ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຫຼາຍອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງງານສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອາຫານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພື້ນຖານ ອື່ນໆ ແລະ ວ່າພວກເຂົາອາດຈະມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂະບວນການຫວ່າງງານ ແລະ ຕ້ອງການຄໍາຕອບຢ່າງໄວວາ. ບັນດາຕຳຕອບກັບຫຼາຍຄຳຖາມສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນ ຄຳຖາມຕອບປະຈຳຂອງພວກເຮົາ. ວິທີການອື່ນທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້.

The Bridge of the Gods spans the Columbia River at Cascade Locks. The mountains of Oregon rise in the background.

ຍື່ນ ຫຼື ກວດເບິ່ງ Claim ຜ່ານ Frances Online

Frances Online ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ສໍາລັບ benefits ແລະ ກວດເບິ່ງ claim ທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນໄປແລ້ວ. ລະບົບນີ້ ກໍຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານອັບເດດທີ່ຢູ່, ລົງທະບຽນສໍາລັບ direct deposit ແລະ ອື່ນໆອີກ. Frances Online ແມ່ນມີໃຫ້ເປັນພາສາສະເປນ ແລະ ພາສາອັງກິດ

ຂໍໃຫ້ຊາບວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນທັງໝົດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮຽກທວງ, ຍ້ອນວ່າເມື່ອທ່ານສົ່ງ claim ຂອງທ່ານມາໃຫ້ພວກເຮົາຜ່ານ Frances Online, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ແລ້ວ. ການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເປັນການຖ່ວງເວລາ benefits ຂອງທ່ານ, ສະນັ້ນ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ກັບວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.

ສົ່ງປີ້ໂດຍໃຊ້ແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໃຊ້ລະບົບການອອກປີ້ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທາງອອນໄລນ໌, ຫຼື ຖ້າທ່ານຍັງມີຄໍາຖາມສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍ ຜ່ານທາງການສົ່ງປີ້ຜ່ານ ແບບຟອມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງປີ້ໄປໃຫ້:

  • ອັບໂຫຼດເອກະສານ
  • ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຂາດ ຫຼື ຜິດພາດສຳລັບການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ
  • ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ ຫຼື ຍື່ນອຸທອນ

ທ່ານຈະສາມາດເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ເມື່ອທ່ານສົ່ງປີ້ພາຍໃນແບບຟອມຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາ.

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງໂທລະສັບ

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ຫຼື ທ່ານປະສົບບັນຫາກັບຫນຶ່ງໃນທາງເລືອກໃນການຕິດຕໍ່ອອນໄລນ໌ຂອງ ພວກເຮົາ, ຫຼື ຖ້າທ່ານມີບັນຫາສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍໂທ ຫາ.1-877-File-4-UI (1-877-345-3484). ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແມ່ນ 8ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5:30ໂມງແລງ

ໃຫ້ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຮູ້ວ່າພາສາຫຍັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ເຂົາເຈົ້າຈະເຊື່ອມຕໍ່ທ່ານກັບຕົວແທນສອງພາສາ ຫຼື ນາຍແປພາສາຟຣີ. ທ່ານຍັງສາມາດ ອີເມລ໌ ຊື່ຂອງທ່ານ, ພາສາທີ່ຂໍ, ໝາຍເລກໂທລະສັບ, ແລະ ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການຮັບໂທລະສັບທີ່ທີມງານເຂົ້າເຖິງພາສາຂອງພວກເຮົາເພື່ອໄດ້ຮັບການໂທກັບເປັນພາສາຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດເລີ່ມການຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ຍື່ນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຜ່ານທາງໂທລະສັບນອກໂມງການປົກ ກະຕິຂອງພວກເຮົາໄດ້ໂດຍການໃຊ້ລະບົບການຕອບຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງພວກເຮົາເມື່ອທ່ານໂທຫາ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ້ອງຂໍ, ແຕ່ຕອນເຊົ້າໆ ແລະ ແຕ່ຕອນເລີ່ມບ່າຍແມ່ນເວລາທີ່ດີທີ່ ສຸດໃນການໂທຫາ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກຳນົດເວລາການໂທກັບໄດ້. ປະລິມານການໂທແມ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນມື້ວັນ ຈັນ ແລະ ສຸກ ແລະ ອາດສູງໃນວັນພຸດຖ້າທະນາຄານ ຫຼື ວັນພັກຂອງລັດຖະບານກາງຕົກຢູ່ໃນວັນຈັນ.

ຮັບປະກັນວ່າຟັງເມນູຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ເລືອກທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະນໍາທາງການໂທຂອງ ທ່ານໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ້ອງຂໍທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງການໂທຫາທ່ານ, ພວກເຮົາຈະໂທຫາຈາກສາຍທີ່ບໍ່ມີລາຍຊື່ທີ່ອາດຈະສະແດງເປັນເບີໂທລະສັບ ທີ່ຖືກບລັອກຢູ່ໃນ ID ຜູ້ໂທຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງລໍຖ້າການໂທຄືນຈາກ OED ທາງໂທລະສັບ, ໃຫ້ຮັບປະ ກັນວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານຍອມຮັບສາຍຈາກເບີທີ່ຖືກບລັອກ ແລະ ມີພື້ນທີ່ຫວ່າງຢູ່ໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມສຽງຂອງ ທ່ານສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະຝາກຂໍ້ຄວາມໃຫ້ທ່ານ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມສຽງ ຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງເປັນຈົດໝາຍ.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ?

ກົມຈັດຫາງານ Oregon (OED) ເປັນອົງກອນທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານໂອກາດ. OED ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຟຣີເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ບາງຕົວຢ່າງແມ່ນນັກແປພາສາມື ແລະ ພາສາເວົ້າ, ເອກະສານ ຂຽນເປັນພາສາອື່ນ, ພິມໃຫຍ່, ສຽງ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ. ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ unemployment.oregon.gov/lo ແລະ ກົດໃສ່ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາທີ່ 877-345-3484. ຜູ້ໃຊ້ TTY ໂທຫາ 711.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ລົງທະບຽນສຳລັບການອັບເດດທາງອີເມລ໌

ຢາກໃຫ້ກົມຈັດຫາງານສົ່ງອີເມລ໌ຫາທ່ານ ເພື່ອອັບເດດໂຄງການຂອງພວກເຂົາບໍ?