ໂຄງການສຳລັບ ພະຍາດລະບາດ

ພະຍາດລະບາດ COVID-19 ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສ້າງຄວາມລຳບາກທາງການເງິນ ແລະ ການສູນເສຍການຈ້າງງານທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນສຳລັບປະຊາຊົນລັດອໍຣີກອນ ແລະ ສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພຈາກການຫວ່າງງານກໍເຮັດບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງສຳລັບປະຊາຊົນລັດອໍຣີກອນ ດັ່ງທີ່ພວກມັນເຄີຍເຮັດມາກ່ອນໃນສະພາວະເສດຖະກິດຖົດຖ່ອຍຄັ້ງອື່ນໆ. ກົມຈ້າງງານໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ່ຫຼາຍໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ປັບປຸງເງື່ອນໄຂຂອງລັດໃນລະຫວ່າງພະຍາດລະບາດ — ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການດຳເນີນການທາງນິຕິບັນຍັດຫຼາຍຢ່າງຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດ — ແລະ ຮັບມືກັບການອ້າງສິດທີ່ຈ່າຍເງິນເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 600% ແລະ ສິດທິປະໂຫຍດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,400% ໃນປີ 2020, ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2019. ສິ່ງນີ້ທຽບເທົ່າກັບການມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 580,000 ຄົນໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ ແລະ ເກືອບ $7.5 ຕື້ໃນສິດທິປະໂຫຍດ UI ທີ່ຈ່າຍໃນປີດຽວ (2020).

ໂຄງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ລະບຸໃນໜ້າເວັບນີ້ແມ່ນບໍ່ເປີດໃຊ້ ຫຼື ຍອມຮັບການອ້າງສິດໃໝ່ອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງອາດເປັນປະໂຫຍດສຳລັບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຈາກໂຄງການໃນລະຫວ່າງພະຍາດລະບາດ.

ໃນໜ້ານີ້:

A reflection of Broadway Bridge shimmers in the Willamette River as snow lines the banks in Portland.

ແຜນການກູ້ໄພແຫ່ງອາເມຣິກາ (ARP)

ARP ແມ່ນຊຸດສິດທິປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ຕໍ່ເວລາໃຫ້ກັບໂຄງການສິດທິປະໂຫຍດບາງຢ່າງໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ເນື່ອງຈາກວັນທີ 14 ມີນາ 2021 ຈົນເຖິງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021. ARP ຕໍ່ເວລາໃຫ້ກັບການຊົດເຊີຍສຳລັບການຫວ່າງງານສຸກເສີນເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ ແລະ ໂຄງການສິດທິປະໂຫຍດການຊົດເຊີຍຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດຈົນເຖິງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ເນື່ອງ (CAA)

CAA ແມ່ນຊຸດສິດທິປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ສະເໜີຜ່ານໃນເດືອນທັນວາ 2020 ເຊິ່ງໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດຈົນເຖິງ 11 ອາທິດເພີ່ມ, ໃຫ້ການຊົດເຊີຍຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບການຫວ່າງງານສຸກເສີນເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດຈົນເຖິງ 11 ອາທິດເພີ່ມ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງເພີ່ມເຕີມໃນໂຄງການສິດທິປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID. CAA ຍັງນໍາສະເໜີ ໂຄງການສິດທິປະໂຫຍດການຊົດເຊີຍສຳລັບການຫວ່າງງານປະເພດຜູ້ຫາເງິນແບບປະສົມ ສຳລັບຜູ້ຫາເງິນແບບໄຮບຣີດ ຫຼື ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ເງິນຈາກທັງຄ່າຈ້າງ W-2 ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບັນເທົາ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດຈາກຕໍ່ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (CARES)

ກົດໝາຍ CARES ແມ່ນຊຸດສິດທິປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2020. ມັນເຮັດໃຫ້ອີກຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຈາກການຫວ່າງງານຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19. ກົດໝາຍນີ້ສ້າງການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ, ການຊົດເຊີຍຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ ແລະ ການຊົດເຊີຍສຳລັບການຫວ່າງງານສຸກເສີນເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ.

ການຍົກເວັ້ນສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດຂອງໂຄງການລັດຖະບານກາງ

ກົມແຮງງານຂອງສະຫະລັດໃຫ້ຕົວເລືອກການຍົກເວັ້ນສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດຂອງສິດທິປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານສຳລັບຜູ້ອ້າງສິດທີ່ເຂົ້າເກນເງື່ອນໄຂ. ທ່ານອາດຮ້ອງຂໍການຍົກເວັ້ນ ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕັດສິນວ່າທ່ານບໍ່ມີຄວາມຜິດສຳລັບການຈ່າຍເງິນເກີນກຳນົດ ແລະ ການຈ່າຍເງິນຄືນຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເງິນ. ການຍົກເວັ້ນນີ້ແມ່ນມີຜົນນໍາໃຊ້ກັບການຊົດເຊີຍສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ, ການຊົດເຊີຍຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄ່າຈ້າງທີ່ສູນເສຍ ແລະ ການຊົດເຊີຍສຳລັບການຫວ່າງງານປະເພດຜູ້ຫາເງິນແບບປະສົມ. ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍ ການຍົກເວັ້ນຂອງລັດຖະບານກາງຜ່ານອອນລາຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ການຍົກເວັ້ນນີ້, ກະລຸນາໂທຫາ 503-947-1995. ທ່ານອາດຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລ່າມແປພາສາ ແລະ ນາຍແປພາສາ.

ການຊົດເຊີຍຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ (FPUC)

 ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດສຳລັບການຫວ່າງງານປະເພດໃດໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບ $600 ເພີ່ມຕໍ່ອາທິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2020, ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ CARES. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແຜນການກູ້ໄພແຫ່ງອາເມຣິກາໄດ້ສືບຕໍ່ສິດທິປະໂຫຍດ FPUC ໃນມູນຄ່າ $300 ຕໍ່ອາທິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021.

ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາ 3389

ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2021, ຜູ້ວ່າການໃນສະໄໝນັ້ນ Kate Brown ໄດ້ລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາ 3389, ເຊິ່ງໃຫ້ການບັນເທົາອາກອນເງິນເດືອນສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານສຳລັບນາຍຈ້າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດ COVID-19. ແຜນການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງທີ່ມີສິດສາມາດຂະຫຍາຍເວລາໜຶ່ງສ່ວນສາມໃນພັນທະອາກອນການປະກັນໄພການຫວ່າງງານໃນປີ 2021 ຂອງພວກເຂົາ ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ແລະ ຫຼີກລ່ຽງດອກເບ້ຍ ແລະ ການປັບໄໝ. ແຜນການນີ້ຍັງໃຫ້ການຍົກໂທດໜີ້ສຳລັບອາກອນເງິນເດືອນບາງປະເພດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການໃຫ້ຄະແນນປະສົບການອາກອນການປະກັນໄພການຫວ່າງງານຂອງນາຍຈ້າງສຳລັບປີ 2022 ຈົນເຖິງປີ 2024 ກໍຍ້ອນກັບໄປໃຊ້ການໃຫ້ຄະແນນກ່ອນພະຍາດລະບາດ. ນາຍຈ້າງທີ່ມີສິດກໍຈະຖືກລົງທະບຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຄ່າຈ້າງທີ່ສູນເສຍ (LWA)

LWA ແມ່ນໂຄງການສຸກເສີນຊົ່ວຄາວທີ່ໃຫ້ເງິນເພີ່ມ $300 ຕໍ່ອາທິດແກ່ປະຊາຊົນທີ່ອອກຈາກວຽກເນື່ອງຈາກ COVID-19 ແລະ ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ. ສິດທິປະໂຫຍດ LWA ແມ່ນມີໃຫ້ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 5 ກັນຍາ 2020.

ການຊົດເຊີຍສຳລັບການຫວ່າງງານປະເພດຜູ້ຫາເງິນແບບປະສົມ (MEUC)

MEUC ແມ່ນໂຄງການທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021. ມັນໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດເພີ່ມອີກ $100 ສຳລັບ “ພະນັກງານໄຮບຣີດ”. “ພະນັກງານໄຮບຣີດ” ແມ່ນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບທັງ W-2 ຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ຫາໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ.

ການຊົດເຊີຍສຳລັບການຫວ່າງງານສຸກເສີນເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ (PEUC)

PEUC ແມ່ນໂຄງການຕໍ່ເວລາສິດທິປະໂຫຍດສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ໝົດສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພການຫວ່າງງານແບບປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບັນເທົາ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດຈາກໂຄໂຣນາໄວຣັດໄດ້ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ. ແຜນການກູ້ໄພແຫ່ງອາເມຣິກາເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ PEUC ທັງໝົດ 53 ອາທິດ ຫຼື ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຈົນຮອດອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021.

ໂຄງການປົກປ້ອງແຊັກເງິນຄ່າຈ້າງ (PPP)

PPP ແມ່ນເງິນກູ້ຈາກລັດຖະບານກາງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຮັກສາພະນັກງານຂອງພວກເຂົາໃນບັນຊີເງິນເດືອນ. ຜູ້ກູ້ຢືມແມ່ນມີສິດສຳລັບການຍົກໜີ້ PPP.

ການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກພະຍາດລະບາດ (PUA)

PUA ແມ່ນໂຄງການສິດທິປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບການຫວ່າງງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໂຕ້ຕອບພະຍາດລະບາດ COVID-19. ມັນແມ່ນສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ, ປະຊາຊົນທີ່ເປັນພະນັກງານຮັບເໝົາ ແລະ ພະນັກງານປະເພດອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານແບບປົກກະຕິ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍສາມາດໄດ້ຮັບ PUA ສູງເຖິງ 79 ອາທິດ ຈົນເຖິງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021. ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດສິປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ້ແມ່ນມີໃຫ້ໃນ ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສິດທິປະໂຫຍດ PUA, ເຄື່ອງມືໂຕ້ຕອບການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ/ການຈ້າງງານ PUA ແລະ ເຄື່ອງມືໂຕ້ຕອບ PUA ສຳລັບການລົງນາມຍ້ອນຫຼັງ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບການຖືກພິຈາລະນາວ່າຫວ່າງງານ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ປະຊາຊົນແມ່ນຖືວ່າຫວ່າງງານ ຖ້າພວກເຮົາເຮັດວຽກຕໍ່າກວ່າ 40 ຊົ່ວໂມງໃນໜຶ່ງອາທິດ ແລະ ໄດ້ເງິນຕໍ່າກວ່າຈຳນວນສິດທິປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດ (WBA) ຂອງພວກເຂົາ. ກົດໝາຍໃນປີ 2020 ແລະ 2021 ໄດ້ນໍາອອກເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ WBA ຂອງພວກເຂົາເປັນການຊົ່ວຄາວ ແລະ ລະບຸວ່າປະຊາຊົນຈະຖືວ່າຫວ່າງງານໃນອາທິດໃດໜຶ່ງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການບໍລິການ ຫຼື ມີໜ້ອຍກວ່າວຽກເຕັມເວລາ. ຂໍ້ຍົກເວັ້ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜົນນໍາໃຊ້ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022.

ການຍົກເວັ້ນອາທິດລໍຖ້າສຳລັບ ການຫວ່າງງານ

ອາທິດລໍຖ້າ ແມ່ນອາທິດທຳອິດທີ່ຄົນໃດໜຶ່ງຈະຍື່ນຂໍ້ການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ ແລະ ບັນລຸເງື່ອນໄຂສິດທັງໝົດ. ກ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຈະສາມາດເລີ່ມຮັບສິດທິປະໂຫຍດ, ກົດໝາຍຂອງລັດອໍຣີກອນກຳນົດໃຫ້ມີໜຶ່ງອາທິດລໍຖ້າຕໍ່ການອ້າງສິດ. ໃນເດືອນເມສາ 2020, ຜູ້ວ່າການໃນຕອນນັ້ນ Kate Brown ໄດ້ຍົກເວັ້ນເງື່ອນໄຂທີ່ໃຫ້ພະນັກງານປະຕິບັດຕາມອາທິດລໍຖ້າສຳລັບຊ່ວງເວລາສະພາວະສຸກເສີນເນື່ອງຈາກ COVID-19. ພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ຍື່ນຂໍ້ການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ວ່າການປະກາດສະພາວະສຸກເສີນແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນສຳລັບອາທິດລໍຖ້າ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມສິດທິປະໂຫຍດອີກໜຶ່ງອາທິດເຂົ້າໃນການອ້າງສິດ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດຮັບການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດຄັ້ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາໜຶ່ງອາທິດໄວກວ່າເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ອາທິດລໍຖ້າ. ທຸກຄົນທີ່ຍື່ນຂໍການອ້າງສິດໃໝ່ຈົນເຖິງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2021, ແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນສຳລັບອາທິດທຳອິດນີ້.