Skip to main content

Xem lại tiền lương và giờ làm của quý vị một cách cẩn thận. Nếu thông tin sai, quý vị có thể yêu cầu xác định lại đơn của mình. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư xác định đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Nội dung thư sẽ cho quý vị thấy:

  • Số tiền trợ cấp hàng tuần và số tiền trợ cấp tối đa có thể chi trả cho quý vị - những con số này thể hiện số tiền quý vị có thể nhận được nhiều nhất trong một tuần và tổng số tiền có khả năng nhận được từ đơn xin trợ cấp của quý vị
  • Các chủ lao động mà quý vị đã làm việc, và tiền lương và giờ làm họ báo cáo mỗi quý cho quý vị trong năm cơ sở của đơn xin trợ cấp của quý vị
  • Ngày bắt đầu và kết thúc năm hưởng trợ cấp của quý vị - quý vị chỉ có thể yêu cầu trợ cấp trên đơn này trong những tuần rơi vào giữa những ngày này
  • Xem nội dung thư này có phải là xác định ban đầu hay xác định lại

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Oregon của quý vị được áp dụng trong một năm, tức là 52 tuần kể từ tuần quý vị nộp đơn. Thời gian 52 tuần này được gọi là năm hưởng trợ cấp của quý vị. Quý vị không thể nộp một đơn xin trợ cấp mới tại Oregon cho đến khi năm đó kết thúc.

Xác định Đơn xin trợ cấp Thất nghiệp cũng có thể cung cấp thông tin khác về đơn xin trợ cấp của quý vị, chẳng hạn như một tin nhắn cho quý vị biết rằng quý vị không đủ yêu cầu hợp lệ vì quý vị có ít hơn 500 giờ trong năm cơ sở và quý vị có thể đủ điều kiện cho đơn xin trợ cấp năm cơ sở thay thế hoặc thông tin cho quý vị biết chúng tôi đang yêu cầu thông tin tiền lương và giờ làm từ chủ lao động cũ của quý vị.