັດສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນການອັບເດດທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ ແລະ ລົງທະບຽນສໍາລັບເງິນຝາກ ໂດຍກົງ.

  ຮັບປະກັນວ່າທ່ານໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ! ເມື່ອທ່ານສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍ, ທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂມັນໄດ້. ເງິນຂອງທ່ານອາດຈະຊັກຊ້າຫຼາຍມື້ ຫຼື ຫຼາຍອາທິດ ຖ້າທ່ານເຮັດຜິດ. ຈົ່ງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດກັບໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ.

 • ຍືນຄຳຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນທາງໂທລະສັບ: ທ່ານສາມາດສະໝັກຜ່ານທາງໂທລະສັບໄດ້ໂດຍການໂທຫາ 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484). ໃຫ້ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຮູ້ວ່າພາສາຫຍັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ເຂົາເຈົ້າຈະເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານກັບຕົວແທນສອງພາສາ ຫຼື ນາຍແປພາສາຟຣີ. ທ່ານຍັງສາມາດ ຊື່ຂອງທ່ານ, ພາສາ ທີ່ຂໍ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ແລະ ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮັບໂທລະສັບທີ່ ທີມງານເຂົ້າເຖິງພາສາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໄດ້ຮັບການໂທກັບເປັນພາສາຂອງທ່ານ.

  ຖືເວລາຕາມປະສົບການຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານສະໝັກທາງໂທລະສັບຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມວັນ ແລະ ເວລາ ທີ່ທ່ານໂທ.

 • ຍືນຄຳຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ: ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ທາງເລືອກທາງອອນລາຍ ຫຼື ທາງໂທລະສັບໄດ້, ທ່ານສາ ມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນໂດຍໃຊ້ແບບຟອມ 115. ແບບຟອມມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການສົ່ງແບບ ຟອມທີ່ຂຽນແລ້ວທາງແຟັກ ຫຼື ທາງໄປສະນີ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ຍື່ນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​​ຂອງ​ທ່ານແລ້ວ​.

ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອີ​ເມລ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ສົ່ງ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ ລະບົບການຮ້ອງຂໍທາງອອນໄລນ໌. ອີເມວນີ້ພຽງແຕ່ຢືນຢັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃບສະໝັກຂອງທ່ານແລ້ວ. ຖ້າທ່ານສະ ຫມັກທາງໂທລະສັບ, ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານແລ້ວ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍທາງໄປສະນີທີ່ບອກທ່ານວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ເງິນຈໍານວນເທົ່າໃດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຖ້າທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ ແລະ ນອກຈາກຍັງມີສິດໄດ້ຮັບຢູ່. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍແນະນຳສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຈະເຮັດຕໍ່ໄປ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບ, ໃນຈົດໝາຍຈະບອກ ວ່າຍ້ອນຫຍັງຈິ່ງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.

ໃບຄຳຮ້ອງສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນພາຍໃນໜຶ່ງອາທິດ. ຖ້າທ່ານເຮັດຜິດພາດເມື່ອທ່ານສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ ພວກເຮົາ, ມັນອາດມີຄວາມຊັກຊ້າໃນຂະບວນການດຳເນີນຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຈົນພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກທ່ານ.

ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໂດຍເຂົ້າສູ່ ລະບົບການຮ້ອງຂໍທາງອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ.

ບາດກ້າວທີ 2: ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເງິນປະຈຳອາທິດ

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຖ້າທ່ານມີສິດ, ທ່ານຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດ. ຄຳຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ ເພື່ອເອົາເງິນຂອງທ່ານ, ແລະ ທ່ານຄວນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງລໍຖ້າການອະນຸມັດການຮ້ອງຂໍ ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານກໍ່ຕາມ.

ຄຳຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດຈະກໍານົດຈໍານວນເງິນທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້ທ່ານສໍາລັບອາທິດນັ້ນ. ໜຶ່ງອາທິດຈະນັບແຕ່ວັນອາທິດ ຈົນຮອດວັນເສົາ. ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າຈົນຮອດວັນອາທິດເພື່ອຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານສໍາລັບອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາ.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ເນື່ອງ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດທຸກໆອາທິດ. ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກໃນອາທິດນັ້ນກໍ່ຕາມ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານສໍາລັບທຸກການເຮັດວຽກທີ່ທ່ານເຮັດໃນອາທິດ ນັ້ນ. ທ່ານ​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ເປັນ​ຄົນຫວ່າງ​ງານ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ອາ​ທິດ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເຮັດ​ວຽກ​ຫນ້ອຍ​ກ​່​ວາ 40 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແລະ​ ໄດ້​ຮັບເງິນ​ຫນ້ອຍ​ກ​່​ວາ​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈໍາ​ອາ​ທິດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ທ່ານຄວນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງລໍຖ້າທີ່ຈະໄດ້ຍິນວ່າການຮ້ອງຂໍ ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຫຼືບໍ. ຖ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນໃຫ້ທ່ານສໍາລັບອາທິດທີ່ຜ່ານ ມາທີ່ທ່ານມີສິດຖ້າທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານສໍາລັບອາທິດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ບາດກ້າວທີ 3: ກຽມພ້ອມກັບໄປເຮັດວຽກ

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານແມ່ນຕ້ອງການຊອກຫາວຽກແລະເອກະສານການຄົ້ນຫາຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຊອກວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ເຮັດສໍາເລັດໂປຣໄຟຊອກຫາວຽກຢູ່ iMatchSkills.org, ແລະ ສຳເລັດການສົນທະນາ ຍີນດີທີ່ ສູນ WorkSource Oregon.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?

ບັນດາຕຳຕອບກັບຫຼາຍຄຳຖາມສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນ our ຄຳຖາມຕອບປະຈຳ ຫຼື ໂດຍການຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ ເຮົາ. ເຂົ້າເບິ່ງ ທິດທາງເພື່ອຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ໜ້າສຳລັບທາງອື່ນທີ່ໄປເອົາຂໍ້ມູນ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ການປ່ຽນແປງແກ້ໄຂ

ເມື່ອທ່ານສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍ, ທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂມັນໄດ້. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໃສ່ຂໍ້ມູນທັງໝົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໃນເວລາຕື່ມຂໍ້ມູນການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ. ການປ້ອນຂໍ້ມູນຜິດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຊັກຊ້າ.

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ ລະບົບການຮ້ອງຂໍທາງອອນໄລນ໌ ແລະ ການເລືອກທາງເລືອກ “ປ່ຽນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານ.”ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ທ່ານ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌​, ຫຼື​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອື່ນໆ​ໃນ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ສົ່ງ​ປີ້​ໂດຍ​ຜ່ານ​ ແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຂອງພວກເຮົາທີ່ 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484).