Skip to main content

Denial of Benefits

ບາງສະຖານະການສາມາດຢຸດ ຫຼື ປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ. ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະແນກການຈ້າງງານກວດສອບການອ້າງສິດ, ພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ອອກຄຳຕັດສິນຝ່າຍປົກຄອງ. ສະຖານະການເຫຼົ່ານັ້ນລວມເຖິງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດແຕ່:

 • ລາອອກຈາກວຽກ
 • ຖືກໄລ່ອອກ ຫຼື ຖືກພັກວຽກ
 • ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ
 • ອອກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຂອງທ່ານ
 • ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ການອົບຮົມ
 • ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ
 • ຢູ່ໃນຄຸກ
 • ຂາດວຽກ
 • ປະຕິເສດການສະເໜີວຽກ
 • ລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຊອກຫາວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນ
 • ໄດ້ຮັບເງິນກະສຽນ (ຍົກເວັ້ນປະກັນສັງຄົມ)
 • ລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນການຈ້າງງານຄືນໃໝ່ ແລະ ການປະເມີນຄວາມເໝາະສົມ
 • ປະຕິເສດການກ່າວສະເໜີໃຫ້ເຮັດວຽກຈາກແຫຼ່ງວຽກຂອງລັດໂອຣີກອນ
 • ລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະສຳເລັດກິດຈະກຳລົງສະໝັກຜ່ານສູນແຫຼ່ງວຽກທ້ອງຖິ່ນໃນລັດໂອຣີກອນຂອງທ່ານ
 • ວ່າງງານເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ ຫຼື
 • ຍື່ນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດໃນລະຫວ່າງຊ່ວງພັກຮ້ອນ, ຊ່ວງພັກໃນລະດູໜາວ ຫຼື ຊ່ວງພັກໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງເທີມທີ່ທ່ານເປັນພະນັກງານຮຽນຮູ້ທີ່ຖືກອົບຮົມ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຖືກອົບຮົມ

ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການອ້າງສິດຂອງທ່ານຢຸດຕິ ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຊໍາລະ ຫຼື ປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດ. ສືບຕໍ່ອ້າງສິດຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດໃນລະຫວ່າງການສືບສວນບັນຫາໃດໜຶ່ງໃນການອ້າງສິດຂອງທ່ານ. ຂະບວນການນີ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຊໍາລະໃນອາທິດເຫຼົ່ານັ້ນ ຖ້າຜົນການສືບສວນສົ່ງຜົນໃຫ້ຕັດສິນໃຈຊໍາລະຜົນປະໂຫຍດ.

ຜູ້ຕັດສິນຈະສຳເລັດການສືບສວນ. ຖ້າຜູ້ຕັດສິນຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ, ພວກເຂົາຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຕອບສະໜອງການຮຽກຮ້ອງດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຕອບສະໜອງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດ. ການກັກຂໍ້ມູນ ຫຼື ການລາຍງານຂໍ້ມູນປອມຕໍ່ພະແນກການຈ້າງງານມີຜົນຕາມມາທີ່ຮຸນແຮງ.