ແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ

ກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣີກອນ ແລະ ອົງການອື່ນໆຈະໃຫ້ແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ສຳລັບພະນັກງານ, ນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ້ຢູ່ອາໄສຄົນອື່ນໆໃນລັດອໍຣີກອນ. ເບິ່ງຫົວຂໍ້ ແລະ ລິ້ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

The underside of the Burnside Bridge in Portland is seen above the green-blue waters of the Willamette River.

ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?

ກົມຈັດງງານແຫ່ງລັດອໍຣີກອນ (OED) ຄືໜ່ວຍງານໃຫ້ໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. OED ຈັດໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ບາງຕົວຢ່າງແມ່ນລ່າມແປພາສາມື ແລະ ພາສາເວົ້າ, ເນື້ອຫາລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາອື່ນໆ, ແບບພິມໃຫຍ່, ສຽງ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ. ເພື່ອຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ unemployment.oregon.gov ແລະ ຄລິກໃສ່ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາທີ່ໝາຍເລກ
877-345-3484. ຜູ້ໃຊ້ TTY ໂທ 711.

ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງພາສາ ແລະ ຂະບວນການເຂົ້າເຖິງພາສາ ຂອງພວກເຮົາ.

ສິດທິປະໂຫຍດອື່ນໆ

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດປະເພດອື່ນໆທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກັນການວ່າງງານ, ເຊັ່ນ: ການລາພັກເນື່ອງຈາກຄອບຄົວ ແລະ ການລາພັກທາງການແພດທີ່ຍັງໄດ້ຮັບເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງ ສຸຂະພາບ ຫຼື ພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

Paid Leave Oregon

Paid Leave Oregon ແມ່ນໂຄງການໃໝ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດລາພັກໄດ້ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບເງິນສຳລັບຫຼາຍຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສິດແມ່ນມີໃຫ້ທີ່ paidleave.oregon.gov.

WorkSource Oregon

WorkSource Oregon ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຜູ້ຮ່ວມມືພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງວຽກ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານກັບແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕັ້ງແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ worksourceoregon.org.

ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ

ຖ້າ ທ່ານ ສູນເສຍການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ຫຼື ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ, ທ່ານອາດມີສິດສຳລັບ ແຜນປະກັນສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ຫຼື ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ. ເຂົ້າເບິ່ງ healthcare.oregon.gov ຫຼື ໂທຫາ 1-855-268-3767.

ແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ

211info ສາມາດ ຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ານຊອກຫາແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆທີ່ມີໃຫ້ໃນລັດ Oregon ຫຼື ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ:

 • ການຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ຊອກຫາເຮືອນ
 • ການຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ
 • ການຊ່ວຍເລືອກຊື້ເຄື່ອງ ຫຼື ອາຫານອື່ນໆ
 • ການຊ່ວຍຊອກຫາ ແລະ ຈ່າຍເງິນສຳລັບການດູແລເດັກນ້ອຍ
 • ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ເປັນເງິນສົດ
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທັນທີສຳລັບສະຖານະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງການເດີນທາງ
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຊຸມຊົນຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະ ຊຸມຊົນຄົນເຂົ້າເມືອງໂດຍບໍ່ມີເອກະສານ
 • ແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆໃນຊຸມຊົນ

ເຂົ້າເບິ່ງ 211info.org ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ລະບຸແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ. ທ່ານຍັງສາມາດ:

 • ໂທຫາ 2-1-1 or 1-866-698-6155 (ມີລ່າມແປພາສາໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ)
 • TTY ໂທ 711 ແລະ ໂທຫາ 1-866-698-6155
 • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລະຫັດໄປສະນີຂອງທ່ານໄປທີ່ 898211 (TXT211) (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ)

ສົ່ງອີເມວໄປຫາ help@211info.org (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ)