Skip to main content

Expired Claims and When to File a New Claim

Chúng tôi hiểu rằng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là một chiếc phao cứu cánh cần thiết – đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn. Lượng thông tin mới và phức tạp là rất lớn và liên tục thay đổi, vì vậy chúng tôi đã soạn những hướng dẫn rõ ràng và cô đọng để giúp QUÝ VỊ hiểu rõ hệ thống.

Hướng dẫn sau đây giải thích thời điểm cần nộp yêu cầu chi trả mới và thời điểm cần tiếp tục nộp yêu cầu chi trả hiện có.

Bảo hiểm thất nghiệp (unemployment insurance, UI) thông thường sẽ hết hạn sau 52 tuần. Điều đó có nghĩa là quý vị không thể yêu cầu chi trả thêm phúc lợi của bất kỳ tuần nào nữa sau khi yêu cầu chi trả của quý vị đã hết hạn, ngay cả khi tài khoản của quý vị còn số dư dương.

Thông tin bên dưới đề cập đến một loạt các tình huống và các trường hợp chỉ xảy ra quý vị có thể là một trường hợp ngoại lệ, chưa có trong hướng dẫn chung của chúng tôi. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ qua biểu mẫu Liên Hệ với Chúng Tôi.

Thời điểm cần NỘP YÊU CẦU CHI TRẢ MỚI:

  • Nộp yêu cầu chi trả mới sau khi Bảo Hiểm Thất Nghiệp Thông Thường (Regular Unemployment Insurance, UI Thông Thường) của quý vị hết hạn – ngay cả khi quý vị vẫn còn phúc lợi Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp do Đại Dịch (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC).
  • Nộp yêu cầu chi trả mới khi quý vị nhận được thông báo trong Hệ Thống Yêu Cầu Bồi Thường Trực Tuyến.
OED employment vie page 001

Nếu quý vị không nộp yêu cầu mới sau khi các phúc lợi của quý vị đã hết hạn, thì các phúc lợi của quý vị sẽ bị chấm dứt hiệu lực. Nếu quý vị đủ điều kiện nộp yêu cầu chi trả mới, quý vị sẽ tiếp tục nộp theo yêu cầu chi trả mới đó hàng tuần. Nếu quý vị không đủ điều kiện nộp yêu cầu chi trả mới, quý vị sẽ được chuyển trở về yêu cầu chi trả ban đầu và sẽ nhận được phúc lợi theo PEUC. Nếu quý vị không làm việc trong năm 2020, vui lòng báo cáo mức tiền công bằng “0”.

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi theo yêu cầu chi trả mới, quý vị có thể nộp qua Hệ Thống Yêu Cầu Bồi Thường hoặc gọi đến số 1-877-345-3484. (Hãy chuẩn bị tinh thần vì có thể phải chờ đợi lâu.) Tìm hiểu thêm về cách nộp yêu cầu chi trả tại đây.

Thời điểm cần TIẾP TỤC NỘP theo yêu cầu chi trả hiện có:

  • Tiếp tục nộp theo yêu cầu chi trả hiện có nếu yêu cầu của quý vị vẫn còn hiệu lực, có nghĩa là yêu cầu chi trả vẫn CHƯA hết hạn. Điều này áp dụng cho các UI Thông Thường, PEUC và Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) – ngay cả khi quý vị có số dư bằng 0 (đã dùng hết phúc lợi) trên yêu cầu chi trả.
  • Tiếp tục nộp theo yêu cầu chi trả hiện có nếu quý vị có yêu cầu chi trả Trợ Cấp Thất Nghiệp do Đại Dịch (PUA) đã hết hạn. Việc này sẽ cho phép chúng tôi trả phúc lợi nhanh chóng hơn cho quý vị khi nhận được hướng dẫn từ Bộ Lao Động Hoa Kỳ (United States Department of Labor, USDOL). Nếu chúng tôi có thể xác định được quý vị có đủ điều kiện nhận các phúc lợi theo các chương trình phúc lợi mới này hay không, về sau quý vị sẽ không phải chờ đợi. Quý vị có thể bỏ qua hướng dẫn nộp yêu cầu chi trả PUA mới nếu đã nhận được thư tự động yêu cầu quý vị nộp yêu cầu chi trả PUA mới.

Nếu quý vị không chắc mình cần phải nộp theo chương trình nào, chỉ cần tiếp tục nộp theo yêu cầu chi trả hiện có và liên lạc với chúng tôi thông qua biểu mẫu Liên Hệ với Chúng Tôi.