Go'aamada iyo Xukmitaanka Maamulka

Ka dib markaad noo soo dirto sheegashadaada caymiska shaqo la'aanta, dib ayaanu u eegi doonaa si aan u go'aamino u-qalmitaankaaga. Mararka qaarkood, waxa laga yaabaa in aanu kuu hayno dhawr su'aalood oo dabagal ah, wakhtiyada kalena, waxa laga yaabaa in sheegashadaadu noqoto mid adag ama ay lahaato arrimo nooga baahan inaanu samayno dib u eegis dhamaystiran oo loo yaqaan xukmitaan.

Inta aan dib u eegis ku samaynayno sheegashadaada, waxa aanu go'aamin karnaa in aad xaq u leedahay dheefaha, ka dibna waxaad ogaan doontaa in lagu ansixiyay. Waxa kale oo suurtogal ah in aanu go'aaminno inaadan xaq u lahayn dheefaha ama in la dhimo ama la joojiyo dheefahaaga. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad racfaan ka qaadato go'aanka maamul ee noocaas ah oo aadna codsato dacwad-dhageysi, taas oo ah xaqaada. Waxa kale oo suurtogal ah in loo-shaqeeyahaagu uu rafcaan ka qaato go'aanka maamulka ee aanu ka gaadhno sheegashadaada.

Boggani waxa uu ku siinayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xaaladaha keeni kara in aan si fiican u baarno sheegashadaada ama xitaa in aan diidno ama dhimno dheefaha, iyo sidoo kale fursadaha aad racfaan uga qaadan karto go'aanka maamul ee aanu samayno.

Faahfaahinta

“Baaritaan” haddii si kale loo yiraahdo waaa dib-u-eegis. Markaanu ogaano inay jiraan arrimo su’aal ka keenaya haddii cidi ay mutaysatay faa’idooyin, waxa sharci ahaan la nooga baahan yahay inaanu codsano oo aanu dib u eegno macluumaad dheeraad ah.


Xukumitaanka

Iyadoo arrimo badan lagu xallin karo su'aalo dabagal degdeg ah, xaaladaha qaarkood waxay u baahan yihiin nidaam xukmitaan. Inta lagu jiro xukunka, waxaanu ka soo ururin doonaa macluumaadka adiga iyo meel kasta oo kale oo loo baahdo. Hadii mushkiladu ay la xidhiidho shaqadaadii ugu danbaysay, waxa aanu caadiyan macluumaadka ka raadin doonaa cida aad u shaqaysay sidoo kale. Waxaanu dib u eegis ku samaynaa macluumaadka la hayo, waxaanu ku dabaqnaa shuruucda iyo xeerarka caymiska shaqo la'aanta xaaladaada, ka dibna waxaan gaadhnaa go'aan.

Markaan ogaano arrimaha su'aal gelinaya haddii uu qof heli karo dheefaha, sharci ahaan waxaa nalooga baahan yahay inaan codsano macluumaad dheeraad ah. Xaaladahan waxaa ka mid ah:

 • Iska joojinta shaqada
 • In shaqada lagaa soo eryay ama lagaa hakiyay
 • Inaadan awoodin inaad shaqeyso
 • Inaad ka fog tahay goob deegaaneedkaada abidka ah
 • Inaad dhigato dugsi ama aad ka qeyb qaadato tababar
 • Inaad iskaa u shaqeysato
 • Inaad xabsi ku jirto
 • Seegitaanka wax shaqo ah
 • Diidida fursad shaqo oo laguu soo bandhigay
 • Ku guuldareysiga inaad si firfircoon shaqo u raadsato
 • Qaadashada mushaharka hawlgabka (marka laga reebo Soshal Sekuritiga)
 • Ku guuldareysiga ka qaybgalka waraysiga Qiimaynta Dib-u-shaqaynta iyo Xaq u yeelashada
 • Diidmada u gudbinta shaqo oo ka timaaday WorkSource Oregon
 • Ku guuldareysiga inaad dhamaystirto hawlaha isdiiwaan galinta iyada adoo u maraaya xarunta Oregon ee WorkSource kaada deegaanka ah
 • U ah shaqo la'aan sabab ka dhalatay khilaaf dartiis
 • Xareynta dheefaha toddobaadlaha ah inta lagu jiro xilliga xagaaga, jiilaalka, ama xilliyada nasashada ee gu'ga ama inta u dhaxaysa teeramyada haddii aad tahay shaqaale waxbarasho oo ah macalin ama mid aan macalin ahayn

Xaaladahaan waxay keeni doonaan joogsiga sheegashadaada ilaa aan go'aan ka gaarno bixinta ama diidmada dheefaha. Waa inaad sii wadataa xaraynta sheegashooyinka toddobaadlaha ah inta lagu jiro baaritaan kasta oo ku saabsan arrin ku saabsan sheegashadaada si loo hubiyo inaad awood u leedahay inaad hesho lacag-bixinta toddobaadyadaas, haddii baaritaanku uu keeno go'aan lagu bixiyo dheefaha.

Benson Bridge crosses in front of a frozen Multnomah Falls.

Ku saabsan Habka Xukmitaanka

Haddii sheegashadaadu u baahan tahay xukun, garsoore ayaa kula soo xidhiidhi doona telefoon iyo boosto ahaan. Haddii aad telefoon leedahay, hubi in aad dejisatay habka keydinta farriinta codka ah si qofka kaa soo wacaya Waaxda Shaqada ee Oregon uu uga tago fariin cod ah.

Fadlan ka soo jawaab-celi dhammaan waraaqaha iyo fariimaha codka ee ka yimaada Waaxda Shaqada ee Oregon. Haddii aadan hubin in isgaarsiin naga timid iyo in kale, oo aadna ka walaacsan tahay in isgaarsiin qaar ah ay noqon karto mid ah fraudulent, waad contact us si aad u heso caawinaad.

Waxaan dib u eegis ugu samaynaa sheegashooyinka sida isku xigxigitaan ee aanu u helno, laakiin arrimaha murugsan waxay u baahan karaan wakhti dheeraad ah oo dib loogu eego. Waxay qaadanaysaa wakhti si loola hadlo dhammaan dhinacyada ay khusayso, lagu soo uruuriyo xaqiiqada, lagu dabaqo sharciyada oona lagu sameeyo go'aan cadaalad ah oo ku saabsan in loo ogolaado ama loo diido qof inuu helo dheefaha caymiska shaqo la'aanta.

Waa inaad sii wadato fayl-garaynta weekly claims Inta lagu jiro baaritaanka sheegashadaada. Haddii baaritaanku uu keeno go'aan ah in la oggolaado lacag-bixinada dheefaha, waxaa lacagtooda lagu siin doonaa oo kaliya toddobaadyada marka aad ku soo gudbisay sheegashadaada waqtigii loogu talagalay.

Diidmada Dheefaha, iyo Xaqa Aad U Leedahay In Aad Racfaan Ka qaadato Go'aankayaga

Haddii aan dhimno ama diidno dheefahaaga, waxaan kuu soo diri doonaa go'aan maamuleed. Haddii aad ku khilaafto go'aanka, waxaad rafcaan ka qaadan kartaa adigoo markaa codsanaya dacwad-dhageysi. Loo-shaqeeyahaagu wuxuu kaloo rafcaan ka qaadan karaa go'aanka maamuleed.

Inta badan go'aamada laga soo diro Waaxda Shaqada waxaa ka mid ah tilmaamaha ku aadan xareynta racfaanka, iyo sidoo kale waqtiga kama dambaysta ah ee lagu codsanayo dacwad-dhageysiga. Haddii aad ku xerayn waydo rafcaan wakhtiga kama dambaysta ah ee lagu siiyay, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin in aad beddesho go'aankii maamul ee hore.

Habka ugu wanaagsan ee lagu codsan karo dacwad-dhageysiga waa in la isticmaalo keena Contact Us form. Waxaad sidoo kale ku codsan kartaa dacwad-dhageysi mail, fax or phone. Waxaan kuu siin doonaa turjumaada luqadda iyo saadadka naafada marka aad codsado si bilaash ah. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo codsado dacwad-dhageysiga, fadlan booqo keena ah Appeals Process page.

Markaad soo dirto written request adigoo adeegsanaya Adeegga Boostada ee Mareykanka, si gaar ah u sheeg inaad codsaneyso dacwad-dhageysi oo ku dar:

 • Lambarkaada Soshal Sekuritiga ama Lambarkaada Aqoonsiga Macmiilka (Customer Identification Number, CID).
 • Lambarka go'aanka maamulka.
 • Taariikhda boosto ku soo dirista go'aanka maamulka ee aad rafcaanka ka qaadanayso

Fadlan wargeli Office of Administrative Hearings (OAH) iyo Xarunta UI haddii ciwaankaaga ama taleefoonkaagu is beddelo ka dib markaad codsato dacwad-dhageysiga. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dacwad-dhageysiga iyo habka racfaan qaadashooyinka ayaa laga heli karaa the OAH page.

Sida xaaladdu tahay inta lagu jiro baaritaannada, waa inaad sii wadaa xareynta sheegashooyinkaada toddobaadlaha ah inta lagu jiro nidaamka rafcaan qaadashada. Haddii racfaanka loo go'aamiyo fadligaaga, waxaa lagu siin doonaa oo keliya lacagaha toddobaadyada aad sheegashada ku xareysay waqtigii loogu talagalay.