ຄຳສັບ

AAA

 • ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້: ທ່ານມີຄວາມສາມາດທາງຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍທີ່ຈະເຮັດວຽກ.
 • ກຳລັງຊອກຫາວຽກຢູ່: ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບນາຍຈ້າງຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນໃນລະຫວ່າງອາທິດ ຫຼື ທ່ານໄດ້ສຳເລັດກິດຈະກຳ ຊອກຫາວຽກຢ່າງໜ້ອຍສາມລາຍການໃນລະຫວ່າງອາທິດ. ຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກຳເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານກຳລັງຊອກຫາວຽກ ແມ່ນລວມເຖິງການພິຈາລະນາເບິ່ງແຈ້ງການວຽກ, ການໃຊ້ເຄື່ອງມືຊອກຫາວຽກຢູ່ອອນລາຍ, ການເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງວິຊາຊີບ ຫຼື ການເຂົ້າຮຽນເພື່ອເພີ່ມທັກສະການສຳພາດຂອງທ່ານ.
 • ພ້ອມເຮັດວຽກ: ທ່ານ ສາມາດ ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທ່ານຍອມຮັບວຽກ (ຕົວຢ່າງ: ທ່ານບໍ່ມີບັນຫາການເດີນທາງ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ການພັກວຽກ ຫຼື ການຂາດການດູແລຄອບຄົວ ຫຼື ການດູແລເດັກເຊິ່ງຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທ່ານຍອມຮັບວຽກ).

ການວິນິດໄສ

ນີ້ແມ່ນຂະບວນການກວດສອບເພີ່ມເຕີມສຳລັບການອ້າງສິດປະກັນການຫວ່າງງານເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີໃນບາງກໍລະນີເພື່ອຕັດສິນວ່າຄົນໃດໜຶ່ງມີສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່. ກົມການຫວ່າງງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນ ແມ່ນຖືກກຳນົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍໃຫ້ສືບສວນວ່າຄົນໃດໜຶ່ງມີສິດທີ່ຈະຮັບສິດທິປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າເກີດມີຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂສິດຂອງພວກເຂົາ. ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງແມ່ນສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍຄຳຖາມ ຕິດຕາມຜົນສັ້ນໆ, ແຕ່ບັນຫາອື່ນໆຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂະບວນການວິນິດໄສ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນ ແລະການວິນິດໄສຝ່າຍບໍລິຫານ.

ປີຖານ

ປີຖານຂອງທ່ານແມ່ນສີ່ໄຕມາດທຳອິດຂອງຫ້າໄຕມາດຫຼ້າສຸດທີ່ສຳເລັດຄົບຖ້ວນຕາມປະຕິທິນກ່ອນໜ້າອາທິດທີ່ທ່ານຍື່ນການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານ.

 • ຖ້າທ່ານຍື່ນການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານໃນເດືອນມັງກອນ, ເດືອນກຸມພາ ຫຼື ເດືອນມີນາຂອງປີ 2022, ປີຖານຂອງທ່ານແມ່ນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021.
 • ຖ້າທ່ານຍື່ນການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານໃນເດືອນເມສາ, ເດືອນພຶດສະພາ ຫຼື ເດືອນມິຖຸນາຂອງປີ 2022, ປີຖານຂອງທ່ານແມ່ນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2021.
 • ຖ້າທ່ານຍື່ນການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານໃນເດືອນກໍລະກົດ, ເດືອນສິງຫາ ຫຼື ເດືອນກັນຍາຂອງປີ 2022, ປີຖານຂອງທ່ານແມ່ນວັນທີ 1 ເມສາ 2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ມີນາ 2022.
 • ຖ້າທ່ານຍື່ນການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານໃນເດືອນຕຸລາ, ເດືອນພະຈິກ ຫຼື ເດືອນທັນວາຂອງປີ 2022, ປີຖານຂອງທ່ານແມ່ນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022.

ປີຜົນປະໂຫຍດ

ປີຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານແມ່ນຊ່ວງເວລາ 52 ອາທິດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນອາທິດທຳອິດທີ່ທ່ານຍື່ນການເຄລມ ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນໄພການຫວ່າງງານ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເຖິງແມ່ນປີຜົນປະໂຫຍດ ຂອງທ່ານແມ່ນຊ່ວງເວລາ 52 ອາທິດ, ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດທັງໝົດຈົນເຖິງ 26 ເທົ່າ ຂອງຈຳນວນສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດຍື່ນການອ້າງສິດປະກັນການຫວ່າງງານຄັ້ງໃໝ່ ຢູ່ລັດອໍຣິກັນຈົນກວ່າປີຜົນປະໂຫຍດ 52 ອາທິດຂອງທ່ານຈະສິ້ນສຸດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ ທັງໝົດ ຂອງທ່ານ.

ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ, ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມສູງ

ໂຄງການ ສິດທີປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ (EB, ໂດຍມັນແມ່ນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ) ແລະ ສິດທິປະໂຫຍດ ເພີ່ມເຕີມສູງ (HEB, ໂດຍມັນແມ່ນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ) ຈະຂະຫຍາຍສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານແບບປົກກະຕິ ເມື່ອລັດຢູ່ໃນລະດັບ ການຫວ່າງງານສູງ. ອັດຕາການຫວ່າງງານໂດຍສະເລ່ຍຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກລັດຖະບານກາງ ຕະຫຼອດຊ່ວງເວລາສາມເດືອນເພື່ອຕັດສິນວ່າລັດຈະມີສິດທິປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ບໍ່. ເມື່ອອັດຕາການຫວ່າງງານ ໂດຍສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 8% ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ, ລັດອໍຣິກັນກໍຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາ HEB ແລະ ຈະມີການໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດ ເພີ່ມເຕີມອີກ 20 ອາທິດ. ຖ້າອັດຕາຕໍ່າກວ່າ 8% ແຕ່ສູງກວ່າ 6.5%, ແລ້ວລັດອໍຣິກັນກໍຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາ EB, ເຊິ່ງຈະໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມອີກ 13 ອາທິດ.

ການເຄລມທີ່ໝົດລົງ

ການອ້າງສິດປະກັນໄພການຫວ່າງງານຂອງທ່ານແມ່ນໝົດກ້ຽງ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ເງິນຈົນເຫຼືອຍອດ $0 ແລະ ບໍ່ມີກອງທຶນສຳລັບທ່ານຈາກໂຄງການສິດທິປະໂຫຍດນັ້ນ.

ການເຄລມທີ່ໝົດອາຍຸ

ການອ້າງສິດປະກັນໄພການຫວ່າງງານແບບປົກກະຕິຈະໝົດອາຍຸຫຼັງຈາກ 52 ອາທິດ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດອ້າງສິດສຳລັບອາທິດໃດໜຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາຫຼັງຈາກທີ່ການອ້າງສິດຂອງທ່ານໝົດອາຍຸ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຍອດບວກໃນບັນຊີຂອງທ່ານ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນໃໝ່. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການອ້າງສິດທີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ເວລາທີ່ຈະຍື່ນການອ້າງສິດໃໝ່.

ການສໍ້ໂກງ

ການສໍ້ໂກງໃນປະກັນໄພການຫວ່າງງານເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄົນໃດໜຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ປິດບັງຂໍ້ແທ້ຈິງໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບເອົາສິດທິປະໂຫຍດ. ຖ້າທ່ານຕັ້ງໃຈປິດບັງ ຫຼື ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການກະທຳນັ້ນຈະຖືວ່າເປັນການສໍ້ໂກງ. ການສໍ້ໂກງແມ່ນອາຊະຍາກຳ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດ ເຊິ່ງລວມເຖິງການຮ້ອງຟ້ອງທາງອາຍາ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ, ພ້ອມທັງການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວການຫວ່າງງານ.

ລາຍໄດ້ລວມຍອດ

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລາຍໄດ້ຂອງທ່ານກ່ອນຈະຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ອາກອນ ຫຼື ຈຳນວນເງິນສ່ວນອື່ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຫັກອອກ. ລາຍໄດ້ລວມຍອດຄວນສູງກວ່າລາຍໄດ້ສຸດທິ.

ການຂະໂມຍຕົວຕົນ

ຜູ້ຄົນອາດຍື່ນການອ້າງສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານໂດຍໃຊ້ຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພວກເຂົາຊື້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ລັກໃນແຫຼ່ງການລະເມີດຂໍ້ມູນຢູ່ອອນລາຍ ຫຼື ເມື່ອທ່ານແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ຕັ້ງໃຈ. ເມື່ອຄົນໃດໜຶ່ງໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງຄົນອື່ນເພື່ອຍື່ນການອ້າງສິດການຫວ່າງງານ, ນີ້ແມ່ນຮູບແບບຂອງການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ. ປະຊາຊົນອໍຣິກັນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນ ຫຼື ນາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການສະໝັກຂໍທີ່ພວກເຂົາຄວນດຳເນີນການເພື່ອຮັບສິດທິປະໂຫຍດ. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າມີຄົນໃດໜຶ່ງກຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານຢ່າງຜິດໆ, ເຊິ່ງລວມເຖິງໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ ແລະ ວັນເດືອນປີເກີດ. ລາຍງານການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວການຫວ່າງງານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໂດຍໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວການຫວ່າງງານ ແລະ ການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ.

ການກວດສອບຕົວຕົນ

ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລັກຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວການຫວ່າງງານ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຢືນຢັນ ID ຂອງພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອ້າງສິດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຄືທ່ານ ແລະ ແມ່ນຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ທຳທ່າເປັນທ່ານ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຢູ່ໜ້າເວັບ ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກການສໍ້ໂກງ ຂອງພວກເຮົາ.

iMatchSkills

ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືຈັບຄູ່ວຽກຢູ່ອອນລາຍຂອງກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນ. ມັນຈະໃຊ້ທັກສະ ຂອງທ່ານ ແລະ ປະຫວັດການເຮັດວຽກເພື່ອຊອກຫາວຽກທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ຍິ່ງທ່ານໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍສໍ່າໃດ, iMatchSkills ກໍສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້ດີສໍ່ານັ້ນ. ລົງທະບຽນຢູ່ imatchskills.org.

ການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ

ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ ຫຼື ບໍ່, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບສະໝັກ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າການຍື່ນການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານພຽງແຕ່ຍື່ນການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີຜົນປະໂຫຍດ.

ລາຍໄດ້ສຸດທິ

ລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງທ່ານແມ່ນລາຍໄດ້ທັງໝົດຂອງທ່ານລົບໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ອາກອນ ຫຼື ຈຳນວນເງິນສ່ວນອື່ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຫັກອອກ. ລາຍໄດ້ສຸດທິຄວນຕໍ່າກວ່າລາຍໄດ້ລວມຍອດ.

OED

: ກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນ (OED ,ໂດຍມັນແມ່ນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ) ແມ່ນໜ່ວຍງານແຮງງານຂອງລັດ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການຈ້າງງານສຳລັບປະຊາຊົນອໍຣິກັນໂດຍພັດທະນາແຮງງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີທັກສະຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ພວກເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນລະຫວ່າງຊ່ວງການຫວ່າງງານ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາ.

Frances Online

Frances Online ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ສໍາລັບ benefits ແລະ ກວດເບິ່ງ claim ທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນໄປແລ້ວ. ລະບົບນີ້ ກໍຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານອັບເດດທີ່ຢູ່, ລົງທະບຽນສໍາລັບ direct deposit ແລະ ອື່ນໆອີກ. Frances Online ແມ່ນມີໃຫ້ເປັນພາສາສະເປນ ແລະ ພາສາອັງກິດ.

ລະບົບການເຄລມທາງອອນລາຍ (OCS ,ໂດຍມັນແມ່ນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ)

Frances Online ແມ່ນເປັນການປ່ຽນແທນລະບົບ ລະບົບການຮ້ອງຂໍຜ່ານທາງອອນໄລນ໌.

ການຈ່າຍເງິນເກີນ

ການຈ່າຍເງິນເກີນເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ. ການຊໍາລະເງິນເກີນບາງກໍລະນີເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຄົນໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ຄົບຖ້ວນແກ່ພວກເຮົາ. ການຊໍາລະເງິນເກີນໃນກໍລະນີອື່ນໆສາມາດເກີດຂຶ້ນ ຖ້າພວກເຮົາມີຂໍ້ຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ປະມວນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ ແລະ ກໍລະນີອື່ນໆອາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອການຕັດສິນທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນການນັ້ນມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກການອຸທອນ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່.

ເມື່ອມີການຊໍາລະເງິນເກີນ, ພວກເຮົາມີພັນທະທາງກົດໝາຍໃນການພະຍາຍາມເກັບກູ້ເອົາພວກມັນຄືນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈ່າຍເງິນເກີນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຮົາຈະຊົດເຊີຍໜີ້ດັ່ງກ່າວໂດຍຫັກຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຕິດໜີ້ຈາກສິດທິປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງໃນອະນາຄົດທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ. ກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ ລະເວັ້ນການຊໍາລະເງິນເກີນກຳນົດໃນບາງກໍລະນີ ຖ້າການຊໍາລະເງິນເກີນກຳນົດດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງທ່ານ ແລະ ຖ້າການຊໍາລະເງິນຄືນຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

ການປະກັນໄພທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ

ມີກົດໝາຍທີ່ສະເພາະຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ປະກັນການຫວ່າງງານ. ຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາອາດມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາຖົດຖອຍໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ຊ່ວງພັກຮຽນ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບ “ການປະກັນໄພທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ” ວ່າພວກເຂົາຈະກັບຄືນມາຫຼັງຈາກຊ່ວງພັກຮຽນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການປະກັນໄພທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໝາຍເຖິງການໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີວຽກໃນຄວາມສາມາດດຽວກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນພ້ອມກັບມີອັດຕາການຈ່າຍເງິນຕອບແທນດຽວກັນ (ຫຼື ຢູ່ພາຍໃນ 90% ຂອງອັດຕາດັ່ງກ່າວ). ຂໍ້ສະເໜີສາມາດຢູ່ໃນຮູບແບບລາຍລັກອັກສອນ, ວາຈາ ຫຼື ໂດຍປະລິຍາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງກວດສອບການອ້າງສິດຂອງທ່ານເພື່ອດຳເນີນການຕັດສິນນັ້ນ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະກັນໄພການຫວ່າງງານ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກໃນໂຮງຮຽນ.

ການຈ່າຍເງິນຍ້ອນຫຼັງ

ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ຕິດໜີ້ຜູ້ເຮັດວຽກຈາກການອ້າງສິດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍື່ນໃນເວລາກ່ອນໜ້າ.

ເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ

ຖ້າທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກສໍາລັບຕົນເອງແທນທີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງ, ທ່ານຈະຖືວ່າເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ.

ການຝຶກອົບຮົມການປະກັນການຫວ່າງງານ (TUI ,ໂດຍມັນແມ່ນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ)

ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມການປະກັນການຫວ່າງງານ (TUI) ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກເຊິ່ງອອກຈາກວຽກທີ່ມີສິດ ຫຼື ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີແນວໂນ້ມຈະກັບຄືນໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳກ່ອນໜ້າຂອງພວກເຂົາ, ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນໄພການຫວ່າງງານແບບປົກກະຕິໃນເວລາດຽວກັນ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດດູແລຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮັບເອົາການຈ້າງງານ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຊໍາລະເງິນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມມັນເອົາເງື່ອນໄຂການຊອກຫາວຽກອອກຈາກການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຂົ້າຮຽນເຕັມເວລາ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂຄງການປະກັນໄພການຫວ່າງງານສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ.

ການປະກັນການຫວ່າງງານ (UI ,ໂດຍມັນແມ່ນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ)

ການປະກັນການຫວ່າງງານ (UI) ທົດແທນສ່ວນລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານສູນເສຍເມື່ອທ່ານຫວ່າງງານ. ມັນບໍ່ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະ. ນາຍຈ້າງສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ UI ແລະ UI ຈະບໍ່ມີການຫັກອາກອນຈາກແຊັກເງິນຄ່າຈ້າງຂອງລູກຈ້າງ.

U.S. Bank ReliaCard®

ກົມການຈ້າງງານ ຈະຊໍາລະສິດທິປະໂຫຍດ ທາງອີເລັກໂທຣນິກໂດຍບັດເດບິດ Visa ຂອງU.S. Bank ReliaCard ຫຼື ໂດຍການຝາກເງິນໂດຍກົງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ນໍາໃຊ້ການຝາກເງິນໂດຍກົງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ReliaCard.

ອາທິດລໍຖ້າ

ອາທິດທີ່ລໍຖ້າແມ່ນອາທິດທໍາອິດທີ່ທ່ານຍື່ນຂໍການເຄລມປະຈໍາອາທິດ ແລະ ບັນລຸເງື່ອນໄຂສິດທັງໝົດ. ກົດໝາຍຂອງລັດອໍຣິກັນກຳນົດໃຫ້ມີອາທິດທີ່ລໍຖ້າໜຶ່ງອາທິດຕໍ່ການອ້າງສິດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດເລີ່ມໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ. ທ່ານຕ້ອງອ້າງສິດສຳລັບອາທິດດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບເຄຣດິດເປັນອາທິດທີ່ລໍຖ້າ, ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈຳນວນໃດໜຶ່ງສຳລັບອາທິດນີ້.

ຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດ (WBA ,ໂດຍມັນແມ່ນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ)

ຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດ (WBA) ຂອງທ່ານແມ່ນ 1.25% ຂອງລາຍໄດ້ລວມຍອດທັງໝົດໃນປີຖານຂອງທ່ານ. ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງລັດອໍຣິກັນ, ມັນຈະບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນສິດທິປະໂຫຍດຂັ້ນຕໍ່າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນສິດທິປະໂຫຍດສູງສຸດທີ່່ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບ.

ຕົວຢ່າງ

ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຫາໄດ້ $12.50 ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຮັດວຽກ 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ສຳລັບປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຈະມີລາຍໄດ້ລວມຍອດໃນປີຖານທີ່ $26,000 ແລະ ຈະໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ $325 ຕໍ່ອາທິດ. 

ການເຄລມປະຈຳອາທິດ

ເພື່ອຮັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ, ທ່ານຕ້ອງຍື່ນການເຄລມປະຈຳອາທິດ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການເຄລມເບື້ອງຕົ້ນ. ການເຄລມປະຈຳອາທິດຈະກຳນົດວ່າພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍສໍ່າໃດສຳລັບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດແມ່ນຈະຖືກຍື່ນສຳລັບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນອາທິດ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາ. ທ່ານຕ້ອງລໍຖ້າຈົນຮອດວັນອາທິດ ເພື່ອຍື່ນການເຄລມປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານສຳລັບອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນເສົາ.

ການແບ່ງປັນວຽກ

ໂຄງການການແບ່ງປັນວຽກເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງມີຕົວເລືອກເພື່ອຢຸດພັກແຮງງານຂອງພວກເຂົາ. ນາຍຈ້າງສາມາດຮັກສາລູກຈ້າງທີ່ມີທັກສະໃນລະຫວ່າງເວລາຖົດຖອຍໂດຍຫຼຸດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ. ພະນັກງານທີ່ມີສິດເຊິ່ງຖືກຫຼຸດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຂອງສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານເພື່ອທົດແທນສຳລັບຄ່າຈ້າງທີ່ສູນເສຍ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ອໍຣິກອນການແບ່ງປັນວຽກ.

WorkSource Oregon

WorkSource Oregon ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຊອກຫາວຽກກັບໂອກາດວຽກ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍພັນລາຍການ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ນາຍຈ້າງກັບຕົວແທນສະໝັກວຽກທີ່ມີຄຸນສົມບັດ. ການບໍລິການແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ. WorkSource Oregon ໃຫ້ການບໍລິການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ການສົ່ງຕໍ່ວຽກ
 • ການສຳມະນາທີ່ຄອບຄຸມຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການກະກຽມເພື່ອສຳພາດ, ການຂຽນຊີວະປະຫວັດ ແລະ ຄວາມຮູ້ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ
 • ການວາງແຜນວິຊາຊີບ
 • ໂອກາດການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທຶນການສຶກສາ

ສູນ WorkSource Oregon

ສູນ WorkSource Oregon ຢູ່ທົ່ວລັດຈະໃຫ້ການບໍລິການການຈ້າງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການຝຶກອົບຮົມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຊອກຫາສູນ WorkSource Oregon ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

1099G

1099G ແມ່ນ ແບບຟອມອາກອນ ທີ່ສົ່ງໄປຫາຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານ. ທ່ານຈະໃຊ້ມັນ ເມື່ອທ່ານກຳລັງຍື່ນອາກອນລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍບໍລິການສັບພະຍາກອນ ແລະ ກົມລາຍໄດ້ແຫ່ງລັດອໍຣິກັນ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້ໃນ Frances Online.