Skip to main content

Kháng cáo Một Quyết định Hành chính

Kháng cáo Một Quyết định Hành chính

Bất cứ khi nào chúng tôi giảm hoặc từ chối trợ cấp cho quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một quyết định hành chính. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định hành chính, quý vị có thể kháng cáo bằng cách yêu cầu một phiên điều trần. Chủ lao động của quý vị cũng có thể kháng cáo quyết định hành chính.

Hầu hết các quyết định được gửi từ Bộ Lao động bao gồm các hướng dẫn nộp đơn kháng cáo và thời hạn kháng cáo để yêu cầu điều trần kịp thời. Việc không nộp đơn kháng cáo kịp thời có thể khiến quý vị không thể thay đổi Quyết định hành chính ban đầu.

Cách tốt nhất để yêu cầu phiên điều trần là trực tuyến tại https://www.oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/Appeals-Process.aspx. Quý vị cũng có thể yêu cầu điều trần qua thư, fax hoặc nếu quý vị cần trợ giúp thêm, hãy gọi điện thoại. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông dịch ngôn ngữ và các hỗ trợ khuyết tật theo yêu cầu, miễn phí.

Khi quý vị gửi văn bản yêu cầu thông qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, hãy nêu cụ thể rằng quý vị đang yêu cầu điều trần và bao gồm:

  • Số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng khách hàng của quý vị (CID),
  • Số quyết định hành chính, và
  • Ngày gửi thư của quyết định hành chính mà quý vị đang kháng cáo.

Vui lòng thông báo cho cả Văn phòng Điều trần Hành chính (OAH) và Trung tâm UI nếu địa chỉ hoặc số điện thoại của quý vị có thay đổi sau khi quý vị yêu cầu phiên điều trần. Thông tin thêm về các phiên điều trần và quy trình kháng cáo có thể xem tại OAH.

Trong quá trình kháng cáo, hãy tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần. Nếu quý vị không gửi đơn kịp thời mỗi tuần trong thời gian kháng cáo của quý vị đang chờ xử lý, quý vị sẽ không được trả tiền cho những tuần đó nếu kháng cáo được quyết định có lợi cho quý vị.