Quyết Định Hành Chính và Phân Xử

Sau khi quý vị gửi yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét để xác định quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chỉ có một vài câu hỏi làm rõ cho quý vị nhưng vào những thời điểm khác, yêu cầu chi trả của quý vị có thể phức tạp hoặc có vấn đề yêu cầu chúng tôi thực hiện đánh giá kỹ lưỡng được gọi là phân xử.

Trong quá trình xem xét yêu cầu chi trả của quý vị, chúng tôi có thể xác định rằng quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp, sau đó quý vị sẽ được thông báo là yêu cầu của quý vị đã được phê duyệt. Cũng có thể là chúng tôi sẽ xác định rằng quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp hoặc trợ cấp của quý vị sẽ bị giảm đi hoặc ngừng hẳn. Quý vị có thể mong muốn và có quyền kháng nghị quyết định hành chính đó và yêu cầu một phiên điều trần. Người sử dụng lao động của quý vị cũng có thể kháng nghị quyết định hành chính mà chúng tôi đưa ra về yêu cầu của quý vị.

Trang này cung cấp thêm thông tin về các tình huống có thể khiến chúng tôi điều tra kỹ lưỡng yêu cầu của quý vị hoặc thậm chí từ chối hoặc giảm số tiền trợ cấp, cũng như các lựa chọn kháng nghị quyết định hành chính của chúng tôi.

Giải thích về việc xét xử

“Việc xét xử” Khi chúng tôi nhận ra những vấn đề đưa đến những nghi vấn như liệu ai đó có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không; Về mặt pháp lý, chúng tôi có nhiệm vụ phải yêu cầu và xem xét thêm thông tin.


Phân Xử

Mặc dù nhiều vấn đề có thể được giải quyết bằng các câu hỏi làm rõ nhanh, nhưng một số tình huống có thể yêu cầu quá trình phân xử. Trong khi phân xử, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ quý vị và bất kỳ nguồn nào khác cần thiết. Nếu vấn đề liên quan đến việc làm gần đây nhất của quý vị, chúng tôi thường thu thập thông tin từ chủ lao động của quý vị. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét thông tin có sẵn, áp dụng các luật và quy tắc về bảo hiểm thất nghiệp vào tình huống của quý vị, rồi đưa ra quyết định.

Khi chúng tôi nhận thức được các vấn đề đặt ra câu hỏi liệu ai đó có thể nhận trợ cấp hay không thì về mặt pháp lý, chúng tôi bắt buộc phải yêu cầu thêm thông tin. Các tình huống này bao gồm:

 • Nghỉ việc
 • Bị sa thải hoặc đình chỉ công việc
 • Không thể làm việc
 • Rời khỏi nơi thường trú của quý vị
 • Đi học hoặc tham gia đào tạo
 • Tự kinh doanh
 • Ngồi tù
 • Bỏ lỡ bất kỳ công việc nào
 • Từ chối lời mời làm việc
 • Không chủ động tìm kiếm việc làm
 • Nhận tiền hưu trí (ngoại trừ An Sinh Xã Hội)
 • Không tham gia phỏng vấn Đánh Giá Khả Năng Tái Tuyển Dụng và Tư Cách Đủ Điều Kiện
 • Từ chối lời giới thiệu việc làm từ WorkSource Oregon
 • Không hoàn thành các hoạt động ghi danh thông qua trung tâm WorkSource Oregon tại địa phương
 • Thất nghiệp do tranh chấp lao động
 • Nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần trong thời gian nghỉ hè, nghỉ đông hoặc nghỉ xuân hoặc giữa các học kỳ nếu quý vị là nhân viên giảng dạy hoặc không giảng dạy trong ngành giáo dục

Những tình huống này sẽ dẫn đến yêu cầu của quý vị bị dừng cho đến khi chúng tôi đưa ra quyết định chi trả hoặc từ chối các khoản trợ cấp. Quý vị nên tiếp tục nộp đơn yêu cầu hằng tuần trong khi chúng tôi tiến hành điều tra về vấn đề liên quan đến yêu cầu chi trả của quý vị để đảm bảo quý vị có thể nhận được trợ cấp cho những tuần đó, nếu kết quả điều tra là quyết định chi trả các khoản trợ cấp cho quý vị.

Benson Bridge crosses in front of a frozen Multnomah Falls.

Giới thiệu về Quy Trình Phân Xử

Nếu yêu cầu của quý vị cần được phân xử, một người phân xử sẽ liên hệ với quý vị qua điện thoại và thư. Nếu quý vị có điện thoại, hãy đảm bảo thiết lập hộp thư thoại sao cho người gọi từ Sở Việc Làm Oregon có thể để lại tin nhắn thoại.

Vui lòng trả lời tất cả các thư và tin nhắn thoại từ Sở Việc Làm Oregon. Nếu quý vị không chắc chắn có phải là chúng tôi liên hệ hay không và lo ngại một số liên hệ có thể là gian lận, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

Chúng tôi xem xét các yêu cầu theo thứ tự nhận được, nhưng các vấn đề phức tạp có thể cần thêm thời gian. Quy trình xem xét đòi hỏi phải có thời gian để nói chuyện với tất cả các bên liên quan, thu thập dữ kiện, áp dụng luật và đưa ra quyết định công bằng về việc cấp hoặc từ chối trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho ai đó.

Quý vị nên tiếp tục nộp yêu cầu hằng tuần trong khi chúng tôi điều tra yêu cầu của bạn. Nếu kết quả điều tra là quyết định thanh toán trợ cấp thì quý vị sẽ chỉ được thanh toán cho những tuần mà quý vị nộp yêu cầu đúng hạn.

Từ Chối Chi Trả Trợ Cấp và Quyền Kháng Nghị Quyết Định

Nếu chúng tôi giảm hoặc từ chối chi trả trợ cấp cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi một quyết định hành chính cho quý vị. Nếu không đồng ý với quyết định này, quý vị có thể kháng nghị bằng cách yêu cầu một phiên điều trần. Người sử dụng lao động của quý vị cũng có thể kháng nghị một quyết định hành chính.

Thông thường, hướng dẫn nộp đơn kháng nghị và thời hạn yêu cầu điều trần đều được nêu rõ trong các quyết định của Sở Việc Làm. Nếu quý vị không nộp đơn kháng nghị kịp thời trước thời hạn quy định thì có thể không thay đổi được quyết định hành chính ban đầu.

Cách tốt nhất để yêu cầu phiên điều trần là sử dụng biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi. Quý vị cũng có thể yêu cầu điều trần qua thư, fax hoặc điện thoại. Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ thông dịch ngôn ngữ và hỗ trợ người khuyết tật theo yêu cầu cho quý vị. Để biết thêm thông tin về cách yêu cầu phiên điều trần, vui lòng truy cập trang Quy Trình Phân Xử.

Khi quý vị gửi văn bản yêu cầu qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, nêu cụ thể rằng quý vị đang yêu cầu một phiên điều trần và nêu rõ:

 • Số An Sinh Xã Hội hoặc Số Định Danh Khách Hàng (CID) của quý vị.
 • Số quyết định hành chính.
 • Ngày gửi quyết định hành chính mà quý vị đang kháng nghị

Vui lòng thông báo cho cả Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) và Trung Tâm UI nếu quý vị thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại sau khi yêu cầu một phiên điều trần. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về các phiên điều trần và quy trình kháng nghị từ trang OAH.

Giống như trong quá trình điều tra, quý vị nên tiếp tục nộp yêu cầu hằng tuần trong quá trình kháng nghị. Nếu quyết định kháng nghị có lợi cho quý vị thì quý vị sẽ chỉ được chi trả cho những tuần mà quý vị đã yêu cầu đúng hạn.