Khiếu nại giữa các Tiểu bang

Nếu mọi người sống hoặc làm việc bên ngoài Oregon, họ vẫn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về các khiếu nại liên quan đến nhiều tiểu bang.

Interstate 84 runs above the Columbia River, as seen from the Eagle Creek Overlook.

Tôi đã làm việc ở nhiều tiểu bang hoặc tôi sinh sống ở tiểu bang khác với nơi tôi đã làm việc. Tôi nên nộp hồ sơ ở đâu?

Những người đã sinh sống hoặc đã làm việc ở nhiều tiểu bang trong 18 tháng qua có thể có thắc mắc về nơi họ nên nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Nếu quý vị mới chuyển đến Oregon nhưng tất cả công việc của quý vị trong 18 tháng qua được thực hiện ở một tiểu bang khác, hãy nộp đơn xin trợ cấp của quý vị ở tiểu bang nơi quý vị đã làm việc.

Nếu quý vị chuyển đến một tiểu bang khác từ Oregon, nhưng tất cả công việc của quý vị trong 18 tháng qua đều đã được làm ở Oregon, hãy nộp trợ cấp của quý vị ở Oregon.

Nếu quý vị đã làm việc ở nhiều tiểu bang, hãy liên lạc với tiểu bang đó mà quý vị đã làm việc trong 18 tháng qua để tìm hiểu về các lựa chọn xin trợ cấp của mình.

Nếu tất cả công việc của quý vị trong 18 tháng qua đều trong quân đội, bất kỳ khoản lương hợp lệ trong quân đội sẽ được chuyển giao cho tiểu bang nơi quý vị phục vụ trực tiếp khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp. Quý vị không cần phải ở tiểu bang hoặc nơi cư trú của quý vị khi nộp đơn.

Nếu tôi chuyển ra khỏi Oregon sau khi nộp đơn yêu cầu trợ cấp Oregon thì sao?

Khi quý vị chuyển đến một tiểu bang mới, xin trợ cấp thất nghiệp của quý vị không thay đổi. Quý vị sẽ tiếp tục yêu cầu xin trợ cấp Oregon của quý vị và nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần giống như khi quý vị sinh sống ở Oregon. Các quy tắc của Oregon về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được áp dụng nếu quý vị chuyển đến một tiểu bang khác.

Nếu quý vị chuyển đi:

  • Đổi địa chỉ của quý vị trên Frances Online hoặc gọi cho chúng tôi theo số 877-345-3484.
  • Đăng ký các dịch vụ giới thiệu việc làm tại tiểu bang mới của quý vị và cung cấp bằng chứng về việc quý vị đã đăng ký tại Oregon.