Work Share ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄງການ Work Share ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດໃນ Oregon ຫຼີກລ່ຽງການຖືກປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນໄລຍະທຸລະກິດຂາລົງຊົ່ວຄາວ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ປົດ​ຄົນ​ງານ, ນາຍ​ຈ້າງ​ຫຼຸດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຂອງ​ລູກ​ຈ້າງ​ບາງ​ຄົນ​ລົງ​ແລ້ວ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ລູກ​ຈ້າງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເສຍ​ໄປ​ຍ້ອນ​ການ​ຕັດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ໂດຍຜ່ານ Work Share, ນາຍຈ້າງຫຼີກເວັ້ນການປົດຕໍາແໜ່ງ, ຮັກສາພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີທັກສະສູງ, ຫຼີກເວັ້ນການຈ້າງ ແລະ ການຝຶກອົບ ຮົມພະນັກງານໃຫມ່, ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາສິນລະທໍາຂອງພະນັກງານ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມ ຫມັ້ນຄົງດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮັກສາທັກສະ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັກສາການ ດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ເງິນບໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງງານ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ.

ນາຍຈ້າງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃຊ້ Work Share ໃນ Oregon ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົດຕໍາແໜ່ງພະນັກງານ.

ໃນຖານະເປັນພະນັກງານ, ທ່ານບໍ່ສາມາດສະຫມັກຂໍເອົາ Work Share. ສະເພາະນາຍຈ້າງເທົ່ານັ້ນ ຈິ່ງສາມາດສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໄດ້. ນາຍຈ້າງມີສິດໄດ້ຮັບ Work Share ຖ້າພວກເຂົາມີ ພະນັກງານ ສາມຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະ ພະນັກງານເຫຼົ່ານັ້ນມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງງານ.

ພະນັກງານທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍແຜນ Work Share ຕ້ອງຫຼຸດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 20% ແຕ່ບໍ່ເກີນ 40%, ຕ້ອງມີວຽກເຮັດ, ແລະ ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງເຕັມເວລາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ຫຼື ເຮັດວຽກເຄິ່ງເວລາເປັນເວລາໜຶ່ງປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍແຜນ Work Shareບໍ່ສາມາດເປັນພະນັກງານເຮັດວຽກຕາມລະດູການ.

ແຜນ Work Share ມີອາຍຸນຳໃຊ້ໄດ້ໜຶ່ງປີ. ກະຊວງແຮງງານຈະທົບທວນການມີສິດໄດ້ຮັບຖ້າຫາກວ່າມີພະນັກງານຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ນາຍຈ້າງຄົນດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປແລ້ວ.

ມີຄຳຖາມບໍ?

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ Work Share, ໂທຫາ 503-947-1800 ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງ ເວບຂອງ Work Share ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພະແນກແຮງງານລັດ Oregon.

ເວບຂອງ Work Share