Skip to main content

1099G Tax Information

1099G ແມ່ນຫຍັງ?

1099G ແມ່ນແບບຟອມພາສີທີ່ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກັນໄພການວ່າງງານ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ມັນ ເມື່ອທ່ານກຳລັງຍື່ນພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານກາງ ແລະ ໃຫ້ແກ່ລັດທີ່ ຫ້ອງການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (Internal Revenue Service, IRS) ແລະ ກົມລາຍຮັບ (Department of Revenue) ຂອງລັດອໍຣີກອນ.

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບແບບຟອມພາສີ 1099G?

ເງິນຊົດເຊີຍໃດໜຶ່ງຈາກການວ່າງງານທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງປີດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກລາຍງານໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ (Internal Revenue Service, IRS) ແລະ ກົມລາຍຮັບ (Department of Revenue) ຂອງລັດອໍຣີກອນ. ເມື່ອທ່ານສະໝັກຂໍຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກັນໄພການວ່າງງານ, ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະຫັກ 10% ຂອງຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານສຳລັບພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານກາງ ແລະ/ຫຼື 6% ສຳລັບພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ລັດ. ທ່ານອາດແກ້ໄຂທາງເລືອກການຫັກພາສີຂອງທ່ານໃນເມື່ອໃດກໍໄດ້ ຜ່ານ ລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍ.

ຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນ 1099G ຂອງທ່ານໄດ້ຢູ່ໃສ

ແບບຟອມພາສີ 1099G ຂອງທ່ານຈະຖືກສົ່ງທາງໄປສະນີໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ. ຈະສາມາດເປີດໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ ເທິງ ລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍ ໃນແທັບທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ແບບຟອມພາສີ 1099G” ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້າເວບ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍ້າຍບ່ອນຢູ່ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ສະໝັກຂໍຜົນປະໂຫຍດ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບ 1099G ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

1099G ຂອງທ່ານຈະຖືກສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ພວກເຮົາມີໃນແຟ້ມເອກະສານ. ຖ້າທ່ານຍ້າຍບ່ອນຢູ່ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂໃນຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ 1099G ຈາກ ລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍ. ພວກເຮົາຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານໃນລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງກັບແບບຟອມພາສີ 1099G?

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແບບຟອມພາສີ 1099G, ທ່ານຕ້ອງຍື່ນມັນພ້ອມກັບແບບສະແດງລາຍການພາສີຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດຂອງທ່ານ. ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກັນໄພການວ່າງງານແມ່ນຖືວ່າເປັນລາຍຮັບທີ່ສາມາດຫັກພາສີໄດ້.

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099G ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະໝັກຂໍຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກັນໄພການວ່າງງານໃດເລີຍໃນປີ 2020?

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແບບຟອມພາສີ 1099G ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານຂໍຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນປີ 2020, ເຫດການນີ້ສາມາດເປັນການຕົວະຍົວະໄດ້! ກະລຸນາລາຍງານການຕົວະຍົວະໃດໜຶ່ງ ຫຼື ການສົງໄສວ່າເປັນການຕົວະຍົວະໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໂດຍທັນທີ ຜ່ານ ແບບຟອມລະຫັດໂຈລະກຳ ຂອງພວກເຮົາ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຫັກພາສີຈາກເງິນຊົດເຊີຍການວ່າງງານຂອງທ່ານ, ມັນສາມາດເປັນໜີ້ສິນຂອງພາສີ.