Skip to main content

Make Changes

ທັນທີທີ່ທ່ານຍື່ນການອ້າງສິດ, ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງມັນໄດ້. ມັນສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເມື່ອກຳລັງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມການອ້າງສິດຂອງທ່ານ. ການຕື່ມຂໍ້ມູນເຂົ້າຢ່າງຜິດໆຈະເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຊັກຊ້າ.

ທ່ານສາມາດອັບເດດທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ລະບົບການອ້າງສິດແບບອອນລາຍ ແລະ ເລືອກເອົາທາງເລືອກ “ປ່ຽນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ” ຫຼື ໂທຫາສູນ UI ທີ່ 1-877-File-4-U (1-877-345-3484).