ແມ່ນຫຍັງຄື 1099-G?

ແບບຟອມ 1099-G ແມ່ນແບບຟອມອາກອນທີ່ພວກເຮົາສົ່ງຫາປະຊາຊົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ. ທ່ານໃຊ້ມັນເມື່ອທ່ານຍື່ນອາກອນລາຍໄດ້ຕໍ່ລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດ.

ໃນໜ້ານີ້:

The Conde B. McCullough Memorial Bridge crosses Coos Bay on U.S. Route 101 near North Bend. The green girders rise above blue water.

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບແບບຟອມອາກອນ 1099-G?

ພວກເຮົາຕ້ອງລາຍງານສິດທິປະໂຫຍດສຳລັບການຫວ່າງງານໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງປີຕໍ່ໜ່ວຍງານບໍລິການສັບພາກອນ (IRS) ແລະ ກົມລາຍໄດ້ປະຈຳລັດອໍຣີກອນ. ເມື່ອທ່ານສະໝັກຂໍສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພສຳລັບການຫວ່າງງານ, ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ມອບ 10% ຂອງຈຳນວນສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານສຳລັບອາກອນລາຍໄດ້ຕໍ່ລັດຖະບານກາງ ແລະ ມອບ 6% ສຳລັບອາກອນລາຍໄດ້ຕໍ່ລັດ. ທ່ານສາມາດອັບເດດທາງເລືອກການຫັກພາສີຢູ່ບ່ອນຈ່າຍໄດ້ທຸກເວລາ ຢູ່ໃນ Frances Online.

ຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນ 1099-G ຂອງທ່ານໄດ້ຢູ່ໃສ

ພວກເຮົາຈະສົ່ງແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານທາງໄປສະນີສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດຂອງປີກ່ອນພາຍໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ. ການບໍລິການນີ້ຈະມີໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ ຢູ່ໃນ Frances Online

ເປັນຫຍັງຈຳນວນໃນກ່ອງ 1 ໃນແບບຟອມ 1099-G ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກຈຳນວນສິດທິປະໂຫຍດຕົວຈິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບ?

ແບບຟອມ 1099-G ລາຍງານຈຳນວນຍອດລວມຂອງການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ, ບໍ່ແມ່ນຈຳນວນສຸດທິ. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຫັກອາກອນລາຍໄດ້ຕໍ່ລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດອອກຈາກຈຳນວນໃນແບບຟອມມ 1099-G ຂອງທ່ານ, ມັນຄວນກົງກັບສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຕົວຈິງ.

ໃນບາງກໍລະນີ, ແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານອາດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະມີການສົ່ງຄືນ ແຊັກສິດທິປະໂຫຍດ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນ Reliacard ໃຫ້ກັບ OED ຫຼື ເພາະບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ການຈ່າຍເງິນຄືນກ່ອນທີ່ຈະອອກແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງແບບຟອມ 1099-G ສະບັບປັບປຸງໄປຫາທ່ານ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາກວດສອບການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນອາກອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G ສະບັບປັບປຸງ, IRS ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຍື່ນໂດຍບໍ່ມີແບບຟອມ 1099-G ສະບັບປັບປຸງຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ, ມີຫຼາຍວິທີທີ່ຈະຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຢູ່ໜ້າເວັບ ວິທີທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ.

ຖ້າແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານບໍ່ກົງກັບປະຫວັດບັນທຶກຂອງທ່ານ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ (ຕົວຢ່າງ: ທ່ານໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດໃນມູນຄ່າ $5,000, ແຕ່ແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານລະບຸວ່າທ່ານໄດ້ຮັບ $15,000), ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຊາບ. ເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເວັບ ວິທີທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ ສຳລັບວິທີຕ່າງໆເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ທີມງານຄວບຄຸມການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດກວດສອບການອ້າງສິດຂອງທ່ານສຳລັບການສໍ້ໂກງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ກະລຸນາລາຍງານ ການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການສົງໄສວ່າມີການສໍ້ໂກງ ຕໍ່ພວກເຮົາໃນທັນທີຜ່ານ ແບບຟອມຂະໂມຍ ID ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາ 1-877-668-3204.

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G?

ມີສອງເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງອາດບໍ່ໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G:

  • ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານໄປທີ່ຢູ່ທີ່ພວກເຮົາມີປະຫວັດບັນທຶກໄວ້ສຳລັບທ່ານ. ຖ້າທ່ານຍ້າຍບ່ອນຢູ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາ, ແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ເກົ່າຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານ ທາງໄປສະນີ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາໄດ້ໃນ Frances Online.
  • ການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດທັງໝົດຂອງທ່ານແມ່ນດຳເນີນການຫຼັງຈາກວັນທີ 31 ທັນວາ. ຖ້າມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G ສຳລັບປີອາກອນນັ້ນໆ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G ໃນປີຖັດໄປ, ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງປີອາກອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າຍ້າຍບ່ອນຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ສະໝັກຂໍສິດທິປະໂຫຍດ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບແບບຟອມ 1099-G ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງແບບຟອມ 1099-G ຂອງທ່ານໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນແຟ້ມເອກະສານ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຍ້າຍບ່ອນຢູ່ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອັບເດດຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມ 1099-G ໄດ້ ໃນ Frances Online. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານອັບເດດທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ ຫຼື ການດາວໂຫຼດແບບຟອມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ໜ້າເວັບວິທີທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທີ່ດີສຸດທີ່ສະມາຊິກໃນທີມງານຄວບຄຸມການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຍັງກັບແບບຟອມ 1099-G?

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G, ທ່ານຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມດັ່ງກ່າວພ້ອມກັບແບບສະແດງລາຍການອາກອນຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ລັດຂອງທ່ານ. ສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພສຳລັບການຫວ່າງງານແມ່ນຖືວ່າເປັນລາຍໄດ້ທີ່ສາມາດຫັກອາກອນໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ມອບອາກອນຈາກສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະດຳເນີນການເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານອາດເລືອກທີ່ຈະມອບ 10% ຂອງຈຳນວນສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານສຳລັບອາກອນລາຍໄດ້ຕໍ່ລັດຖະບານກາງ ແລະ ມອບ 6% ສຳລັບອາກອນລາຍໄດ້ຕໍ່ລັດ. ອາກອນໃດໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຫັກອອກແມ່ນຈະສົ່ງໄປຫາ IRS ແລະ ກົມຈ້າງງານປະຈຳລັດອໍຣີກອນໃນທັນທີ. ການປ່ຽນແປງສະຖານະອາກອນຂອງທ່ານແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງມີ ແບບຟອມການອະນຸຍາດການສົ່ງມອບອາກອນ (1040WH) ທີ່ຕື່ມຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ເລືອກທີ່ຈະສົ່ງມອບອາກອນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ພວກເຮົາຈະຫັກພວກມັນອອກຈາກການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມອບອາກອນຈາກການຊົດເຊີຍສຳລັບການຫວ່າງງານຂອງທ່ານ, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພັນທະອາກອນ.

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະໝັກຂໍ ຫຼື ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພການຫວ່າງງານສຳລັບປີນັ້ນໆ?

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍື່ນຂໍສິດທິປະໂຫຍດໃນປີທີ່ມັນຄອບຄຸມ, ສິ່ງນີ້ສາມາດເປັນການສໍ້ໂກງ! ກະລຸນາລາຍງານການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການສົງໄສການສໍ້ໂກງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຊາບໃນທັນທີຜ່ານ ແບບຟອມຂະໂມຍ ID ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາ 1-877-668-3204.

ແບບຟອມຂະໂມຍ ID