Skip to main content

Denial of Benefits

Một số tình huống có thể dừng hoặc từ chối trợ cấp của quý vị. Những tình huống này yêu cầu Bộ Lao động kiểm tra các đơn, xác định tính đủ điều kiện hoặc ra quyết định hành chính. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Bỏ việc
 • Bị sa thải (bị đuổi việc) hoặc bị đình chỉ công việc
 • Không thể làm việc
 • Không ở nơi thường trú của quý vị
 • Đi học hoặc đào tạo
 • Làm tự do
 • Ở tù
 • Lỡ bất kỳ công việc nào
 • Từ chối lời mời làm việc
 • Không chủ động tìm việc
 • Nhận lương hưu (ngoại trừ an sinh xã hội)
 • Không tham gia vào một cuộc phỏng vấn Đánh giá Việc tuyển dụng lại và Tính đủ điều kiện
 • Từ chối giới thiệu việc làm từ WorkSource Oregon
 • Không hoàn thành các hoạt động đăng ký thông qua trung tâm WorkSource Oregon tại địa phương của quý vị
 • Thất nghiệp do tranh chấp lao động (đình công), hoặc
 • Nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần trong thời gian nghỉ hè, nghỉ đông hoặc nghỉ xuân hoặc giữa các thời hạn mà quý vị là nhân viên giáo dục có hướng dẫn hoặc không hướng dẫn

Những vấn đề này sẽ dẫn đến dừng xử lý đơn của quý vị cho đến khi chúng tôi đưa ra quyết định thanh toán hoặc từ chối các trợ cấp. Tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần trong quá trình điều tra bất kỳ vấn đề nào liên quan đến đơn của quý vị. Điều này đảm bảo quý vị có thể nhận được khoản thanh toán vào những tuần đó nếu kết quả điều tra đưa ra quyết định chi trả trợ cấp.

Một điều tra viên sẽ hoàn thành cuộc điều tra. Trường hợp điều tra viên cần thêm thông tin, họ sẽ liên lạc với quý vị. Hãy chắc chắn cung cấp đầy đủ thông tin phản hồi theo yêu cầu. Không phản hồi sẽ dẫn đến quyết định được đưa ra dựa trên các thông tin có sẵn và có thể dẫn đến việc từ chối trợ cấp. Giữ lại thông tin hoặc báo cáo thông tin sai lệch cho Bộ Lao động sẽ có hậu quả nghiêm trọng.