Skip to main content

Glossary of Terms

ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້: ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ.

ຊອກຫາວຽກຢ່າງຈິງຈັງ: ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບນາຍຈ້າງຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນພາຍໃນອາທິດ ຫຼື ທ່ານໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຊອກວຽກຢ່າງໜ້ອຍສາມຄັ້ງພາຍໃນອາທິດ. ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກຳທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານກຳລັງຊອກວຽກເຮັດແມ່ນມີການເບິ່ງການປະກາດວຽກ, ການໃຊ້ເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາວຽກທາງອິນເຕີເນັດ, ການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງດ້ານອາຊີບ ຫຼື ການຮຽນເພື່ອເພີ່ມທັກສະການສຳພາດຂອງທ່ານ.

ການຕັດສິນ: ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການທົບທວນເພີ່ມເຕີມທີ່ຈຳເປັນໃນບາງກໍລະນີເພື່ອກຳນົດວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງມີສິດໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ ຫຼື ບໍ່. ເມື່ອ Oregon Employment Department (OED) ຮູ້ເຖິງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມວ່າມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ, ພວກເຮົາແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການຕໍ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍບັນຫາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ມີການຕິດຕາມຢ່າງໄວວາ, ຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການທົບທວນຢ່າງລະອຽດກວ່າ ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການຕັດສິນ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ unemployment.oregon.gov/workers/adjudication.

ARP: ກົດໝາຍ ແຜນການກູ້ໄພອາເມລິກາ (American Rescue Plan Act, ARP) ແມ່ນຊຸດສະຫວັດດີການຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຂະຫຍາຍແຜນງານສະຫວັດດີການດ້ານກົດໝາຍການຊ່ວຍເຫຼືອແບບຕໍ່ເນື່ອງ (Continued Assistance Act) ຈາກວັນທີ 14 ມີນາ 2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021. ARP ຂະຫຍາຍແຜນງານການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານສຸກເສີນໃນຊ່ວງໂລກລະບາດ (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC), ການຊ່ວຍເຫຼືອການການຫວ່າງງານໃນລະຊ່ວງໂລກລະບາດ (Pandemic Unemployement Assistance, PUA) ແລະ ສະຫວັດດີການຊົດເຊີຍການຫວ່າງໃນຊ່ວງໂລກລະບາດຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC) ເຖິງ 4 ກັນຍາ 2021.

ພ້ອມເຮັດວຽກ: ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຈະກີດຂວາງທ່ານຈາກການຮັບເອົາວຽກງານ (ຕົວຢ່າງ: ບັນຫາການຂົນສົ່ງ, ການເຈັບເປັນ, ມື້ພັກ ຫຼື ການຂາດການເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ/ເດັກນ້ອຍ).

ປີພື້ນຖານ: ປີພື້ນຖານຂອງທ່ານແມ່ນສີ່ປີທຳອິດຂອງຫ້າງວດປະຕິທິນທີ່ເຮັດສຳເລັດກ່ອນອາທິດທີ່ທ່ານຍື່ນຄຳຮຽກຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ.

 • ຖ້າທ່ານຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນໃນເດືອນມັງກອນ, ກຸມພາ ຫຼື ມີນາ 2021, ປີພື້ນຖານຂອງທ່ານແມ່ນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2019 ເຖິງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020.
 • ຖ້າທ່ານຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນໃນເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ຫຼື ມິຖຸນາ 2021, ປີພື້ນຖານຂອງທ່ານແມ່ນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2020.
 • ຖ້າທ່ານຍື່ນຄຳຮຽກຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ, ສິງຫາ ຫຼື ກັນຍາ 2021, ປີພື້ນຖານຂອງທ່ານແມ່ນວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2021.
 • ຖ້າທ່ານຍື່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງເບື້ອງຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລາ, ພະຈິກ ຫຼື ທັນວາ 2021, ປີພື້ນຖານຂອງທ່ານແມ່ນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2020 ເຖິງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021.

CAA: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (Continued Assistance Act, CAA) ແມ່ນຊຸດສະຫວັດດີການຂອງລັດຖະບານກາງແຕ່ເດືອນທັນວາປີ 2020 ທີ່ໃຫ້ສະຫວັດດີການຂອງ 11 ອາທິດເພີ່ມເຕີມຂອງ Pandemic Unemployment Assistance (PUA) ເຖິງ 11 ອາທິດເພີ່ມເຕີມຂອງ Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງເພີ່ມເຕີມແຜນງານສະຫວັດດີການລັດຖະບານກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID. CAA ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີແຜນງານສະຫວັດດີການ ກໍຄື ການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຂອງຜູ້ມີລາຍໄດ້ປະສົມ (Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC) ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ປະສົມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ທັງສອງຄ່າຈ້າງ W-2 ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງການຈ້າງງານຂອງຕົວເອງ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລ:: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລ (CARES) ແມ່ນຊຸດສະຫວັດດີການຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2020. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ສ້າງ Pandemic Unemployment Assistance (PUA), Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) ແລະ Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC).

ສະຫວັດດີການເພີ່ມເຕີມ, ສະຫວັດດີການເພີ່ມເຕີມສູງສຸດ: ສະຫວັດດີການເພີ່ມເຕີມ (EB) ແມ່ນແຜນງານໜຶ່ງທີ່ຂະຫຍາຍສະຫວັດດີການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ (UI) ແບບປົກກະຕິເມື່ອລັດມີອັດຕາການຫວ່າງງານສູງ. ອັດຕາການຫວ່າງງານໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນຈາກລັດຖະບານກາງໃນໄລຍະສາມເດືອນເພື່ອກຳນົດວ່າລັດຈະໄປຕໍ່ກຳນົດເວລານີ້ບໍ່. ເມື່ອອັດຕາດັ່ງກ່າວແມ່ນ 8% ຫຼື ສູງກວ່າ, ພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນ HEB ແລະ ຈະມີການໃຫ້ສະຫວັດດີການເຖິງ 20 ອາທິດ. ຖ້າມັນຕໍ່າກວ່າ 8% ແຕ່ສູງກວ່າ 6,5%, ພວກເຮົາຈະຢູ່ໃນ EB ເຊິ່ງໃຫ້ສະຫວັດດີການເຖິງ 13 ອາທິດ.

ການຮຽກຮ້ອງທີ່ໝົດໄປ:ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຈະໝົດໄປເມື່ອ ທ່ານມີຍອດເງິນເຫຼືອ $0 ໂດລາແລ້ວ ແລະ ຈະບໍ່ມີເງິນອີກຕໍ່ໄປສຳລັບທ່ານຈາກແຜນງານສະຫວັດດີການນັ້ນ.

ການຮຽກຮ້ອງໝົດອາຍຸ: ການຮຽກຮ້ອງປະກັນໄພຫວ່າງງານ (UI) ປົກກະຕິຈະໝົດອາຍຸພາຍຫຼັງ 52 ອາທິດ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຂໍເອົາເງິນສະຫວັດດີການອີກຫຼາຍອາທິດຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານໝົດອາຍຸ ເຖິງແມ່ນວ່າຍອດເງິນເຫຼືອໃນບັນຊີຂອງທ່ານຈະເປັນບວກກໍ່ຕາມ. ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງໃໝ່. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ unemployment.oregon.gov/expiredclaims.

FPUC: ການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຍ້ອນໂລກລະບາດຂອງລັດຖະບານກາງ (FPUC). ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຫວ່າງງານທຸກປະເພດແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນພິເສດ $600 ໂດລາຕໍ່ອາທິດນັບແຕ່ວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ເຖິງວັນທີ 25 ກໍລະກົດປີ 2020 ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລ (CARES). ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (CAA) ແລະ ແຜນກູ້ໄພອາເມລິກາ (ARP) ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ສະຫວັດດີການ FPUC ຢູ່ທີ່ $300 ຕໍ່ອາທິດນັບແຕ່ວັນທີ 27 ທັນວາ 2020 ເຖິງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021.

ການສໍ້ໂກງ: ການສໍ້ໂກງປະກັນໄພຫວ່າງງານເກີດຂື້ນເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ປິດບັງຂໍ້ມູນແທ້ຈິງໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອງ ຫຼື ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ, ນັ້ນກໍຄືການສໍ້ໂກງ. ການສໍ້ໂກງແມ່ນອາຊະຍາກຳ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດໜັກເຖິງ ແລະ ລວມທັງການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.

ລາຍໄດ້ ລວມຍອດ:ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ ກ່ອນ ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ພາສີອາກອນ ຫຼື ການຫັກລົບອື່ນໆ. ລາຍໄດ້ລວມຄວນສູງກວ່າລາຍໄດ້ສຸດທິ.

ພະນັກງານ ປະສົມ: ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ທັງຄ່າຈ້າງ W-2 ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນແຮງງານປະສົມ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານປະສົມໃນ ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມເປັນປະຈໍາໃນ MEUC ຂອງພວກເຮົາ.

ການໂຈລະກັມ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: ຜູ້ປອມໂຕກຳລັງໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ coronavirus ເພື່ອຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເງິນສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານໂດຍນຳໃຊ້ຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຊື້ ຫຼື ລັກຂະໂມຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈາການເຈາະຂໍ້ມູນທາງອອນລາຍ. ນີ້ແມ່ນຮູບແບບຂອງການໂຈລະກັມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ປະຊາຊົນລັດອໍເຣກອນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກ OED ຫຼື ນາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການສະໝັກຂໍສະຫວັດດີການ. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂື້ນກັບທ່ານ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງກຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ຜິດ ເຊິ່ງອາດຈະລວມທັງເລກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ວັນເດືອນປີເກີດຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບທ່ານທີ່ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການຢ່າງໄວ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.

ການຢັ້ງຢືນ ຕົວຕົນ: ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ສໍ້ໂກງກະທຳການໂຈລະກຳຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຈາກການຫວ່າງງານ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວຂອງພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານສົ່ງປີ້ຜ່ານລະບົບຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທ່ານແມ່ນທ່ານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ທຳທ່າວ່າເປັນທ່ານ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.

iMatchSkills: ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືຈັບຄູ່ການຊອກວຽກທາງອອນລາຍຂອງພະແນກຈັດຫາງານ. ມັນໃຊ້ທັກສະ ແລະ ປະຫວັດການເຮັດວຽກຂອງທ່ານເພື່ອຊອກຫາວຽກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຍິ່ງທ່ານໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຊໍ່າໃດ, iMatchSkills ຍິ່ງສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຫຼາຍ.

ການຮຽກຮ້ອງ ເບື້ອງຕົ້ນ: ເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າທ່ານມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານ ຫຼື ບໍ່, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປະກອບໃບສະໝັກ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານພຽງແຕ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ສະຫວັດດີການໜຶ່ງປີ.

LWA: ການຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າແຮງງານທີ່ເສຍໄປ (Lost Wages Assistance, LWA) ແມ່ນແຜນງານສຸກເສີນຊົ່ວຄາວເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ເງິນເພີ່ມ $300 ໂດລາຕໍ່ອາທິດຕໍ່ຄົນທີ່ບໍ່ມີວຽກຍ້ອນ COVID-19 ແລະ ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານ. ສະຫວັດດີການຂອງ LWA ມີໃຫ້ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2020 ເຖິງວັນທີ 5 ກັນຍາ 2020.

MEUC: ການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານຂອງຜູ້ປະກອບແບບປະສົມ (MEUC) ແມ່ນແຜນງານໃໝ່ທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ເນື່ອງ (CAA). ມັນເຮັດໃຫ້ “ແຮງງານປະສົມ” ໄດ້ຮັບເງິນສະຫວັດດີການເພີ່ມເຕີມ $100 ຕໍ່ອາທິດ. “ແຮງງານປະສົມ” ແມ່ນຜູ້ທີ່ຫາລາຍໄດ້ W-2 ແລະ ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເພື່ອເຮັດການສະໝັກ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ employment.oregon.gov/ocs ແລະ ກົດປຸ່ມສີຂຽວ "Mixed Earner Unemployment (MEUC)".


ລາຍໄດ້ ສຸດທິ: ລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງທ່ານແມ່ນລາຍໄດ້ທັງໝົດຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ. ລາຍໄດ້ສຸດທິຄວນຈະຕໍ່າກວ່າລາຍໄດ້ລວມ.

OCS: ນີ້ແມ່ນລະບົບການຮ້ອງຂໍ Online ຂອງພະແນກການຈ້າງງານ (OCS) ເຊິ່ງສາມາດພົບໄດ້ທີ່ Employment.Oregon.gov/ocs. ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ OCS ເພື່ອ:

 • ຮ້ອງຂໍເອົາສະຫວັດດີການໜຶ່ງອາທິດ
 • ຊອກຫາສະຖານະການຮ້ອງຂໍ ແລະ ລາຍງານປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ
 • ເລີ່ມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຄືນໃໝ່
 • ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍໃໝ່
 • ປ່ຽນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ
 • ສະໝັກເງິນຝາກອີເລັກໂທຣນິກ
 • ປ່ຽນ/ຕັ້ງຄ່າມຸດປັກໃໝ່
 • ຊໍາລະເງິນ
 • ເບິ່ງຕົວເລືອກການຈ່າຍເງິນສະຫວັດດີການ
 • ເຂົ້າເຖິງແບບຟອມພາສີ 1099G ຂອງທ່ານ

OED: Oregon Employment Department (OED) ແມ່ນອົງການແຮງງານຂອງລັດ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການຈ້າງງານຂອງປະຊາຊົນອໍຣິກອນໂດຍຜ່ານການພັດທະນາກຳລັງແຮງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນຊ່ວງເວລາຫວ່າງງານ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ oregon.gov/employ/Agency/Pages/About-Us.aspx.

ການຈ່າຍເກີນ: ການ ຈ່າຍເກີນ ເກີດຂື້ນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບເງິນສະຫວັດດີການທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ. ການຈ່າຍເງິນເກີນຈຳນວນແມ່ນເກີດຂື້ນເມື່ອຜູ້ຄົນໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບາງສ່ວນໃຫ້ພວກເຮົາ. ບັນຫາອື່ນໆແມ່ນເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງໜ່ວຍງານ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆອາດຈະເກີດຂື້ນເມື່ອການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາຖືກປ່ຽນແປງໃນການອຸທອນຫຼັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່.

ໃນເວລາທີ່ມີການຈ່າຍເງິນເກີນ, ພວກເຮົາມີພັນທະທາງກົດໝາຍທີ່ຈະພະຍາຍາມກູ້ເອົາເງິນຄືນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຈ່າຍເກີນ, ປົກກະຕິພວກເຮົາຈະ “ຊົດເຊີຍ” ໜີ້ນັ້ນໂດຍການຫັກຈຳນວນເງິນທີ່ເປັນໜີ້ຈາກສະຫວັດດີການໃນອະນາຄົດທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ. ຍ້ອນໂລກລະບາດ, ພວກເຮົາກຳລັງຫຼຸດຜ່ອນການເກັບເງິນເກີນກຳນົດຂອງພວກເຮົາລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະຫະລັດອາເມລິກາ ດຽວນີ້ ພະແນກແຮງງານ (Department of Labor) ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ ຍົກເວັ້ນການຈ່າຍເງິນເກີນ ບາງຈຳນວນຖ້າການຈ່າຍເກີນກຳນົດບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງທ່ານ ແລະ ການຈ່າຍຄືນນັ້ນຈະເປັນເລື່ອງທີ່ລໍາບາກຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນສຳລັບທ່ານ.

PEUC: Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) ແມ່ນແຜນງານຂະຫຍາຍສະຫວັດດີການສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຈາກການປະກັນໄພຫວ່າງງານ (UI) ແບບປົກກະຕິ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນມັນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລ (CARES). American Rescue Plan (ARP) ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້ສະຫວັດດີການທັງໝົດ 53 ອາທິດຂອງ PEUC ຫຼື ຈົນຮອດອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021.

PPP: ແຜນງານປົກປ້ອງເງິນເດືອນ (Paycheck Protection Program, PPP) ແມ່ນເງິນກູ້ຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຖືກກໍານົດເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຮັກສາຄົນງານຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນເດືອນ. ຜູ້ກູ້ຢືມອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພເງິນກູ້ PPP.

ຫຼັກຖານສະແດງການຈ້າງງານ (POE): ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ PUA, ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ພະແນກແຮງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສົ່ງເອກະສານພິສູດການຈ້າງງານ. ໃຊ້ເຄື່ອງມືພົວພົນນີ້ ເພື່ອຊອກຫາເອກະສານປະເພດໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງ.

PUA: Pandemic Unemployment Assistance (PUA) ແມ່ນແຜນງານສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບການລະບາດຂອງ COVID-19. ມັນແມ່ນສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ຄົນງານອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານແບບປົກກະຕິ. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ PUA ສູງເຖິງ 79 ອາທິດຈົນຮອດວັນທີ 4 ເດືອນກັນຍາ 2021.

ການຮັບປະກັນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ: ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ, ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການໃນຊ່ວງພັກຂອງໂຮງຮຽນ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບ "ການຮັບປະກັນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ" ວ່າທ່ານຈະກັບມາຫຼັງຈາກການພັກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຮັບປະກັນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການສະເໜີວຽກໃນຄວາມສາມາດດຽວກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນກັບອັດຕາຄ່າຈ້າງເທົ່າກັນ (ຫຼື ພາຍໃນ 90%). ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວສາມາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ວາຈາ ຫຼື ມີຄວາມໝາຍໃນໂຕ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງກວດກາຄືນຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ອ່ານ ຄຳຖາມທີ່ມັກມີການຖາມເປັນປະຈໍາຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

ການຈ່າຍຄືນໃໝ່: ສະຫວັດດີການທີ່ຄ້າງຈ່າຍໃຫ້ກຳມະກອນຈາກການຮ້ອງຂໍທີ່ຖືກຍື່ນໃນເວລາກ່ອນໜ້ານີ້.

ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ: ຖ້າທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງແທນນາຍຈ້າງ, ທ່ານກໍ່ເປັນຜູ້ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ.

TUI: ແຜນງານຝຶກອົບຮົມປະກັນໄພຫວ່າງງານ (Training Unemployment Insurance, TUI) ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ Unemployment Insurance ເປັນປົກກະຕິໃນເວລາດຽວກັນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈ້າງງານ. ແຜນງານບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຕົວເອງ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເອົາຂໍ້ກຳນົດການຊອກວຽກເຮັດອອກມາຈາກຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຂົ້າຮຽນເຕັມເວລາ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/TUI.aspx

UI: ສະຫວັດດີການປະກັນໄພຫວ່າງງານ (UI) ແທນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານສູນເສຍເມື່ອທ່ານຫວ່າງງານ. ມັນບໍ່ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະ. ນາຍຈ້າງໃຫ້ທຶນແຜນງານ UI. ພາສີ UI ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫັກອອກຈາກເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ.

ຫວ່າງງານ: ໂດຍທົ່ວໄປ, ທ່ານໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າບໍ່ມີວຽກເຮັດທຸກອາທິດທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່າ 40 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນເງິນສະຫວັດດີການປະຈຳ ອາທິດຂອງທ່ານ (weekly benefit amount, WBA). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົດໝາຍໃໝ່ໃນປີ 2020 ແລະ 2021 ໄດ້ລຶບລ້າງສະພາບການຊົ່ວຄາວທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ເກີນ WBA ຂອງທ່ານ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານຖືກພິຈາລະນາວ່າ "ຫວ່າງງານ" ໃນອາທິດໃດໜຶ່ງ ໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ປະຕິບັດການບໍລິການ ຫຼື ມີວຽກໜ້ອຍກວ່າວຽກເຕັມເວລານັບແຕ່ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2020 ເຖິງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃນ ການເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ອ້າງຄຳຖາມທີ່ມີການຖາມເປັນປະຈໍາຂອງພວກເຮົາ.

ReliaCard ຂອງທະນາຄານສະຫະລັດອາເມລິກາ: ພະແນກການຈ້າງງານຈ່າຍເງິນສະຫວັດດີການທາງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍທາງ ບັດ ReliaCard® ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ບັດເດບິດ Visa® ຫຼື ເງິນຝາກ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສະໝັກເອົາເງິນຝາກໂດຍກົງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ReliaCard.

ອາທິດ ລໍຖ້າ: ອາທິດລໍຖ້າ ແມ່ນອາທິດທຳອິດທີ່ທ່ານຍື່ນການຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດ ແລະ ຕອບສະໜອງທຸກຂໍ້ກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ, ກົດໝາຍຂອງລັດອໍຣິກອນຕ້ອງການໃຫ້ມີການລໍຖ້າໜຶ່ງອາທິດຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍ. ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງີນໃດໆເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ, ແຕ່ການຮ້ອງຂໍເປັນອາທິດແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບເຄດິດເນື່ອງຈາກເປັນອາທິດທີ່ລໍຖ້າ. ໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງ COVID-19, ພວກເຮົາກຳລັງຍົກເວັ້ນອາທິດລໍຖ້າຈົນຮອດວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄົນທີ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍໃໝ່ຈົນຮອດວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງີນໃນອາທິດທຳອິດນີ້.

WBA: ຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ (WBA) ແມ່ນ 1,25% ຂອງລາຍຮັບລວມຍອດຂອງປີທັງໝົດຂອງທ່ານ. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດອໍເຣກອນ, ມັນຈະບໍ່ຕໍ່າກວ່າຂັ້ນຕ່ຳ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນເງິນສູງສຸດທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ. ຕົວຢ່າງ, ກຳມະກອນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີລາຍໄດ້ $12.50 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຮັດວຽກ 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ສຳລັບປີທີ່ຜ່ານມາຈະໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານ $325 ໂດລາຕໍ່ອາທິດ.

ການຮຽກຮ້ອງປະຈຳອາທິດ: ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການການຫວ່າງງານ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດ. ນີ້ແຕກຕ່າງຈາກການຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານຕ້ອງຍື່ນທັງສອງເພື່ອຮັບເອົາເງິນຂອງທ່ານ. ຄຳຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດແມ່ນວິທີການທີ່ພວກເຮົາຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ທ່ານສຳລັບອາທິດນັ້ນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດຈົນກວ່າອາທິດຈະໝົດໄປ. ທີ່ OED, ອາທິດໜຶ່ງແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນອາທິດ ແລະ ສິ້ນສຸດໃນວັນເສົາ. (ທ່ານອາດຈະເຫັນພວກເຮົາອ້າງເຖິງວັນທີ “ທ້າຍອາທິດ”.)

ເພື່ອສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດທຸກໆອາທິດ. ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃນອາທິດນັ້ນກໍ່ຕາມ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງລາຍງານຊົ່ວໂມງ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານສຳລັບວຽກໃດໆທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໃນອາທິດນັ້ນ.

ຍື່ນຄໍາຮ້ອງປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າໃບສະໝັກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອະນຸມັດແລ້ວ ຫຼື ບໍ່. ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາເຖິງສອງອາທິດສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະດຳເນີນການສະໝັກຂອງທ່ານ. ຖ້າໃບສະໝັກຂອງທ່ານຖືກອະນຸມັດ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນໃຫ້ທ່ານສຳລັບທຸກໆອາທິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ, ຕາບໃດທີ່ທ່ານຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍທຸກອາທິດຂອງທ່ານ. ການຈ່າຍເງິນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານຈະເປັນໃບແຊັກ.

ແບ່ງປັນ ວຽກ: ແຜນງານແບ່ງປັນວຽກເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງມີທາງເລືອກໃນການຢຸດຄົນງານຂອງທ່ານ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນຊ່ວງເວລາຊ້າໆໂດຍການຫຼຸດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ. ພະນັກງານທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຊົ່ວໂມງທີ່ຖືກຫຼຸດລົງຈະໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການປະກັນໄພຫວ່າງງານປົກກະຕິ (UI) ໃນສ່ວນໃດໜຶ່ງເພື່ອທົດແທນຄ່າແຮງງານທີ່ສູນເສຍໄປ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສ່ວນແບ່ງວຽກ.

ສູນ WorkSource: ຫ້ອງການ WorkSource ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການການຈ້າງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ. ຊອກຫາສູນ WorkSource ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

WorkSource Oregon: WorkSource Oregon ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳກັບຫຼາຍພັນໜ້າວຽກ ແລະ ໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ນາຍຈ້າງກັບຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ການບໍລິການແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ. WorkSource ອໍເຣກອນ ໃຫ້ບໍລິການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ການແນະນໍາວຽກ
 • ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນການກະກຽມການສຳພາດ, ຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ
 • ການວາງແຜນອາຊີບ
 • ໂອກາດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ

1099G: 1099G ແມ່ນແບບຟອມພາສີທີ່ສົ່ງໃຫ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບປະກັນການຫວ່າງງານ. ທ່ານໃຊ້ມັນໃນເວລາທີ່ທ່ານກຳລັງຍື່ນພາສີລາຍໄດ້ຈາກລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດຕໍ່ໃຫ້ Internal Revenue Service (IRS) ແລະ Oregon Department of Revenue. ທ່ານສາມາດດາວໂລດຈາກລະບົບການຮ້ອງຂໍອອນລາຍໄດ້ທີ່ employment.oregon.gov/ocs.