Skip to main content

Unemployment Claim Determination

دستمزد و ساعات کاری خود را به دقت بررسی کنید. اگر اطلاعات اشتباه است، می‌توانید درخواست تصمیم گیری مجدد در خصوص ادعای خود بدهید. ما از طریق پست یک نامه تعیین ادعای بیکاری برای شما ارسال خواهیم کرد. این بیانیه موارد زیر را به شما نشان خواهد داد:

  • مقدار مزایای هفتگی و حداکثر مزایای قابل پرداخت - این اعداد نشان دهنده حداکثر مبلغی است که شما می‌توانید در طول یک هفته دریافت کنید و همچنین مجموع مبلغی که در ادعای شما در دسترس است.
  • کارفرمایانی که برای‌شان کار کرده‌اید، و دستمزد و ساعات کاری که آنها برای هر سه ماهه بر پایه سال ادعای شما گزارش کرده‌اند.
  • تاریخ شروع و خاتمه سال مزایای شما - شما فقط می‌توانید برای هفته‌های موجود بین این تاریخ‌ها ادعا داشته باشید.
  • ● اینکه این بیانیه یک تصمیم ابتدایی است یا یک تصمیم مجدد

ادعای مزایای بیکاری Oregon شما به مدت یک سال در دسترس است، یعنی 52 هفته از هفته‌ای که درخواست خود را ثبت می‌کنید. این دوره 52 هفته‌ای سال مزایای شما نامیده می‌شود. بعد از پایان آن سال شما نمی‌توانید ادعای Oregon جدیدی ثبت کنید.

تصمیم گیری در مورد ادعای بیکاری همچنین می‌تواند دربرگیرنده اطلاعات دیگری در مورد شما نیز باشد، از قبیل پیامی که به شما می‌گوید که به دلیل داشتن کمتر از 500 ساعت کار در سال پایه خود ادعای معتبری ندارید، و اینکه شما می‌توانید واجد شرایط ادعای سال پایه جایگزینی باشید یا حاوی اطلاعاتی باشد که به شما اعلام می‌کند ما دستمزد و ساعات کاری شما را از کارفرمایان قبلی شما استعلام کرده‌ایم.