Skip to main content

ຄູ່ມືເປັນຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບວິທີຍື່ນການອ້າງສິດຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງຊ່ວງ ໂຄວິດ-19

ຖ້າທ່ານບໍ່ຍື່ນການອ້າງສິດຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຊັກຊ້າເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຫຼາຍອາທິດ.

ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງ ໂຄວິດ-19, ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຄຳຖາມກ່ຽວກັບແບບຟອມການອ້າງສິດແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກທີ່ທ່ານຄິດ. ໃຫ້ໃຊ້ຄູ່ມື້ເປັນຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິດີໂອເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຍື່ນການອ້າງສິດຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ການຍ ື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ ເບ ້ອງຕ ້ນສໍາລັບ ການຊ ດເຊີຍການຫວື່າງງານ ສຸກເສີນຈາກໂລດລະບາດ (PEUC)

ການຍຼືື່ນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນຊື່ວຍເຫ ຼືອ ປະຈໍາອາທິດສໍາລັບ ການຊົດເຊີຍການຫວື່າງງານ ສຸກເສີນຈາກໂລດລະບາດ (PEUC)