ໂຄງການກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍ

ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອດັດແກ້ການຄ້າຂາຍ (TAA), ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດການຊ່ວຍເຫຼືອດັດແກ້ການຄ້າຂາຍສະບັບປີ 2015 (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍ), ໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ການບໍລິການແກ່ພະນັກງານທີ່ມີສິດໃນສະຫະລັດ ເຊິ່ງວຽກຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການຄ້າຂາຍກັບຕ່າງປະເທດ.

ໃນທົ່ວປະເທດ, ທັງຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ແລະ ເທດສະບານແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳລັບອຸດສາຫະກຳທີ່ສະເພາະ. ເມື່ອການແຂ່ງຂັນຕ່າງປະເທດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກຳເຫຼົ່ານີ້, ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບຸກຄົນ, ແຕ່ເປັນໝົດທັງຊຸມຊົນ, ທີ່ຮູ້ສຶກເຖິງຜົນກະທົບ.

ໃນລັດອໍຣີກອນ ແລະ ຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ໂຄງການລັດຖະບານກາງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ສູນເສຍວຽກເນື່ອງຈາກການແຂ່ງຂັນຕ່າງປະເທດ, ເຊັ່ນ: ເມື່ອໂຮງງານຜະລິດໄດ້ປິດຕົວລົງຫຼັງຈາກທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຍ້າຍການປະຕິບັດງານໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ໂອກາດແກ່ພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກປົດອອກຈາກວຽກໄດ້ຮັບທັກສະ, ການຮອງຮັບ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຊອກຫາອາຊີບໃໝ່ທີ່ໄລຍະຍາວ.

ໃນໜ້ານີ້:

ວິດີໂອທີ່ໃຫ້ພາບລວມກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍແມ່ນມີໃຫ້ໃນ ພາສາອັງກິດ, ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ, ພາສາຣັດເຊຍ ແລະ ພາສາຫວຽດ. ເບິ່ງ ລາຍການຫຼິ້ນເຕັມ ຢູ່. YouTube.

ມີຄູ່ມືກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍໃຫ້ໃນ ພາສາອັງກິດ, ພາສາແອັດສະປາຍໂຍນ, ພາສາຫວຽດ ແລະ ພາສາຣັດເຊຍ.

ມີຄຳຖາມບໍ?

ຊົ່ວໂມງປະຕິບັດງານຂອງຫົວໜ່ວຍສູນກາງທີ່ຄຸ້ມຄອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍແມ່ນ 8 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5 ໂມງແລງ. ທ່ານອາດຕິດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍສູນກາງທີ່ຄຸ້ມຄອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍທີ່:

ຫົວໜ່ວຍສູນກາງທີ່ຄຸ້ມຄອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍ

Oregon Employment Department

875 Union St. NE #084

Salem, OR 97311

ໂທລະສັບ: 503-947-3096

ໂທຟຣີ: 877-639-7700

ແຟັກ: 503-947-1676

ແຟັກຟຣີ: 855-851-0168

ອີເມວ: taacentral@employ.oregon.gov

TTY: 7-1-1