ວິທີການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເງິນປະຈໍາອາທິດ

ຫຼັງຈາກຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານເພື່ອຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ທ່ານຕ້ອງ ຍື່ນຄໍາຮ້ອງປະຈຳອາທິດເພື່ອຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ. ໃນແຕ່ລະອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຍື່ນຂໍເງິນ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດ, ທ່ານຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງທ່ານໃນອາທິດນັ້ນ. ທ່ານຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງປະຈຳອາທິດເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າການຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດແລ້ວຫຼືບໍ, ຖ້າຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາ, ຫຼື ຖ້າການຮ້ອງຂໍ ຂອງທ່ານຢູ່ລະຫວ່າງໃນການອຸທອນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງປະຈຳອາທິດເມື່ອໃດ?

ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດໃນມື້ວັນອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານແລ້ວ. ການຮ້ອງຂໍ ປະຈໍາອາທິດທໍາອິດນີ້ຈະເປັນ "ອາທິດລໍຖ້າ" ຂອງທ່ານ — ອາທິດທໍາອິດທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈໍາ ອາທິດ ແລະ ຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບທັງຫມົດ. ກົດໝາຍຂອງລັດ Oregon ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທີ່ຍື່ນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພການຫວ່າງງານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໜຶ່ງອາທິດລໍຖ້າຕໍ່ໜຶ່ງການ ຮ້ອງຂໍ. ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນໃດໆສໍາລັບອາທິດທີ່ລໍຖ້າ, ແຕ່ ການຮ້ອງຂໍໃນອາທິດ ແລະ ການໄດ້ຮັບ ເງິນໃນອາທິດນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນ.

ເພື່ອຮ້ອງຂໍການລໍຖ້າສິນເຊື່ອປະຈໍາອາທິດ, ລໍຖ້າຈົນຮອດມື້ວັນອາທິດຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍ ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ. ນຳໃຊ້ ລະບົບການຮ້ອງຂໍອອນໄລນ໌ ແລະເລືອກປຸ່ມ “Regular UI Weekly Claim” ຫຼື ໂທຫາລະບົບໂທລະສັບອັດຕະໂນມັດ (ເບີໂທລະສັບແມ່ນລະບຸໄວ້ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້ານີ້) ເພື່ອຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານລະຫວ່າງ 11:59 ໂມງແລງໃນມື້ວັນເສົາ ແລະ ເວລາທ່ຽງຄືນຂອງມື້ວັນອາທິດ.ສືບຕໍ່ຍື່ນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດທຸກໆອາທິດທີ່ທ່ານຫວ່າງງານ ຫຼືມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຈໍາອາທິດຂອງທ່ານ, ເພື່ອຮ້ອງຂໍການຈ່າຍເງິນ.

ຈົນກວ່າທ່ານຈະຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອາທິດ, ຈະບໍ່ມີການຈ່າຍເງິນ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈໃດໆ ຕໍ່ກັບການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດພໍໃຈໃນອາທິດທີ່ລໍຖ້າຂອງທ່ານໄດ້. ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ ປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າການຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກໍ່ ຕາມ. ຖ້າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ, ພະແນກຈັດຫາງານອາດຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ທ່ານໃນ ທຸກອາທິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ, ຕາບໃດທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງປະຈຳອາທິດແນວໃດ?

ທາງອອນໄລນ໌

ໃນ ລະບົບການຮ້ອງຂໍອອນໄລນ໌ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ (ມີເວລາພັກຜ່ອນໜ້ອຍທີ່ສຸດສໍາລັບ ການບໍາລຸງຮັກສາ; ເບິ່ງລະບົບການຮຽກຮ້ອງອອນໄລນ໌ສໍາລັບຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາ).

ທ່ານສາມາດທົບທວນອາທິດຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍ ແລະ ອັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈ່າຍພາຍໃນ ລະບົບການ ຮ້ອງຂໍອອນໄລນ໌. ເບິ່ງສະຖານະການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໃນລະບົບການຮ້ອງຂໍອອນໄລນ໌ ແລະ ເລືອກ “ເຊັກຂອງຂ້ອຍຢູ່ໃສ?”

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ລະບົບການຮ້ອງຂໍອອນໄລນຸໄດ້, ທ່ານຍັງສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດຜ່ານ ທາງໂທລະສັບໄດ້.

ໂທລະສັບ

ສາຍໂທລະສັບທີ່ຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດແມ່ນມີໃຫ້ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດ. ສາຍນີ້ແມ່ນອັດຕະ ໂນມັດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຕົວແທນມາຕອບສົດ.

ຫຼັງຈາກໂທຫາເບີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຂດຂອງທ່ານ ຫຼື ຫມາຍເລກໂທຟຣີ, ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມເພື່ອ ຕອບຄໍາຖາມການຮ້ອງປະຈໍາອາທິດເປັນພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ກົດ 1 ສຳລັບພາສາ ອັງກິດ ກົດ 2 ສຳລັບພາສາ ສະເປນ ກົດ 3 ສຳລັບພາສາ ຣັດເຊຍ ກົດ 4 ສຳລັບພາສາ ຫວຽດນາມ ກົດ 5 ສຳລັບພາສາ ຈີນກາງ

ໂທຟຣີ: 800-982-8920

ບໍລິການຣີເລ TTY: 711 www.SprintRelay.com

ພິມເອກະສານ

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ທາງເລືອກທາງອອນລາຍ ຫຼື ທາງໂທລະສັບໄດ້, ທ່ານສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳ ອາທິດໂດຍໃຊ້ແບບຟອມ 127. ແບບຟອມມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການສົ່ງແບບຟອມທີ່ຂຽນແລ້ວທາງ ແຟັກ ຫຼື ທາງໄປສະນີ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາ ໃຊ້ທາງເລືອກໃນ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ພາກສ່ວນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້ານີ້.

ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ