ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າຍື່ນ?

ລັດຖະບານກາງພິຈາລະນາສາມອາທິດ "ຕາມເວລາ." ມັນໃຊ້ເວລາສາມອາທິດເພື່ອດຳເນີນຂະບວນການຮ້ອງຂໍປະເພດງ່າຍດາຍ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບເຊັດຫຼັງຈາກສີ່ອາທິດ, ທ່ານອາດຈະຮ້ອງຂໍເປັນປະເພດທີ່ຊັບຊ້ອນ.

The Oregon City Bridge arches over the Willamette River, connecting West Linn and Oregon City. Interstate 205 is in the background and river traffic passes below.

ກວດເບິ່ງການການຮ້ອງຂໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ເພື່ອກວດເບິ່ງ claim ຂອງທ່ານ, ນຳໃຊ້ Frances Online. ການຮ້ອງຂໍຈະມີການອັບເດດຕອນ ກາງຄືນ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະສາມາດເຫັນຕອນເຊົ້າ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຫຼັກບາງຢ່າງສໍາລັບການລໍຖ້າດົນກວ່າສີ່ອາທິດ:

  • ທ່ານພາດການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານໜຶ່ງ (ຫຼື ຫຼາຍອາທິດ). ນີ້ແມ່ນເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າໃນ ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍທຸກໆອາທິດຖ້າທ່ານຕ້ອງການສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ຖ້າທ່ານພາດໜຶ່ງ week, ໃຫ້ນຳໃຊ້ Frances Online restart claimຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.
  • ທ່ານບໍ່ໄດ້ລາຍງານລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃນ ການຮ້ອງຂໍປະຈຳອາທິດ ຂອງທ່ານ.
  • ທ່ານມີລາຍໄດ້ຈາກທະຫານ, ລັດຖະບານກາງ, ຫຼື ມີລາຍໄດ້ທີ່ມາຈາກ ລັດອື່ນ. ມັນໃຊ້ເວລາທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນກັບ ຄືນຈາກລະບົບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
  • ກໍລະນີຂອງທ່ານຈຳເປັນມີການຕິດຕາມເພີ່ມເຕີມ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຮົາຕ້ອງລົມກັບທ່ານ, ເຈົ້າ ນາຍຂອງທ່ານ, ຫຼື ຜູ້ອື່ນກ່ຽວກັບສະຖານະວຽກ ຫຼື ລາຍຮັບຂອງທ່ານ.
  • ທ່ານໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ. ການຢຸດການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພາະວ່າພວກເຮົາຄິດວ່າ ທ່ານມີເຮັດວຽກແລ້ວ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດອີກຕໍ່ໄປ. ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ກັບ ຄືນໄປເຮັດວຽກ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ. ຫຼື ຖ້າທ່ານເຮັດ, ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານແມ່ນເທົ່າໃດ.

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ ຄຳຖາມຕອບທີ່ມັກຖາມເປັນປະຈຳ ສຳລັບການຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຕີມ, ສະຖານະການຮ້ອງຂໍ, ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານສາ ມາດເຮັດໄດ້.