ແມ່ນຫຍັງ ຄືການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ?

ການປະກັນໄພການຫວ່າງງານໃຫ້ເງິນແກ່ປະຊາຊົນທີ່ສູນເສຍວຽກຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຖືກຫຼຸດຊົ່ວໂມງວຽກຂອງພວກເຂົາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາເອງ. ການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານປະຈຳອາທິດຈະສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຊອກຫາວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ.

ຖ້າທ່ານສູນເສຍວຽກຂອງທ່ານ ຫຼື ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານໄດ້ຫຼຸດຊົ່ວໂມງວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນສະໝັກຂໍສິດທິປະໂຫຍດສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ. ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍຕັດສິນວ່າທ່ານມີສິດສຳລັບການຈ່າຍເງິນປະຈຳອາທິດ ຫຼື ບໍ່.

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສິດທິປະໂຫຍດ

ເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບວ່າທ່ານອາດມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຫາໄດ້ຕະຫຼອດ ຊ່ວງເວລາ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ປີຖານ” ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສິດທິປະໂຫຍດ ຂອງພວກເຮົາ.

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ສິດທິປະໂຫຍດ

ຜູ້ໃດມີຄຸນສົມບັດສຳລັບການປະກັນໄພການວ່າງງໃນລັດອໍຣີກອນ?

ສີ່ສ່ວນຫ້າຂອງປະຊາຊົນໃນສະຫະລັດຕ້ອງການສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານໃນຈຸດໃດໜຶ່ງໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ. ປະຊາຊົນທີ່ສູນເສຍວຽກເຕັມເວລາ, ບາງເວລາ ແລະ ຊົ່ວຄາວແມ່ນອາດມີຄຸນສົມບັດສຳລັບການຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດ.

ຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີສິດເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາດມີສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ. ມັນບໍ່ແມ່ນປະເພດການຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະ ຫຼື ການເປັນພາລະຕໍ່ສາທາລະນະ.

ພະນັກງານຫຼາຍຄົນມີຄຸນສົມບັດສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ, ເຖິງແມ່ນວ່ານາຍຈ້າງຂອງພວກເຂົາຖືວ່າພວກເຂົາເປັນພະນັກງານຊົ່ວຄາວ. ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຸນສົມບັດບໍ?

Washington state rises behind the The Dalles Bridge in the Columbia River Gorge.

ຜູ້ໃດຈ່າຍເງິນສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ?

ການປະກັນໄພການຫວ່າງງານບໍ່ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະ ຫຼື ສະຫວັດດີພາບທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຈຳເປັນ. ເງິນສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາຈາກນາຍຈ້າງໃນລັດອໍຣີກອນ, ເຊິ່ງຕ້ອງປະກອບສ່ວນຕໍ່ກອງທຶນສະຫະກອນປະກັນໄພການຫວ່າງງານ. ເງິນບໍ່ໄດ້ມາຈາກແຊັກເງິນຄ່າຈ້າງຂອງພະນັກງານ.

ກອງທຶນສະຫະກອນປະກັນໄພການຫວ່າງງານຂອງລັດອໍຣີກອນໃນຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດການປະກັນໄພການຫວ່າງງານເທົ່ານັ້ນ. ກອງທຶນແມ່ນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ມີສຸຂະພາບດີທີ່ສຸດໃນປະເທດ ຍ້ອນລະບົບອາກອນທີ່ສົມດຸນເອງຂອງລັດອໍຣີກອນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງ?

ເພື່ອສະໝັກຂໍເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່, ທ່ານຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ. ທ່ານຍັງຕ້ອງຍື່ນອ້າງສິດປະຈຳອາທິດໃນແຕ່ລະອາທິດ — ແມ່ນແຕ່ໃນອາທິດທີ່ທ່ານຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາວຽກ, ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກ. ມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາວຽກໃໝ່ຜ່ານ WorkSource Oregon. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ ວິທີການສະໝັກຂໍສິດທິປະໂຫຍດສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ.

Harris Bridge crosses Marys River in Harris, near Philomath.

ແມ່ນຫຍັງຄືບົດບາດຂອງກົມຈ້າງງານໃນການໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານແກ່ປະຊາຊົນລັດອໍຣີກອນ?

ກົມຈ້າງງານ ບໍລິຫານໂຄງການປະກັນໄພການຫວ່າງງານໃນລັດອໍຣີກອນ, ເຊິ່ງປະຕິບັດຕາມແນວທາງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດ. ພວກເຮົາເກັບກຳການປະກອບສ່ວນຂອງນາຍຈ້າງທີ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ, ຕັດສິນວ່າຜູ້ໃດມີສິດສຳລັບສິດທິປະໂຫຍດ, ປ້ອງກັນ ແລະ ກວດຈັບການສໍ້ໂກງ ແລະ ຈ່າຍສິດທິປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມີສິດ.

ນອກຈາກໂຄງການປະກັນໄພການຫວ່າງງານແບບປົກກະຕິ, ກົມຈ້າງງານໄດ້ດຳເນີນໂຄງການພິເສດສອງສາມໂຄງການສຳລັບພະນັກງານຫວ່າງງານ, ເຊັ່ນ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບປະກັນໄພການຫວ່າງງານ ສຳລັບພະນັກງານທີ່ຖືກຍ້າຍອອກຈາກວຽກ ເຊິ່ງກຳລັງຫາທັກສະໃໝ່ເພື່ອກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ. ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງ ໂຄງການເພີ່ມເຕີມ.

ການປະກັນໄພການຫວ່າງງານຈະຊ່ວຍເຫຼືອລັດອໍຣີກອນໄດ້ແນວໃດ?

ການປະກັນໄພການຫວ່າງງານຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດສຳລັບປະຊາຊົນລັດອໍຣີກອນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. ການຈ່າຍເງິນປະຈຳອາທິດຈະສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ສູນເສຍວຽກຂອງພວກເຂົາ.

ເງິນຈະຊ່ວຍຮັກສາອຳນາດການຊື້ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີການປົດພະນັກງານອອກຈາກວຽກ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຫວ່າງງານຄັ້ງທີສອງຂອງພະນັກງານທີ່ໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.

ການຈ່າຍເງິນຈະຫຼຸດຜ່ອນສະພາວະຕົກຕໍ່າທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາແຮງງານທີ່ມີທັກສະໃນຊຸມຊົນ. ໂຄງການປະກັນໄພການຫວ່າງງານແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕົກຕໍ່າທາງເສດຖະກິດໃນລະດັບເຕັມຮູບແບບ.