ການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ການວິນິດໄສ

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສົ່ງການອ້າງສິດຂອງທ່ານມາໃຫ້ພວກເຮົາສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ, ພວກເຮົາຈະກວດສອບມັນເພື່ອກຳນົດເງື່ອນໄຂສິດຂອງທ່ານ. ໃນບາງຄັ້ງ, ພວກເຮົາອາດມີຄຳຖາມຕິດຕາມສອງສາມຂໍ້ເທົ່ານັ້ນສຳລັບທ່ານ ແລະ ໃນບາງຄັ້ງ, ການອ້າງສິດຂອງທ່ານອາດມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ຫຼື ມີບັນຫາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດການກວດສອບຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄືການວິນິດໄສ.

ໃນລະຫວ່າງທີ່ພວກເຮົາກວດສອບການອ້າງສິດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາສາມາດຕັດສິນວ່າທ່ານມີສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທ່ານຖືກອະນຸມັດ. ມັນຍັງເປັນໄປໄດ້ທີ່ພວກເຮົາຈະຕັດສິນວ່າທ່ານບໍ່ມີສິດ ຫຼື ຄວນຫຼຸດລົງ ຫຼື ສິ້ນສຸດສິດທິປະໂຫຍດຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຕ້ອງການອຸທອນການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ ເຊິ່ງເປັນສິດຂອງທ່ານ. ມັນຍັງເປັນໄປໄດ້ທີ່ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຈະອຸທອນການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນການຕໍ່ການອ້າງສິດຂອງທ່ານ.

ໜ້ານີ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສືບສວນການອ້າງສິດຂອງທ່ານຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ຫຼື ເຖິງກັບປະຕິເສດ ຫຼື ຫຼຸດສິດທິປະໂຫຍດລົງ ພ້ອມທັງຕົວເລືອກຂອງທ່ານສຳລັບການອຸທອນການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນການ.

ຂະບວນການ​ຕັດ

“ຂະບວນການ​ຕັດ​ສິນ​” ແມ່ນ​ອີກວິ​ທີ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ເອີ້ນ ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ ຫຼື ການ​ສືບ​ສວນ. ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳຖາມວ່າ​ ບາງບຸກ​ຄົນ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບສະຫວັດດີການ​ຫຼື​ບໍ່, ພວກ​ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຂໍ​ ແລະ ທົບ​ທວນ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມຕາມກົດໝາຍ.


ການວິນິດໄສ

ໃນຂະນະທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍຄຳຖາມຕິດຕາມໂດຍສັງເຂບ, ບາງສະຖານະການກໍຮຽກຮ້ອງຂະບວນການວິນິດໄສ. ໃນລະຫວ່າງການວິນິດໄສ, ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກທ່ານ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆຕາມຄວາມຈຳເປັນ. ຖ້າບັນຫາຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກນາຍຈ້າງຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້, ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານຕໍ່ສະຖານະການຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍດຳເນີນການຕັດສິນໃຈ.

ເມື່ອພວກເຮົາເລີ່ມຮັບຮູ້ບັນຫາທີ່ຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່, ພວກເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດໝາຍໃຫ້ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ລວມເຖິງ:

 • ການອອກຈາກວຽກ
 • ການຖືກໄລ່ອອກ ຫຼື ໂຈະການເຮັດວຽກ
 • ການທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ
 • ການຢູ່ຫ່າງຈາກບ່ອນຢູ່ອາໄສຖາວອນຂອງທ່ານ
 • ການເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ
 • ການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ
 • ການຢູ່ໃນຄຸກ
 • ການຂາດວຽກໃດໜຶ່ງ
 • ການປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີການເຮັດວຽກ
 • ການລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຊອກຫາວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ
 • ການໄດ້ຮັບເງິນກະສຽນ (ຍົກເວັ້ນປະກັນສັງຄົມ)
 • ການລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສຳພາດປະເມີນການຈ້າງງານຄືນໃໝ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂສິດ
 • ການປະຕິເສດການສົ່ງຕໍ່ວຽກຈາກ WorkSource Oregon
 • ການລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະສຳເລັດກິດຈະກຳລົງທະບຽນຜ່ານສູນ WorkSource Oregon ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ
 • ການຫວ່າງງານທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຮງງານ
 • ການຍື່ນຂໍສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດໃນລະຫວ່າງຊ່ວງພັກລະດູຮ້ອນ, ລະດູໜາວ ຫຼື ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ຫຼື ລະຫວ່າງພາກຮຽນ ຖ້າທ່ານເປັນລູກຈ້າງການສຶກສາທີ່ສິດສອນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ສິດສອນ

ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການອ້າງສິດຂອງທ່ານສິ້ນສຸດລົງ ຈົນກວ່າພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຈ່າຍ ຫຼື ປະຕິເສດສິດທິປະໂຫຍດ. ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ຍື່ນຂໍການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດໃນລະຫວ່າງການສືບສວນບັນຫາໃນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບເງິນສຳລັບອາທິດເຫຼົ່ານັ້ນ, ຖ້າການສືບສວນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຕັດສິນທີ່ຈະຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດ.

Benson Bridge crosses in front of a frozen Multnomah Falls.

ກ່ຽວກັບຂະບວນການວິນິດໄສ

ຖ້າການອ້າງສິດຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງການວິນິດໄສ, ຜູ້ວິນິດໄສຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານຜ່ານໂທລະສັບ ແລະ ໄປສະນີ. ຖ້າທ່ານມີໂທລະສັບ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຕິດຕັ້ງການຝາກຂໍ້ຄວາມສຽງ ເພື່ອວ່າຜູ້ໂທຈາກ Oregon Employment Department ຈະສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງປະໄວ້.

ກະລຸນາຕອບກັບໜັງສື ແລະ ຂໍ້ຄວາມສຽງທັງໝົດທີ່ມາຈາກ Oregon Employment Department. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າການສື່ສານມາຈາກພວກເຮົາ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ກັງວົນວ່າການສື່ສານບາງຢ່າງສາມາດ ເປັນການສໍ້ໂກງ, ທ່ານອາດ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ພວກເຮົາກວດສອບການອ້າງສິດຕາມລຳດັບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບພວກມັນ, ແຕ່ບັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນສາມາດຮຽກຮ້ອງເວລາເພີ່ມເຕີມໃນການກວດສອບ. ມັນໃຊ້ເວລາທີ່ຈະລົມກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເກັບກຳຂໍ້ເທັດຈິງ, ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ດຳເນີນການຕັດສິນໃຈຢ່າງເປັນທຳກ່ຽວກັບວ່າຈະອະນຸຍາດ ຫຼື ປະຕິເສດຄົນໃດໜຶ່ງຈາກສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ.

ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ຍື່ນຂໍ ການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ. ຖ້າການສືບສວນສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຕັດສິນອະນຸຍາດການຈ່າຍເງິນສິດທິປະໂຫຍດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນສຳລັບອາທິດທີ່ທ່ານອ້າງສິດໄດ້ທັນເວລາເທົ່ານັ້ນ.

ການປະຕິເສດສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ສິດຂອງທ່ານໃນການອຸທອນການຕັດສິນຂອງພວກເຮົາ

ຖ້າພວກເຮົາຫຼຸດລົງ ຫຼື ປະຕິເສດສິດທິປະໂຫຍດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານໄປຫາທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານອາດອຸທອນການຕັດສິນໂດຍຮຽກຮ້ອງການໄຕ່ສວນ. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຍັງສາມາດອຸທອນການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານ.

ການຕັດສິນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ສົ່ງຈາກກົມຈ້າງງານລວມເຖິງຄຳສັ່ງສຳລັບການຍື່ນຂໍອຸທອນ, ພ້ອມທັງກຳນົດເວລາໃນການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຍື່ນຂໍອຸທອນໄດ້ທັນເວລາພາຍໃນເວລາກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້, ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານເດີມ.

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນກໍຄືການໃຊ້ ແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນໂດຍ ໄປສະນີ, ແຟັກ ຫຼື ໂທລະສັບ. ພວກເຮົາຈະຈັດໃຫ້ມີການແປພາສາ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບຄົນພິການແກ່ທ່ານເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ໜ້າຂະບວນການອຸທອນ ຂອງພວກເຮົາ.

ເມື່ອທ່ານສົ່ງ ຄຳຮ້ອງຂໍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຜ່ານການບໍລິການໄປສະນີຂອງສະຫະລັດ, ກະລຸນາລະບຸສະເພາະວ່າທ່ານກຳລັງຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ ແລະ ປະກອບມີ:

 • ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ ຫຼື ໝາຍເລກລະບຸຕົວຕົນລູກຄ້າຂອງທ່ານ (CID).
 • ໝາຍເລກການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານ.
 • ວັນທີສົ່ງໄປສະນີສຳລັບການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານທີ່ທ່ານກຳລັງອຸທອນ

ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ທັງ ສຳນັກງານການໄຕ່ສວນຝ່າຍບໍລິຫານ (OAH) ແລະ ສູນ UI ຮັບຊາບ ຖ້າທີ່ຢູ່ ຫຼື ໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ. ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໄຕ່ສວນ ແລະ ຂະບວນການອຸທອນໃຫ້ຈາກ ໜ້າເວັບ OAH.

ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ, ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ຍື່ນຂໍການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອຸທອນ. ຖ້າການອຸທອນຖືກຕັດສິນໂດຍເຂົ້າຂ້າງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນສຳລັບອາທິດທີ່ທ່ານອ້າງສິດໄດ້ທັນເວລາເທົ່ານັ້ນ.