ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານເພື່ອຮັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານ

ການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຈຳເປັນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນ ການຫວ່າງງານ ແລະ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອງກັນການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ.

ກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ ແລະ ການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ເຮັດວຽກ ແລະ ທຸລະກິດ. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າໜ່ວຍງານຕໍ່ສູ້ການສໍ້ໂກງແນວໃດ ແລະ ຈະປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໄດ້ແນວໃດຢູ່ ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກການສໍ້ໂກງ.

ທ່ານມີທາງເລືອກໃນການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ວິທີການທີ່ທ່ານເລືອກເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງທ່ານຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

St. Johns Bridge rises above and Willamette River at twilight in Portland.

WorkSource Oregon

ຫຼັງຈາກທີ່ສຳເລັດການສະໝັກໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງພົບກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກ WorkSource Oregon ເປັນການສ່ວນຕົວ ຫຼື ອອນລາຍ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນ ສະນັ້ນບຸກຄົນສາມາດຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາແຜນສໍາລັບເປົ້າໝາຍທາງວິຊາຊີບຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ WorkSource Oregon ເພື່ອຄົ້ນຫາສູນ WorkSource Oregon ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທ່ານ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ທ່ານສາມາດຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ກັບ WorkSource Oregon. ໂທຫາໂທລະສັບຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາຂອງ WorkSource Oregon ໄດ້ທີ່ 833-685-0845.

ມີຄຳຖາມບໍ?

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ, ມີຫຼາຍຕົວເລືອກເພື່ອຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໜ້າເວັບ ວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ