Work Share ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄງການ Work Share ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດໃນ Oregon ຫຼີກລ່ຽງການຖືກປົດຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນໄລຍະທຸລະກິດຂາລົງຊົ່ວຄາວ. ແທນ​ທີ່​ຈະ​ປົດ​ຄົນ​ງານ, ນາຍ​ຈ້າງ​ຫຼຸດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຂອງ​ລູກ​ຈ້າງ​ບາງ​ຄົນ​ລົງ​ແລ້ວ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ລູກ​ຈ້າງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເສຍ​ໄປ​ຍ້ອນ​ການ​ຕັດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ໂດຍຜ່ານ Work Share, ນາຍຈ້າງຫຼີກເວັ້ນການປົດຕໍາແໜ່ງ, ຮັກສາພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີທັກສະສູງ, ຫຼີກເວັ້ນການຈ້າງ ແລະ ການຝຶກອົບ ຮົມພະນັກງານໃຫມ່, ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາສິນລະທໍາຂອງພະນັກງານ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມ ຫມັ້ນຄົງດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮັກສາທັກສະ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັກສາການ ດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ເງິນບໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງງານ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດ.

ນາຍຈ້າງຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງໃຊ້ Work Share Oregon ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເລີກຈ້າງ

ໃນຖານະລູກຈ້າງ ທ່ານບໍ່ສາມາດສະຫມັກເຂ້າຮ່ວມໂຄງການ Work Share ໄດ້. ສະເພາະນາຍຈ້າງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການໄດ້. ນາຍຈ້າງມີສິດເຂ້າຮ່ວມໂຄງການ Work Share ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີລູກຈ້າງຕັ້ງແຕ່ສາມຄົນຂຶ້ນໄປ ແລະລູກຈ້າງເຫຼົ່ານັ້ນມີສິດໄດ້ຮັບສິດປະໂຫຍດຈາກການປະກັນການຫວ່າງງານ.

ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ເຂ້າຮ່ວມໂຄງການ Work Share ໃນລະຫວ່າງທີ່ປະລິມານວຽກງານຫຼຸດລົງ ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກຂອງລູກຈ້າງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫນ້ອຍ 10% ແຕ່ບໍ່ເກີນ 50%, ແຕ່ລູກຈ້າງຈະຕ້ອງສາມາດ ແລະ ຫວ່າງພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກ. ລູກຈ້າງຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດໃນຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານີ້. ລູກຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງໂດຍໂຄງການ Work Share ຈະຕ້ອງບໍ່ເປັນລູກຈ້າງຕາມລະດູການ.

ແຜນງານໂຄງການ Work Share ມີໄລຍະເວລາໃນການດຳເນີນການສູງສຸດເຖິງຫນຶ່ງປີ. ພະແນກຈັດຫາງານຈະກວດສອບຄຸນສົມບັດໃນການມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນກໍລະນີທີ່ລູກຈ້າງບໍ່ຫວ່າງພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງແຫ່ງນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ.

ມີຄຳຖາມບໍ?

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ Work Share, ໂທຫາ 503-947-1800 ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງ ເວບຂອງ Work Share ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພະແນກແຮງງານລັດ Oregon.

ເວບຂອງ Work Share