Skip to main content

Make Changes

Markii aad gudbisid sheegasho, ma sameyn kartid isbadelo. Waa muhiim inaad u gelisid dhammaan warbixin si sax ah markii aad xareyneysid sheegashadaada. Gelinta warbixin qaldan waxay daahineysaa faa’idooyinkaaga.

Waad cusbooneysiin kartaa ciwaankaaga adiga oo isticmaalayo Nidaamka Sheegashada Onleenka oo xulo iqtiyaarka “Badel ciwaankaaga” ama adiga oo soo wacayo Xarunta UI ee 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484).