Skip to main content

Make Changes

Khi quý vị gửi đơn xin trợ cấp, quý vị sẽ không thể thay đổi nó. Điều quan trọng là quý vị nhập chính xác tất cả các thông tin khi điền vào đơn xin trợ cấp của mình. Nhập thông tin sai sẽ làm chậm quá trình xử lý đơn xin trợ cấp của quý vị.

Quý vị có thể cập nhật địa chỉ của mình bằng Hệ thống Nộp đơn Trực tuyến và chọn tùy chọn “Thay đổi địa chỉ của quý vị”, hoặc gọi Trung tâm UI theo số 1-877-File-4-UI (1-877-345-3484).