Skip to main content

Hướng dẫn từng bước về cách nộp đơn xin trợ cấp của quý vị trong thời gian COVID-19

Nếu quý vị không nộp đúng đơn xin trợ cấp của mình, yêu cầu xin trợ cấp của quý vị sẽ bị trì hoãn vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Trong thời gian COVID-19, câu trả lời đúng cho các câu hỏi trong mẫu đơn xin trợ cấp có thể khác với những gì quý vị nghĩ. Sử dụng hướng dẫn từng bước và video của chúng tôi để giúp quý vị nộp chính xác đơn xin trợ cấp.

Nộp Đơn Yêu Cầu Lần Đầu cho Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp do Đại Dịch (PEUC)

Nộp Yêu Cầu Bồi Thường Theo Tuần cho Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp do Đại Dịch (PEUC)