Skip to main content

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta oo gaar ahaan loogu badelo qasaaraha joornaatigaaga.

Kani ma ahan nooca caawinta bulshada.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

Alert: The Oregon Employment Department is applying for the federal Lost Wages Assistance program. These benefits amount to $300 per week for an estimated three to five weeks. Read Acting Director David Gerstenfeld's Statement to learn more.

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta oo gaar ahaan loogu badelo qasaaraha joornaatigaaga.

Kani ma ahan nooca caawinta bulshada.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

Xeerka CARES iyo COVID-19

Xeerka CARES waa sharci faderaal oo cusub, la saxiixay Maarso 27, 2020. Waxay ka dhigtaa in dad ka badan sida hore ay abid heli karaan faa’idooyinka shaqo la’aanta. Gaar ahaan dadka saameysay COVID-19. Sharcigaan cusub wuxuu sameeyay sadex sheeyo muhiim ah:

  1. Caawinta Shaqo la’aanta Cudurka safmarka (PUA). Dadka iskood u shaqeysto iyo qandaraaslayaasha madaxabanaan waxay hadeer heli karaan PUA, barnaamijka faa’idooyinka shaqo la’aanta (dhammaadaa Diseembar 26, 2020)
  2. Magdhowga Shaqo la’aanta cudurka Safmarka Faderaalka (FPUC). Qof walba oo helayo nooc walba oo faa’idooyinka shaqo la;aanta ah waxay helaan dheeraad $600/isbuucii oo Maarso 29, 2020 illaa Luuliyo 25, 2020
  3. Magdhowga Shaqo la’aanta Xaalada degdega cudurka Safmarka (PEUC). Haddii faa’idooyinka shaqo la’aanta joogtada ah ay dhammaato, waxaad heli kartaa faa’idooyinka oo 13 isbuuc iyo ka badan (dhammaadaa Diseembar 26, 2020)

Scroll for our latest news and updates: