Đơn xin đã Hết hạn và Bắt đầu nộp lại Đơn xin

Có những lúc, quý vị có thể cần phải hoàn tất đơn xin mới hoặc bắt đầu lại đơn xin trợ cấp thất nghiệp, để hội đủ điều kiện nhận lại trợ cấp.

The Lowell covered bridge stands above the Dexter Reservoir outside Lowell. Ragged clouds obscure tree-covered hillsides.

Đơn xin đã hết hạn và nộp yêu cầu ban đầu mới để xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không

Các đơn xin hợp lệ về trợ cấp thất nghiệp kéo dài một năm trước khi hết hạn và họ có thể trả tới 26 tuần trợ cấp trong thời gian đó. Nếu đơn xin của quý vị đã hết hạn, quý vị sẽ cần phải hoàn tất lại một đơn xin ban đầu mới để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không. Tìm hiểu cách gửi yêu cầu chi trả lần đầu hoặc sử dụng Frances Online rồi chọn tùy chọn “File an Unemployment Insurance Claim” (Yêu Cầu Chi Trả Bảo Hiểm Thất Nghiệp Thông Thường Lần Đầu).

Bắt đầu lại Đơn xin trợ cấp hiện tại Khi Đơn xin của quý vị vẫn còn hiệu lực

Nếu đơn xin của quý vị chưa hết hạn và vẫn còn trợ cấp, nhưng quý vị đã ngừng nộp đơn xin và muốn bắt đầu nộp lại đơn xin trợ cấp, quý vị sẽ cần phải bắt đầu lại đơn xin trợ cấp thất nghiệp hiện tại của mình. Điều này sẽ cần thiết nếu quý vị tạm thời ngừng đơn xin trợ cấp. Ví dụ về điều này bao gồm:

  • Quý vị đã nộp đơn xin một tuần khi quý vị làm việc toàn thời gian,
  • Quý vị đã có một tuần kiếm được số tiền trợ cấp hàng tuần trở lên,
  • Quý vị đã ngừng đơn xin hàng tuần vì lý do bị bệnh, trở lại làm việc hoặc lý do khác.

Trong những trường hợp này, để bắt đầu đơn xin lại hàng tuần và nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào mà quý vị hội đủ điều kiện nhận, quý vị cần phải bắt đầu lại đơn xin của mình. Nếu trước đó quý vị đã thực hiện trong tuần chờ đợi của mình, quý vị sẽ không phải thực hiện một tuần chờ đợi khác khi bắt đầu lại đơn xin của mình.

Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua Frances Online hoặc qua thư nếu quý vị cần bắt đầu lại quy trình yêu cầu chi trả.

Để bắt đầu lại đơn xin, quý vị cần chuẩn bị sẵn thông tin chủ hãng nếu quý vị mới làm việc gần đây. Điều này bao gồm những ngày quý vị đã làm việc; tên họ, số điện thoại và địa chỉ nơi quý vị đã làm việc; và tổng thu nhập của quý vị từ những hãng đó. Nếu quý vị ngừng đơn xin vì những lý do khác, quý vị sẽ phải cung cấp lý do khiến quý vị ngừng đơn xin.

Khi quý vị đã bắt đầu lại đơn xin của mình, quý vị vẫn phải nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần.

Để bắt đầu lại quy trình yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp thông thường, hãy sử dụng Frances Online rồi chọn tùy chọn “Reopen or File an Additional Claim” (Bắt Đầu Lại Quy Trình Yêu Cầu Chi Trả). Nếu quý vị không thể bắt đầu lại đơn xin của mình trực tuyến, hãy gọi cho Trung tâm Liên hệ Trợ cấp Thất nghiệp theo số điện thoại 877-345-3484 hoặc sử dụng Mẫu đơn Liên lạc với Chúng tôi để được trợ giúp.