Macluumaadka iyo Marin u helkooda

Waaxda Shaqada ee Oregon iyo hay'adaha kale waxay siiyaan macluumaad/agabyo kala duwan shaqaalaha, loo shaqeeyaha iyo dadka kale ee deggan Oregon. Ka eeg wixii faahfaahin dheeraad ah mawduucyada iyo linkiyada hoose.

The underside of the Burnside Bridge in Portland is seen above the green-blue waters of the Willamette River.

Ma u baahan tahay caawimaad?

Waaxda Shaqaalaynta ee Oregon (The Oregon Employment Department, OED) waa wakaalad leh fursad loo siman yahay. OED waxay ku siineysaa caawimo bilaash ah si aad u isticmaasho adeegyadeena. Tusaalooyinka qaarkood waa luqadda dhegoolaha iyo tarjumaannada luuqada lagu hadlo, agab ku qoran afaf kale, far waaweyn, maqal iyo qaabab kale. Si aad caawimo u hesho, fadlan ku dhufo unemployment.oregon.gov oo guji Contact Us ama naga soo wac 877-345-3484. Isticmaalayaasha TTY waca 711.

Waxaad ka akhrin kartaa waxbadan oo ku saabsan keena ah Xeerka Helitaanka Luuqadda iyo Habraaca Helitaanka Luuqadda.

Manfacaadka Kale

Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto noocyada kale ee dheefaha, ee aan la xidhiidhin caymiska shaqo la'aanta, sida fasaxa qoyska iyo caafimaadka ee mushaarka leh, caymiska caafimaadka, ama agabyada bulshadaada dhexdeeda.

Paid Leave Oregon (Fasaxa Mushaarka lagu qaato ee Oregon)

Fasaxa Mushaarka Lagu Qaato ee Oregon waa barnaamij cusub oo u oggolaanaya shakhsiyaadka inay qaataan fasax mushaar leh qaar badan oo ka mid ah waqtiyada ugu muhiimsan nolosha ee saameeya qoysaskeena iyo caafimaadkeena iyo badbaadadayada. Macluumaadka ku saabsan dheefaha iyo cidda xaqa u leh ayaa laga heli karaa paidleave.oregon.gov.

WorkSource Oregon

WorkSource Oregon waa shabakad wada-hawlgalayaal dadweyne iyo kuwa gaar ah kuwaas oo ka wada shaqeeya kor u qaadida kobaca shaqada iyaga oo ku xiraya ganacsiyada iyo shaqaalaha ilaha ay u baahan yihiin si ay u guuleystaan. Macluumaadka ku saabsan adeegyada iyo goobaha ayaa laga heli karaa worksourceoregon.org.

Ceymiska Caafimaadka

Haddii aad lumisay caymiska caafimaad ama aanad lahayn caymis caafimaad, waxa laga yaabaa inaad u qalanto qorshe caafimaad oo bilaash ah ama kharash jaban. Booqo healthcare.oregon.gov ama wac 1-855-268-3767.

Macluumaadka Kale

211info wuxuu kaa caawin kartaa inaad hesho macluumaad kale oo laga heli karo gudaha Oregon ama gudaha bulshada deegaankaaga, sida:

 • Caawimada ku aadan bixinta kharashka kirada ama guri helida
 • Caawimada ku aadan bixinta biilasha tasiilaadka
 • Caawimada ku aadan helida raashin ama cunto kale
 • Caawimada ku aadan helida iyo bixinta kharashka daryeelka ilmaha
 • Mucaawinada lacagta caddaanka ah
 • Caawimo degdeg ah oo loogu talagalay xaaladaha xadgudubka ee ka dhex dhaca gudaha qoyska
 • Caawimada ku aadan gaadiid ku safarka
 • Taageerada soogalootiga iyo bulshooyinka aan sharciga lahayn
 • Ilaha/Macluumaadka kale ee bulshada

Booqo 211info.org si aad wax badan u barato oo aadna u hesho agabyada. Waxaad sidoo kale:

 • Wici kartaa 2-1-1 ama 1-866-698-6155 (Waxaa la heli karaa turjubaanayaasha luqadda si bilaash ah)
 • TTY garaac 711 oona wac 1-866-698-6155
 • Qoraal ahaan ugu dir Koodhkaada ZIP-ka 898211 (TXT211) (Ingiriis iyo Isbaanish)

Iimayl u dir help@211info.org (Ingiriis iyo Isbaanish)