Skip to main content

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta oo gaar ahaan loogu badelo qasaaraha joornaatigaaga.

Kani ma ahan nooca caawinta bulshada.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

Miyaad weyday shaqadaada?

Miyaa saacadahaaga la jaray?

Waad u qalmi kartaa faa’idooyinka shaqo la’aanta oo gaar ahaan loogu badelo qasaaraha joornaatigaaga.

Kani ma ahan nooca caawinta bulshada.

Qof walba oo loo ansixiyay inuu ka shaqeeyo U.S. wuu u qalmi karaa.

___________________________________________________________________________________

Febraayo 26 MACLUUMAADKA UGU DANBEEYA: Waxa aanu helnay tilmaamo cusub oo ka socda U.S. Department of Labor (Waaxda Maraykanka ee Shaqaalaha) oo kordhinaya shuruudaha u qalanka ee Kaalmada Shaqaalaha Safmarka (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). Waxa aanu si dhakhso ah uga shaqayn doonaa tilmaamahan iyo dhaqan gelinta daruuriga ah ee wixii waxka badalka barnaamijka ah.

Waxa aanu dhawaan bixin doonaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxay tani uga dhigan tahay dadka hore u qaadan jiray PUA, oo sidoo kale wakhtigan qaadata PUA. Waxaan si firfircoon kuula socodsiin doonaa macluumaadka, markaa LAGAAGAMA baahna inaad usoo hadasho wixii su'aalo ah ee tilmaamaha cusub ee aad qabto. Fadlan la socoto Facebook iyoTwitter si aad macluumaadkii ugu danbaysay aad u hesho.

Qorshaha Samatabixinta Mareykanka

Qorshaha Samatabixinta Mareykanka (ARP) wuxuu bixiyaa qarash cawimo oo loogu tala galay dadka shaqo aanan heysan inta ay jirto xaaladda degdegga ah ee safmarka (PEUC) iyo cawimaadda loogu tala galay dadka aan shaqooyin heysan waqtiga safmarka (PUA) iyo barnaamijyada qarashka caymiska ee loogu tala galay dadka aan shaqooyinka heysan inta lagu jiro asbuuca ku dhammaanaya Siteembar 4, 2021. Wuxuu baddalayaa Sharcigii Cawimaadda ee Soo Socday (CAA), ee uu kasii horreeyay Sharcigii DARYEELKA ee CARES Act.

Faaiidooyinka soo socda ayaa uu bixiyay ARP:

  1. Kaalmada Dadka loo Siiyo Shaqo La’aanta Safmarku Keenay Dartii (PUA). PUA Faaiidooyinka laga helo waxaa waqtigooda lasii dheereeyay ilaa 79 asbuuc ilaa laga gaaro asbuuc ku dhammaanaya Siteembar 4, 2021. PUA waxaa heli kara dadka iskood u shaqeysta iyo kuwo kale oo aan u qalmin faaiidooyinka joogtada ah ee la siiyo dadka shaqo la’aanta ah— ee shaqada uga fadhiya COVID-19 dartii. Gal Kadiska Aqoonta ee Uqalmidda si aad u aragto inaad u qalanto. Codso hadda . Wax badan arrinkaan ka ogoow.
  1. Qarashka Dadka Loo Siiyo Shaqo La’aanta Xaaladda Degdegga ah ee Safmarka Darteed (PEUC). Haddii Caymiskaaga Shaqo La’aanta ee joogtada ah (UI) faaiidooyinkii aad ka heli jirtay ay kaa dhammaadeen, waxaad heli kartaa faaiidooyin lasii dheereeyay waqtigoodii ilaa 53 asbuuc. Faaiidooyinkaas waxaa la heli karaa ilaa asbuuca ku dhammaanaya Siteembar 4, 2021. Wax badan arrinkaan ka ogoow.
  1. Qarashka Dadka Loo Siiyo Shaqo La’aanta Safmarka Dartii ee Dadwladda Federaalka ah ay Bixiso (FPUC). Qof walba oo heli lahaa ugu yaraan $1 markii la siinayo faaiidooyinka shaqo la’aant wuxuu iminka helayaa $300 oo dheeraad ah asbuuc walba oo uu qarashkaas qaadashadiisa uu u qalmo laga bilaabo Diseembar 27, 2020, ilaa Siteembar. 4, 2021. Wax badan arrinkaan ka ogoow.

Scroll for our latest news and updates: