ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບການປະກັນການວ່າງງານ

ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມການປະກັນການຫວ່າງງານ (TUI) ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາ — ຜູ້ຄົນທີ່ເລີ່ມຫວ່າງງານ ແລະ ບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ອຸດສາຫະກຳກ່ອນໜ້າຂອງພວກເຂົາ — ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຮັບທັກສະໃໝ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດກັບຄືນໄປໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບຂອງພວກເຂົາ.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ TUI, ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາສາມາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ເຂົ້າຮຽນໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຈ າກໂຄງການປະກັນການຫວ່າງງານ. ໂຄງການ TUI ຈະບໍ່ສະເໜີການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ຈ່າຍເງິນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ, ແຕ່ໂຄງການນີ້ຈະກຳຈັດເງື່ອນໄຂໃນການຊອກຫາ ແລະ ການພ້ອມເຮັດວຽກເພື່ອຮັບເອົາສິດທິປະໂຫຍດ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ເຕັມເວລາ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຢູ່ໃນເວັບໄບນາປະຈໍາອາທິດຂອງພວກເຮົາ

ທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ການສະຫມັກຂໍໂຄງການບໍ? ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຖາມທີ່ເວັບໄນາອອນໄລນ໌ປະຈຳອາທິດ: Iການແນະນໍາໂຄງການຝຶກອົບຮົມເລື່ອງປະກັນໄພຫວ່າງງານ . ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນ Zoom ທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 11 ໂມງເຊົ້າ.

ໝາຍເຫດ: ການສຳມະນາທາງເວັບຈະຖືກຍົກເລີກໃນວັນພັກທາງລັດຖະການ.

ການສຳມະນາທາງເວບຈະເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ, ເບິ່ງ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ເພື່ອຂໍການແປພາສາ.

ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາວັນສຸກເວລາ 11 ໂມງເຊົ້າ.
Three older people wear blue graduation gowns and mortarboards. They are a black woman, a white man with a beard, and a white woman.

ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ TUI?

ທຸກໆປີ, ໂຄງການ TUI ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນສືບຕໍ່ຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດກັບຄືນໄປໃຊ້ແຮງງານ. ແຕ່ໂຄງການມີເງື່ອນໄຂທີ່ສະເພາະບາງຢ່າງ.

  • ໂຄງການ TUI ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນສຳລັບຄ່າຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ, ແຕ່ໂຄງການນີ້ຈະໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດແກ່ຄົນທີ່ກຳລັງຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
  • ມີພຽງແຕ່ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາຈຶ່ງມີສິດ. ຖ້າທ່ານສະໝັກ, ພວກເຮົາຈະຖາມທ່ານ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ບໍ່.
  • ໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ການຮອງຮັບຄຸນນະພາບ.
  • ໂຮງຮຽນ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການເຕັມເວລາ.

ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານຝຶກອົບຮົມຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໜ້າທີ 3 ຂອງແບບສະໝັກທີ່ທ່ານສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ.

ຜູ້ໃດມີສິດສຳລັບໂຄງການ TUI?

ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາແມ່ນຜູ້ໃດກໍໄດ້ທີ່ກົມການຈ້າງງານລະບຸວ່າບໍ່ມີແນວໂນ້ມຈະກັບຄືນສູ່ອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ອາຊີບກ່ອນໜ້າຂອງພວກເຂົາ. ສິ່ງນີ້ລວມເຖິງທະຫານຜ່ານເສິກ.

ທ່ານອາດກາຍມາເປັນຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາ ຍ້ອນເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ຫຼື ການປິດບໍລິສັດ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ເຮັດວຽກໃນສາຍປະກອບສິນຄ້າຢູ່ໂຮງງານເຊິ່ງປິດລົງຍ້ອນຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີ, ທ່ານອາດບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາອາຊີບນັ້ນ.

ຜູ້ຄົນທີ່ຫວ່າງງານເປັນເວລາແປດອາທິດຕິດຕໍ່ກັນອາດມີສິດເຊັ່ນກັນ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂ ຫຼື ບໍ່, ກະລຸນາ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບສະໝັກ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍລະບຸວ່າທ່ານບັນລຸເງື່ອນໄຂ ຫຼື ບໍ່.

ແມ່ນຫຍັງຄືສິດທິປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ TUI?

ດ້ວຍໂຄງການ TUI, ຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາສາມາດເຂົ້າຮຽນເຕັມເວລາ ໃນຂະນະທີ່ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຈາກໂຄງການປະກັນການຫວ່າງງານ. ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງຊອກຫາວຽກ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດສູງເຖິງ 26 ອາທິດ, ພ້ອມທັງການຕໍ່ເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍລັດຖະບານກາງ ຫຼື ລັດ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບາງຄົນຂອງ TUI ອາດມີສິດສຳລັບໂຄງການຫວ່າງງານເສີມສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາ (SUD), ການຕໍ່ເວລາທີ່ມີໃຫ້ສຳລັບໂຄງການ TUI ເທົ່ານັ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມປະເພດໃດ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ TUI?

ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຕັມເວລາຈາກວິທະຍາໄລຊຸມຊົນທີ່ຜ່ານການຮອງຮັບຄຸນນະພາບ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ໂຄງການວິຊາຊີບ. ໂຄງການຕ້ອງ ຜ່ານການຮອງຮັບຄຸນນະພາບໂດຍກະຊວງສຶກສາຂອງສະຫະລັດ, ໃຫ້ໃບອະນຸຍາດທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍລັດ Oregon ຫຼື ຮັບຮູ້ໂດຍຄະນະກຳມະການລົງທຶນແຮງງານໃນພາກພື້ນ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຝຶກອົບຮົມຕ້ອງຈັດຂຶ້ນເຕັມເວລາ. ຄວາມໝາຍເຕັມເວລາໝາຍເຖິງສະຖານຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ໂຮງຮຽນ. ພວກເຮົາອາດມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ຖ້າບໍ່ມີຫ້ອງຮຽນທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງມີຫ້ອງຮຽນໃດໜຶ່ງເພື່ອສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໂຄງການບັນລຸເງື່ອນໄຂ, ກະລຸນາສະໝັກ.

ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຫຍັງອີກ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການ TUI?

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ TUI ອາດມີສິດສຳລັບການຫວ່າງງານເສີມສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາ. ສິດທິປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ອາດມີໃຫ້ອີກສູງເຖິງ 26 ອາທິດ ຫຼື ຈົນກວ່າການຝຶກອົບຮົມທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດຂອງທ່ານຈະສິ້ນສຸດລົງ, ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ TUI ແນວໃດ?

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສະໝັກໂຄງການ TUI, ທ່ານຕ້ອງຍື່ນແບບສະໝັກໃນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການປະກັນການຫວ່າງງານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງ ແບບສະໝັກໂຄງການ TUI ໄປຫາກົມການຈ້າງງານຂອງລັດ Oregon. ພວກເຮົາຈະກວດສອບແບບສະໝັກຂອງທ່ານ ແລະ ຖາມທ່ານ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂ ຫຼື ບໍ່, ກະລຸນາສະໝັກ ແລະ ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງ.

ຖ້າພວກເຮົາອະນຸມັດການສະໝັກຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ TUI.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດໃນຈຳນວນເດີມຈາກໂຄງການປະກັນການຫວ່າງງານໃນຖານະຜູ້ອ້າງສິດປົກກະຕິ. ທ່ານອາດມີສິດສຳລັບການຕໍ່ເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍລັດ ຫຼື ລັດຖະບານ, ລວມເຖິງການຫວ່າງງານເສີມສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ຖືກຍົກເລີກສັນຍາ (SUD).

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈະຫ້າວຫັນໃນໂຄງການ TUI ໄດ້ແນວໃດ?

ເພື່ອສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ TUI, ທ່ານຕ້ອງ:

  • ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດໃນແຕ່ລະອາທິດ.
  • ຍື່ນການເຄລມປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານຫຼັງຈາກທີ່ແຕ່ລະອາທິດໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.
  • ສະໜອງຄະແນນຂອງທ່ານ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການຮຽນຈົບ ຫຼື ບົດລາຍງານອື່ນໆທີ່ສະແດງເຖິງການປະກອບສ່ວນໃນການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບເພິ່ງພໍໃຈໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະເທີມໃຫ້ແກ່ກົມການຈ້າງງານຂອງລັດ Oregon.

ເງື່ອນໄຂການຊອກຫາວຽກເດ?

ເງື່ອນໄຂການຊອກຫາວຽກຍັງຄົງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສຳລັບໂຄງການ TUI ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເຕັມເວລາ. ທ່ານຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ພ້ອມເຮັດວຽກ ແລະ ຊອກຫາວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນແຕ່ລະອາທິດທີ່ທ່ານອ້າງສິດ ຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ OED ສຳລັບໂຄງການ TUI.

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ເລີ່ມການຝຶກອົບຮົມເຕັມເວລາ, ທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາວຽກອີກຕໍ່ໄປ. ການຍົກເວັ້ນນີ້ສືບຕໍ່ຕາບໃດທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນເຕັມເວລາໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຜ່ານການອະນຸມັດຂອງທ່ານ ແລະ ມີຍອດຄົງເຫຼືອໃນສິດທິປະໂຫຍດຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະບໍ່ມີສິດສຳລັບໂຄງການ TUI ອີກຕໍ່ໄປ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານອ້າງສິດເອົາສິດທິປະໂຫຍດທັງໝົດຂອງທ່ານ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ໂຮງຮຽນເດ?

ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ຄ່າຮຽນຂອງທ່ານ. ໂຄງການ TUI ບໍ່ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ການສະໜອງທຶນສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຂອງທ່ານ. ໂຄງການພຽງແຕ່ເອົາອອກຄວາມຕ້ອງການໃນການຊອກຫາວຽກ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ.

ໂຮງຮຽນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ຕົວແທນຈາກສະຖານຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ໂຮງຮຽນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໜ້າທີ 3 ຂອງແບບສະໝັກຂອງທ່ານສຳລັບໂຄງການ TUI.

ມີຄຳຖາມບໍ?

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ ຫຼື ຕົວເລືອກການຝຶກອົບຮົມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຫຼື ສູນ WorkSource Oregon ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານທີ່ CareerOneStop ຫຼື WorkSource Oregon.

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບໂຄງການ TUI, ລວມເຖິງວິທີການສະໝັກ, ກະລຸນາໂທຫາສູນໂຄງການພິເສດທີ່ 503-947-1800 ຫຼື 800-436-6191. ຕົວແທນ TUI ຈະອະທິບາຍໂຄງການຢ່າງລະອຽດ ແລະ ສະໜອງ ແບບສະໝັກ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະໝັກ.

ແບບສະໝັກ