ປົກປ້ອງ ຕົວທ່ານເອງຈາກການສໍ້ໂກງ

ເມື່ອຜູ້ເຮັດວຽກຢູ່ລັດອໍຣິກັນສະໝັກຂໍສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານ, ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພື່ອ ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ເຮັດວຽກຈາກການຂະໂມຍຕົວຕົນ. ຕົວຢ່າງ: ຄົນໃດໜຶ່ງສາມາດພະຍາຍາມໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເພື່ອຮ້ອງຂໍ ແລະ ຮັບເອົາສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານໂດຍໃຊ້ຊື່ຂອງທ່ານ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ ພ້ອມທັງເປັນປະເພດໜຶ່ງຂອງການອ້າງສິດແບບສໍ້ໂກງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສິດທິປະໂຫຍດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ, ການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວທີ່ຜ່ານມາສາມາດສ້າງຄວາມຊັກຊ້າ ຫຼື ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນການຮັບເອົາສິດທິປະໂຫຍດຕ່າງໆ.

ການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານແມ່ນບັນຫາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ໂກງຄືບູລິມະສິດຂອງໜ່ວຍງານ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມບາງຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກການສໍ້ໂກງ, ຕົ້ມຕຸນ ແລະ ການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ. ຍັງມີຊັບພະຍາກອນສຳລັບການລາຍງານພວກມັນ ຖ້າພວກມັນເກີດຂຶ້ນ.

ຮັບຮູ້ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການຖືກຕົ້ມຕຸນປະກັນໄພການຫວ່າງງານ

ໃຫ້ລະວັງການໂຈມຕີແບບ “ຟິດຊິງ”, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ອອກແບບເພື່ອລໍ້ໃຫ້ຄົນກົດລິ້ງ ຫຼື ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ. ຄົນອາດພະຍາຍາມລັກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໂດຍປອມຕົວເປັນ OED ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນໆຂອງລັດຖະບານຜ່ານຂໍ້ຄວາມ, ອີເມວ ຫຼື ຊ່ອງທາງການສື່ສານອື່ນໆ. ຢ່າກົດລິ້ງທີ່ເປັນຂໍ້ຄວາມ.

ໃຫ້ໃຊ້ເວັບໄຊ ແລະ ຊ່ອງທາງການສື່ສານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້:

 • ຢ່າເຊື່ອຂໍ້ມູນ UI ຈາກເວັບໄຊທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ. ທ່ານສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບຊົມວິດີໂອກ່ຽວກັບໂຄງການປະກັນໄພການຫວ່າງງານທີ່ unemployment.oregon.gov.
 • ເວັບໄຊຂອງລັດອໍຣີກອນລົງທ້າຍດ້ວຍ “.gov” ຫຼື “.state.or.us”. ເວັບໄຊທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍຄຳອື່ນແມ່ນບໍ່ປອດໄພສຳລັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ການກວດເບິ່ງສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານຂອງທ່ານ. ຢ່າເຊື່ອຂໍ້ມູນປະກັນໄພການຫວ່າງງານຈາກເວັບໄຊທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.
 • ຢ່າໃຊ້ເວັບໄຊສະແກມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ unemployment.oregon.gov. ທ່ານສາມາດຊອກຫາລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງໄປຍັງ Frances Online ແລະ ບັນດາລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພອື່ນໆໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
 • ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານກຳລັງມີປະຕິສຳພັນກັບບັນຊີສື່ສັງຄົມທີ່ເປັນທາງການຂອງພະແນກການຈ້າງງານຂອງລັດອໍຣີກອນ. ພວກເຮົາມີການເຄື່ອນໄຫວໃນ Twitter, Instagram, Facebook ແລະ LinkedIn. ພວກເຮົາອາດຂໍຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ຂໍລະຫັດຜ່ານ, PIN ຫຼື SSN ຜ່ານສື່ສັງຄົມຈັກເທື່ອ.
 • ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບສາຍໂທຈາກຜູ້ສືບສວນ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຊື່ຂອງບຸກຄົນນັ້ນ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາເຮັດວຽກສຳລັບພະແນກການຈ້າງງານຂອງລັດອໍຣີກອນ ຫຼື ບໍ່ທີ່ employeesearch.dasapp.oregon.gov. ໂທຫາໝາຍເລກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເວັບໄຊຊອກຫາພະນັກງານ.

ລະມັດລະວັງການຕົ້ມຕຸນ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຂໍເງິນເພື່ອແລກປ່ຽນໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈັກເທື່ອ. ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງຈາກການຕົ້ມຕຸນ:

 • ພວກເຮົາຈະບໍ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາຜູ້ອ້າງສິດ.
 • ຢ່າໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແກ່ອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ.
 • ຢ່າສົນໃຈຄຳຮ້ອງຂໍເງິນ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນໄພການຫວ່າງງານ.
 • ກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເງິນຂອງທ່ານເຂົ້າທັນເວລາ. ຖ້າເງິນເຂົ້າຊ້າ (ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນມື້ພັກ),
  ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ໃນທັນທີ.
 • ຢ່າແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນ.
 • ຢ່າໃຊ້ PIN ແລະ ລະຫັດຜ່ານຊໍ້າ. ຖ້າທ່ານມີຊໍ້າ, ໃຫ້ປ່ຽນພວກມັນ.
 • ຢ່າໃຊ້ PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ລວມມີຊື່ ຫຼື ວັນເກີດຂອງໝູ່ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ.
 • ໃຊ້ PIN ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຊັບຊ້ອນ.

ສັນຍານຂອງການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ຈາກການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວການປະກັນໄພການຫວ່າງງານບໍ່ຮູ້ວ່າມີການຍື່ນການອ້າງສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານ ແລະ ມີການເກັບສິດທິປະໂຫຍດໂດຍໃຊ້ຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ. ຫຼາຍຄົນພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າເກີດມີການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບບາງຢ່າງທາງໄປສະນີ ເຊັ່ນ: ການຊໍາລະເງິນ ຫຼື ແບບຟອມອາກອນ 1099-G ທີ່ອອກໂດຍລັດ ເຊິ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສະທ້ອນສິດທິປະໂຫຍດທີ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບ.

ທ່ານອາດເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວກ່ຽວກັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ ໃນກໍລະນີທີ່:

 • ທ່ານໄດ້ຮັບໜັງສືຈາກພວກເຮົາກ່ຽວກັບການອ້າງສິດປະກັນໄພການຫວ່າງງານ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຍື່ນການອ້າງສິດ.
 • ທ່ານໄດ້ຮັບແຊັກສິດທິປະໂຫຍດປະກັນໄພການຫວ່າງງານຈາກພວກເຮົາທາງໄປສະນີ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຍື່ນການອ້າງສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດ.
 • ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບແຈ້ງການຈາກກົມການຈ້າງງານວ່າທ່ານໄດ້ຍື່ນການອ້າງສິດ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຍື່ນການອ້າງສິດ.
 • ທ່ານໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G, ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຍື່ນການອ້າງສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານ. ນີ້ແມ່ນ ຕົວຢ່າງຂອງແບບຟອມ 1099-G.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເອກະສານຈາກກົມຈັດຫາງານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍື່ນຂໍສິດທິປະໂຫຍດ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແບບຟອມອາກອນ 1099-G ຈາກກົມຈັດຫາງານ ແລະ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຍື່ນການອ້າງສິດ ຫຼື ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນທັນທີດ້ວຍ ແບບຟອມອອນລາຍ ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ໂທໄປທີ່ 503-947-1995 ຫຼື 1-877-668-3204. ຖ້າພວກເຮົາຢືນຢັນວ່າເກີດການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລາຍງານຈຳນວນເງິນຢູ່ 1099-G ຕໍ່ໜ່ວຍບໍລິການສັບພະຍາກອນ (IRS,ໂດຍມັນແມ່ນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ). ພວກເຮົາຈະສົ່ງແບບຟອມອາກອນ 1099-G ທີ່ມີການແກ້ໄຂແລ້ວໄປໃຫ້ທ່ານ.

ຖ້າ​​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເຊັກ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫຼື US Bank Reliacard®​, ໂທ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່ 877-345-3484 ຫຼື​ ນໍາ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ ​ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ (Contact Us). ສົ່ງເຊັກໄປໃຫ້ພະແນກຈັດຫາງານ:

Oregon Employment Department

PO Box 14130

Salem, OR 97309

ກະລຸນາປະກອບຄຳອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງສົ່ງລາຍການເຫຼົ່ານີ້ກັບຄືນ ເພື່ອພວກເຮົາຈະຮູ້ວ່າຈະດຳເນີນການຫຍັງ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາຢືນຢັນວ່າເກີດມີການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ, ພວກເຮົາຈະຍົກເລີກແຊັກ ແລະ ການອ້າງສິດປະກັນໄພການຫວ່າງງານແບບສໍ້ໂກງ.

ແບບຟອມລາຍງານການຂະໂມຍ ID

ກະລຸນານໍາໃຊ້ແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າມີຄົນໃດໜຶ່ງຂະໂມຍຕົວຕົນຂອງທ່ານເພື່ອຮັບສິດທິປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານ. ສະມາຊິກໃນທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານກ່ຽວກັບຄຳກ່າວອ້າງທີ່ວ່າມີການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງສາມາດໂທຫາ 503-947-1995 ຫຼື 1-877-668-3204.

ແບບຟອມລາຍງານການຂະໂມຍ ID

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ, ທ່ານສາມາດດຳເນີນການຕາມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປົກປ້ອງການເງິນຂອງທ່ານ ແລະ ຈຳກັດກິດຈະກຳເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນການສໍ້ໂກງ:

ແຈ້ງໃຫ້ກົມຈັດຫາງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນຮັບຊາບກ່ຽວກັບການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ

 • ລາຍງານການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວການປະກັນໄພການຫວ່າງງານໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໂດຍລາຍງານມັນຜ່ານ ແບບຟອມການລາຍງານການຂະໂມຍ ID ຂອງກົມຈັດຫາງານ ຫຼື ໂດຍໂທຫາພວກເຮົາທີ່ 503-947-1995 ຫຼື 1-877-668-3204.
  • ທ່ານອາດໄດ້ຮັບສາຍໂທລະສັບຈາກຜູ້ສືບສວນ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ໝາຍເຫດ: ພວກເຮົາອາດໂທຈາກໝາຍເລກໂທລະສັບທີ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານສະແດງເປັນບໍ່ມີໃນລາຍຊື່ ຫຼື ຖືກປິດກັ້ນ. ID ຜູ້ໂທຂອງທ່ານອາດບໍ່ເວົ້າວ່າສາຍໂທລະສັບມາຈາກກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນ. ພວກເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງປະໄວ້ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງປະໄວ້, ພວກເຮົາຈະສົ່ງໜັງສື.
  • ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນໃດໜຶ່ງທີ່ວ່າຜູ້ໂທບໍ່ມາຈາກກົມຈັດຫາງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນ, ທ່ານອາດວາງສາຍໂທລະສັບ ແລະ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກຢູ່ໜ້າເວັບ ວິທີການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງນີ້ຈະສ້າງຄວາມຊັກຊ້າໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນການເຮັດວຽກກັບການອ້າງສິດຂອງທ່ານ.
  • ພວກເຮົາອາດຮ້ອງຂໍເອກະສານເພີ່ມເຕີມ (ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດ ຫຼື ຄຳໃຫ້ການເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍຜ່ານການສາບານ) ເພື່ອດຳເນີນການສືບສວນໃຫ້ສຳເລັດ.
  • ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແບບຟອມ 1099-G ສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຊາບໃນທັນທີ. ພວກເຮົາສາມາດອອກແບບຟອມ 1099-G ທີ່ມີການແກ້ໄຂແລ້ວ ແລະ ອັບເດດປະຫວັດອາກອນກັບ IRS ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
  • ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບເຊັກໃນຂະນະທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງເພື່ອສົ່ງຄືນ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ເງິນແລ້ວ ຫຼື ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການສົ່ງມັນຄືນ, ພວກເຮົາສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນທັນທີ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານມັນໃສ່ແບບສະແດງລາຍການອາກອນ ແລະ ທ່ານອາດໄດ້ຮັບໃບຮຽກເກັບເງິນສຳລັບການຊໍາລະເງິນກຳນົດແບບສໍ້ໂກງໃນອະນາຄົດ. (ການຈ່າຍເງິນເກີນ ແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດທີ່ທ່ານບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ.)
 • ຮ້ອງຂໍສຳເນົາບົດລາຍງານຄ່າຈ້າງ ແລະ ສິດທິປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈາກກົມການຈ້າງງານແຫ່ງລັດອໍຣິກັນເພື່ອກວດກາມັນສຳລັບຄວາມຖືກຕ້ອງ. ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍສຳເນົາ ຜ່ານໜ້າເວັບຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຫຼື ໂດຍໂທຫາ (877) 345-3484.

ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ

 • ລາຍງານການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວກັບຄະນະກຳມາທິການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ 1-877-ID-THEFT (438-4338) ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງ identitytheft.gov.
 • ຕິດຕໍ່ກົມຕຳຫຼວດໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
 • ແຈ້ງໃຫ້ສຳນັກງານຜູ້ກວດກາລັດຖະການຮັບຊາບ, ທີ່ oig.ssa.gov/report, ຖ້າມີການນໍາໃຊ້ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN) ຂອງທ່ານແບບສໍ້ໂກງ.
 • ຕິດຕໍ່ IRS ເພື່ອລາຍງານການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ ແລະ ເມື່ອ SSN ຂອງທ່ານຖືກໃຊ້ເພື່ອຍື່ນການອ້າງສິດປະກັນໄພການຫວ່າງງານແບບສໍ້ໂກງ. ເຂົ້າເບິ່ງ ເວັບໄຊຂອງ IRS ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການຍື່ນອາກອນຂອງທ່ານຫຼັງຈາກການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ ຫຼື ການລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ.

ເຝົ້າເບິ່ງບັນຊີຂອງທ່ານ

 • ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານອາກອນ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງ IRS ເພື່ອຍື່ນອາກອນຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບ 1099-G ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງເນື່ອງຈາກການສໍ້ໂກງ.
 • ກວດເບິ່ງບົດລາຍງານເຄຣດິດຂອງທ່ານສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ ຫຼື ມີການເປີດວົງເງິນສິນເຊື່ອໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
 • ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານບັນຊີອອນລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຍາກຂຶ້ນ ເພື່ອວ່າຄົນອື່ນຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
 • ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນຂອງທ່ານ (ທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດອອກບັດເຄຣດິດ) ເພື່ອປັກທຸງສຳລັບທຸລະກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ.

ລາຍງານການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ, ກະລຸນາດຳເນີນການສົ່ງຕໍ່ການສໍ້ໂກງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສຳເລັດທີ່ລິ້ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ ຫຼື ໂທຫາ 503-947-1995 ຫຼື 1-877-668-3204. ພວກເຮົາກວດສອບເຄັດລັບທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ. ຍິ່ງທ່ານໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍສໍ່າໃດເມື່ອລາຍງານການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ, ມັນກໍຍິ່ງຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການສືບສວນຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ.

ນອກຈາກການໃຫ້ຊື່ບຸກຄົນທີ່ທ່ານຄິດວ່າອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງແກ່ພວກເຮົາ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ເປັນການສໍ້ໂກງ, ການໃຫ້ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່, ອາຍຸ, ວັນເດືອນປີເກີດ ຫຼື
ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາລະບຸບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະຫວັດການອ້າງສິດຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າທ່ານລາຍງານວ່າຄົນໃດໜຶ່ງເຮັດວຽກເຕັມເວລາໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ, ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າທ່ານໃຫ້ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງນາຍຈ້າງ ພ້ອມທັງໄລຍະເວລາທີ່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ, ນອກຈາກການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກວດສອບການອ້າງສິດ ແລະ ປະຫວັດຄ່າຈ້າງເພື່ອຕັດສິນກິດຈະກຳທີ່ເປັນການສໍ້ໂກງ.

ພວກເຮົາຈະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ທ່ານສາມາດຂໍທີ່ຈະບໍ່ສະແດງຕົວຕົນ ເມື່ອລາຍງານການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນການສືບສວນໃດໜຶ່ງໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້. ພວກເຮົາຂອບໃຈສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານ.

ແບບຟອມການສົ່ງຕໍ່ການສໍ້ໂກງ