ພະນັກງານໂຮງຮຽນ

ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໄດ້ຍື່ນຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ, ການຮ້ອງຂໍຂອງ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນຍ້ອນເຫດຜົນທາງກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ປະກັນໄພຫວ່າງງານ. ກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ກຳນົດໃຫ້ກົມຈັດຫາງານ ພິຈາລະນາ "ໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ" ເມື່ອທົບທວນການຮ້ອງຂໍເງິນຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນບາງໂຮງຮຽນ, ແລະ ຂະບວນການກວດສອບທີ່ຈຳເປັນສາມາດເພີ່ມເວລາຫຼາຍອາທິດໃຫ້ກັບເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເວລາສໍາລັບ ການຮ້ອງຂໍເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອດໍາເນີນການ.

The gray edifice of John Jacob Astor Elementary School in Astoria.

ໄລຍະເວລາພັກໂຮງຮຽນຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ

ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດກຳນົດໃຫ້ບຸກຄົນບາງຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາ ໃນໄລຍະ “ປີພື້ນຖານ” ຂອງການຮ້ອງຂໍເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນຄໍາຮ້ອງປະກັນໄພຫວ່າງ ງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະປິດພາກຮຽນ.

ໄລຍະພັກໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນເວລາທີ່ນັກຮຽນໄດ້ພັກຜ່ອນບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ. ຕົວຢ່າງລວມມີ ການພັກຮຽນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ແລະ ພັກຮ້ອນ. ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ, ແລະ ທ່ານຮ້ອງຂໍ ປະກັນໄພຫວ່າງງານໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ, ຜູ້ພິຈາລະນາອາດຈະທົບທວນການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງ ວ່າຄ່າຈ້າງຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ "ປີພື້ນຖານ" ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຮ້ອງຂໍຜົນປະໂຫຍດປະກັນໄພຫວ່າງ ງານໃນໄລຍະເວລາປິດຫຼືບໍ່.

ປີພື້ນຖານຂອງທ່ານແມ່ນສີ່ໄຕມາດທຳອິດຂອງຫ້າໄຕມາດສຸດທ້າຍໃນປະຕິທິນທີ່ສໍາເລັດກ່ອນ "ປີຜົນ ປະໂຫຍດ" ຂອງທ່ານ ແລະ ປີຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານແມ່ນໄລຍະເວລາ 52 ອາທິດ ເລີ່ມແຕ່ທ່ານຍື່ນຄໍາ ຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານສະໝັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນເດືອນຕຸລາ 2022, ການຮ້ອງຂໍປີພື້ນຖານປົກກະຕິຂອງທ່ານ ຈະປະກອບມີໄຕມາດທີ່ສາມ (ສາມເດືອນຂອງເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນກັນຍາ) ຂອງປີ 2021 ຫາໄຕ ມາດທີສອງຂອງປີ 2022. ດັ່ງນັ້ນ, ປີພື້ນຖານນີ້ແມ່ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2021, ຈົນຮອດວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022. ປີພື້ນຖານມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄຕມາດປະຕິທິນ ແລະ ຖືກກໍານົດໂດຍໄຕມາດ ໃນເວລາທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບປະກັນໄພຫວ່າງງານໂດຍໃຊ້ປີພື້ນຖານມາດຕະຖານ, ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ສີ່ ໄຕມາດປະຕິທິນທີ່ສໍາເລັດບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າປີພື້ນຖານທາງເລືອກ.

ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບການຕັດສິນ, ພວກເຮົາອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ ທີ່ພວກເຮົາມີໃນປັດຈຸບັນ. ຖ້າສະຖານະການຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກໄດ້ອອກການຕັດສິນໃຈ ແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະເປີດການສືບສວນຄືນໃຫມ່ແລະ ອາດຈະຍົກເລີກ ຫຼື ປະຕິເສດການຕັດສິນໃຈຂອງ ພວກເຮົາ.

ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖາມເປັນປະຈຳຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ

ໄລຍະພັກໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນຫຍັງ?

ໄລຍະພັກໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນເວລາທີ່ນັກຮຽນໄດ້ພັກຜ່ອນບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ. ຕົວຢ່າງລວມມີ ການພັກຮຽນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ຫຼືພັກຮ້ອນ. ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ທ່ານຮ້ອງຂໍປະກັນໄພຫວ່າງງານໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ, ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນເພື່ອເບິ່ງວ່າຄ່າຈ້າງ ສະຖາບັນການສຶກສາປີພື້ນຖານຂອງທ່ານສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການພັກໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍ່.

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກໝົດປີໃຫ້ໂຮງຮຽນ. ການຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນຊ່ວງ ເວລາພັກໂຮງຮຽນບໍ?

ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບໄລຍະພັກໂຮງຮຽນໃດກຳລັງຖືກທົບທວນ ແລະເມື່ອໃດທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ໂຮງຮຽນ. ການທົບທວນຂອງພວກເຮົາຕາມປົກກະຕິແລ້ວໄລຍະທີ່ນັກຮຽນພັກ, ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ພະນັກງານເຮັດ ວຽກ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວກັບໂຮງຮຽນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກເຕັມເວລາຢູ່ບ່ອນອື່ນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ຖືກປົດ. ຈະນຳໃຊ້ກົດໝາຍການພັກໂຮງຮຽນກັບຂ້າພະເຈົ້າບໍ?

ແມ່ນ, ຖ້າທ່ານມີຄ່າຈ້າງດ້ານການສຶກສາໃນປີພື້ນຖານຂອງການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ທົບ​ທວນ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຈາກ​ພະ​ນັກ​ງານຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເຕັມ​ເວ​ລາ​, ເຄິ່ງ​ເວ​ລາ​ ຫຼື​ ໃນ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ສໍາ​ລັບ​ໂຮງ​ຮຽນ​.

ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຮັດວຽກໂຮງຮຽນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກປົດອອກຈາກວຽກອື່ນ. ການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນບໍ?

ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຮຽນກ່ອນທີ່ຈະຖືກຈ້າງໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນໃຫມ່, ແລະ ຄ່າຈ້າງໂຮງຮຽນຢູ່ໃນປີ ພື້ນຖານຂອງທ່ານ, ໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນໃນແຕ່ລະໄລຍະການພັກໂຮງ ຮຽນ. ນີ້ໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບໂຮງຮຽນແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນາຍຄູ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ກັບໄປເຮັດວຽກ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນ ຊ່ວຍເຫຼືອປະກັນໄພຫວ່າງງານ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນການຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນ ລະຫວ່າງພັກໂຮງຮຽນບໍ?

ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການ "ຮັບປະກັນ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ" ວ່າທ່ານຈະກັບຄືນມາຫຼັງຈາກພັກຜ່ອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຮັບປະກັນທີ່ສົມເຫດ ສົມຜົນຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຮັບການສະເຫນີວຽກໃນທີ່ມີລັກສະນະດຽວກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນດ້ວຍອັດຕາ ຄ່າຈ້າງດຽວກັນ (ຫຼື ພາຍໃນ 90% ຂອງອັດຕາເດີມ). ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງທົບທວນການ ຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ ເພື່ອທຳການຕັດສິນໃຈນັ້ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ໃຫ້ບໍລິການລົດເມໄປໂຮງຮຽນ. ຈະນຳໃຊ້ກົດໝາຍການພັກ ໂຮງຮຽນກັບຂ້າພະເຈົ້າບໍ?

ບໍ່. ທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ໂຮງຮຽນບໍ່ຖືວ່າເປັນນາຍຈ້າງດ້ານການສຶກສາ, ແລະ ການຮ້ອງຂໍເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ ຖືກນຳມາທົບທວນໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຄູສອນ. ຈະນຳໃຊ້ກົດໝາຍການພັກໂຮງຮຽນ ກັບຂ້າພະເຈົ້າບໍ?

ມັນຂຶ້ນກັບ. ກົມຈັດຫາງານຂອງລັດ Oregon ບໍ່ໄດ້ທົບທວນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ່ ໃຫ້ບໍລິການໂຮງຮຽນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະ ດວກໃນໂຮງຮຽນ.

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄູສອນແທນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກນ້ອຍຊົ່ວໂມງຢູ່ໂຮງຮຽນ. ການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງ ງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນບໍ?

ແມ່ນ, ຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຊົ່ວໂມງເລົ່ານັ້ນໃນປີພື້ນຖານຂອງການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ. ຄູສອນແທນຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດຽວກັນກັບພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ກົດໝາຍ.

ມັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດເພື່ອການທົບທວນການຮ້ອງຂໍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການພັກໂຮງຮຽນ?

ທຸກໆການຮ້ອງຂໍໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ, ແລະ ຂະບວນການສາມາດໃຊ້ເວລາ ປະມານສາມຫາຫ້າອາທິດ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກກັບ Head Start, ແລະການຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຖືກຍຶດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍທົບທວນເວລາພັກໂຮງຮຽນ. ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ Head Start ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນ ຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ. ມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ໃຫ້Head Start ບໍລິການ , ທ່ານຕ້ອງມີການທົບທວນ ຄືນການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານໃນໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ. ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຫຼື ຄາວຕີ້ທີ່ໃຫ້ Head Start ບໍລິການ, ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການທົບທວນຄືນໃນໄລ ຍະພັກໂຮງຮຽນ.

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄ່າຈ້າງໂຮງຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນຊ່ວງເວລາພັກໂຮງຮຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງສາ ມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານຈາກວຽກອື່ນບໍ?

ຖ້າທ່ານມີຄ່າຈ້າງໃນປີພື້ນຖານທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາ, ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຄ່າຈ້າງເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບຈໍານວນຜົນປະໂຫຍດປະຈໍາອາທິດທີ່ຫຼຸດລົງຫຼືບໍ. ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນສົມ ບັດໃນການຮ້ອງຂໍເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ບໍ່ແມ່ນການສຶກສາ, ທ່ານຈະຕ້ອງມີ 500 ຊົ່ວໂມງໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ຄ່າຈ້າງທີ່ເທົ່າກັບ 1.5 ເທົ່າຂອງໄຕມາດພື້ນຖານທີ່ສູງທີ່ສຸດ.

ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ເມື່ອພວກເຮົາທົບທວນການຮ້ອງຂໍໄລຍະພັກໂຮງຮຽນ, ພວກເຮົາອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈ ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາມີໃນປະຈຸບັນ. ຖ້າສະຖານະການຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງຫຼັງ ຈາກຜູ້ພິຈາລະນາຂອງພວກເຮົາໄດ້ອອກຄໍາຕັດສິນ, ພວກເຮົາຈະເປີດການທົບທວນຄືນໃຫມ່ ແລະ ອາດ ຈະສິ້ນສຸດ ຫຼື ກັບການຕັດສິນໃຈ.