ການອ້າງສິດລະຫວ່າງລັດ

ຖ້າຜູ້ຄົນຢູ່ອາໄສ ຫຼື ເຮັດວຽກນອກລັດອໍຣີກອນ, ພວກເຂົາອາດຍັງມີສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດ ການວ່າງງານ. ນີ້ແມ່ນຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມບາງຂໍ້ທີ່ມັກຖາມມກ່ຽວກັບການອ້າງສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລັດ.

Interstate 84 runs above the Columbia River, as seen from the Eagle Creek Overlook.

ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼາຍລັດຫຼືຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່ໃນລັດອື່ນນອກຈາກບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກ. ຂ້າພະ ເຈົ້າຈະຍື່ນໄດ້ຢູ່ໃສ?

ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຫຼື​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍ​ລັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 18 ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ຍື່ນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ Oregon ບໍ່ດົນມານີ້, ແຕ່ວ່າວຽກງານທັງຫມົດຂອງທ່ານໃນ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກປະຕິ ບັດຢູ່ໃນລັດອື່ນ, ໃຫ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຢູ່ໃນລັດທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຍ້າຍຈາກ Oregon ໄປລັດອື່ນ, ແຕ່ວ່າວຽກງານທັງຫມົດຂອງທ່ານໃນ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກປະຕິ ບັດຢູ່ໃນລັດ Oregon, ໃຫ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານຢູ່ໃນລັດ Oregon.

ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລັດ, ຕິດຕໍ່ບັນດາລັດທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາເພື່ອຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.

ຖ້າວຽກທັງໝົດຂອງທ່ານໃນ 18 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາແມ່ນເປັນໜ້າທີ່ການທະຫານ, ຄ່າຈ້າງທາງທະຫານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈະຖືກ ມອບໃຫ້ລັດທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ຈີງໃນເວລາທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ໃນລັດ ຫຼືອາໄສຢູ່ໃນລັດນັ້ນໃນເວ ລາທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກ Oregon ຫຼັງຈາກຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍ ໃນ Oregon ແລ້ວ?

ໃນເວລາທີ່ທ່ານຍ້າຍໄປຢູ່ໃນລັດໃຫມ່, ການຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານຂອງທ່ານບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ທ່ານຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ການ ຮ້ອງຂໍ Oregon ຂອງທ່ານ ແລະ ຍື່ນການຮ້ອງຂໍປະຈໍາອາທິດຄືກັນກັບເວລາທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ໃນ Oregon. ກົດລະ ບຽບຂອງລັດ Oregon ໃນການມີສິດໄດ້ຮັບການຫວ່າງງານຍັງໃຊ້ໄດ້ຖ້າທ່ານຍ້າຍໄປລັດອື່ນ.

ຖ້າທ່ານຍ້າຍ:

  • ປ່ຽນທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານໃນ Frances Online ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາທີ່ 877-345-3484.
  • ລົງ​ທະ​ບຽນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ຈັດຫາ​ງານ​ໃນ​ລັດ​ບ້ານ​ໃຫມ່​ຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ​ສະ​ໜອງ​ຫຼັກ​ຖານ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້ລັດ Oregon​.