ການຂາດຄ່າຈ້າງທີ່ລາຍງານ

ໃນບາງກໍລະນີ, ພະນັກງານອາດບໍ່ມີສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດການວ່າງງານ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບ ຄ່າຈ້າງທີ່ພຽງພໍ, ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນຊົ່ວໂມງທີ່ພຽງພໍ ຫຼື ເຮັດວຽກສຳລັບນາຍຈ້າງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍ ອາກອນປະກັນການວ່າງງານ. ນີ້ແມ່ນຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມບາງຂໍ້ທີ່ມັກຖາມກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງທີ່ລາຍງານ.

Hood River Bridge crosses the Columbia River with snow-capped Mount Hood in the background.

ເປັນຫຍັງການຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ການບໍ່ໄດ້?

ການຮ້ອງຂໍຈະໃຊ້ບໍ່ການໄດ້ຖ້າມັນບໍ່ກົງກັບເງື່ອນໄຂຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ຫຼື ຊົ່ວໂມງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນບາງຢ່າງທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການຮ້ອງຂໍທີ່ຖືກຕ້ອງ:

 • ເຈົ້າບໍ່ມີວຽກພຽງພໍເພື່ອມີເງື່ອນໄຂ
 • ທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກ່ອນໜ້າ ແລະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກພຽງພໍນັບຕັ້ງແຕ່ການຮ້ອງຂໍກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກຍື່ນ
 • ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄ່າແຮງງານທັງໝົດຂອງທ່ານ

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະທົບທວນຄືນບົດລາຍງານຄ່າແຮງງານ ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່ານ ແລະຕິດຕໍ່ພວກ ເຮົາຖ້າທ່ານຄິດວ່າຄ່າແຮງງານຂາດຫາຍໄປແຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນຄ່າແຮງງານ ແລະຫຼັງ ຈາກນັ້ນເພີ່ມຄ່າຈ້າງທີ່ຂາດຫາຍໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ການໄດ້. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຫຼັກຖານແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງທ່ານ.

ທ່ານບໍ່ມີວຽກພຽງພໍເພື່ອທີ່ຈະມີເງື່ອນໄຂ

ຖ້າຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່າແຮງງານທີ່ນາຍຈ້າງງາຍລານຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າທ່ານ:

 • ບໍ່ມີລາຍຮັບ $1,000 ແລະລາຍຮັບທັງໝົດຂອງຄ່າແຮງງານໜຶ່ງ ຄັ້ງ ແລະເຄິ່ງຄັ້ງຂອງຄ່າແຮງງານໃນໄຕມາດ ທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງປີພື້ນຖານຂອງທ່ານ.
 • ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ 500 ຊົ່ວໂມງ ຂຶ້ນໄປໃນລະຫວ່າງປີພື້ນຖານ.

ປີພື້ນຖານແມ່ນໄລຍະເວລາໜຶ່ງປີທີ່ປະກອບດ້ວຍສີ່ຄັ້ງທໍາອິດຂອງຫ້າໄຕມາດສຸດທ້າຍທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວ. ມັນແມ່ນອີງໃສ່ ວັນທີທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ, ບໍ່ແມ່ນວັນທີທີ່ທ່ານກາຍເປັນຄົນຫວ່າງງານ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີວຽກພຽງພໍໃນປີພື້ນຖານຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະລາຍຮັບທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍ, ທ່ານອາດ ມີສິດໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໃນປີພື້ນຖານອື່ນ. ໃຊ້ແບບຟອມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາ 877-345-3484 ເພື່ອເລີ່ມການ ທົບທວນປະຫວັດການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດມາກ່ອນ

ຖ້າທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮ້ອງຂໍກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ຍື່ນການຮ້ອງຂໍມາ, ທ່ານ ອາດບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການຮ້ອງຂໍຄັ້ງໃໝ່. ຖ້າທ່ານເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮ້ອງຂໍກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານຕ້ອງເຮັດ ວຽກ ແລະໄດ້ຮັບເງິນເທົ່າກັບ 6 ເທົ່າຂອງຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງການຮ້ອງຂໍໃໝ່ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດຮ້ອງຂໍໃໝ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ວຽກນີ້ຈະຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄັ້ງກ່ອນ ແລະກ່ອນການຮ້ອງຂໍຄືນຄັ້ງໃຫມ່ຂອງທ່ານ. ມັນ ຍັງຈະຕ້ອງມາຈາກການຈ້າງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ.

ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄ່າແຮງງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງໝົດ

ການຈ້າງງານບາງປະເພດບໍ່ໄດ້ນັບເຂົ້າໃນການການຮ້ອງຂໍປະກັນໄພການຫວ່າງງານ. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້, ນາຍ ຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍພາສີປະກັນໄພການຫວ່າງງານໃນນາມທ່ານ. ບາງປະເພດວຽກທົ່ວໄປທີ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບການຮ້ອງຂໍ ການຫວ່າງງານແມ່ນ:

 • ວຽກສວນ – ສວນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຈ່າຍອາກອນການຫວ່າງງານ.
 • ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ – ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຮັບເໝົາອິດສະຫຼະ ຫຼື ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວບໍ່ໄດ້ຈ່າຍອາກອນປະກັນໄພການຫວ່າງງານ.
 • ວຽກນັກສືກສາ – ຄ່າແຮງງານທີ່ຈ່າຍໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃນຂະນະທີ່ເປັນນັກຮຽນຢູ່ໂຮງ ຮຽນນັ້ນອາດຈະຖືກຍົກເວັ້ນ.
 • ຄ່ານາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ – ຄ່າແຮງງານນາຍໜ້າອາດບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນບາງກໍລະນີ.

ໃນຂະນະທີ່ວຽກເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການຄຳນວນຈໍານວນເງິນຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກໃດໜຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ.

ຄ່າແຮງງານປະເພດອື່ນອາດນັບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

 • ການບໍລິການຫນ້າທີ່ຢ່າງຫ້າວຫັນໃນວຽກປ້ອງກັນຊາດ - ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາຂອງ DD214 ຂອງທ່ານ.
 • ການຈ້າງງານພົນລະເຮືອນຂອງລັດຖະບານກາງ - ພວກເຮົາຈະຂໍໃຫ້ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງສົ່ງລາຍລະ ອຽດຄ່າແຮງງານຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາ. ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງຕົ້ນຂົ້ວໃບຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາ.
 • ການຈ້າງງານຢູ່ນອກລັດ –ພວກເຮົາຈະຂໍໃຫ້ລັດອື່ນສົ່ງຂໍ້ມູນຄ່າແຮງງານຂອງເຈົ້າມາໃຫ້ພວກເຮົາ.

ຖ້າທ່ານລືມເອົາຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນໆໃສ່ໃນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍໃໝ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ໃຊ້ແບບຟອມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາພວກ ເຮົາທີ່ 1-877-345-3484 ເພື່ອເພີ່ມມັນເຂົ້າ.

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີກັບຄ່າແຮງງານໃນປີພື້ນຖານຂອງຂ້າພເຈົ້າ ຫຼືຜົນຂອງການສືບສວນຄ່າ ແຮງງານ?

ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບຈໍານວນຄ່າແຮງງານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບປີພື້ນຖານຂອງການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຍື່ນອຸທອນ ລາຍງານຄ່າແຮງງານ ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໃຫ້ໃຊ້ແບບຟອມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ເພື່ອຮ້ອງຂໍການອຸທອນ ຫຼື ໂທຫາ 1-877-345-3484 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ