Các chương trình về Đại dịch

Đại dịch COVID-19 là giai đoạn khó khăn về tài chính và mất việc làm chưa từng xảy ra với người dân Oregon và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại sự ổn định cho người dân Oregon, giống như trong các cuộc suy thoái khác. Sở Việc Làm đã triển khai một số chương trình mới của liên bang và cập nhật các yêu cầu của tiểu bang trong thời kỳ đại dịch. Đây là kết quả của nhiều hành động lập pháp của liên bang và tiểu bang. Kết quả là trong năm 2020, số lượng yêu cầu trợ cấp được chi trả đã tăng 600% và số tiền trợ cấp đã tăng 1.400% so với năm 2019. Con số này có nghĩa là hơn 580.000 người nhận trợ cấp và gần $7.5 tỷ tiền trợ cấp thất nghiệp được chi trả trong một năm (2020).

Các chương trình và tài nguyên được liệt kê trên trang này không còn hiệu lực hoặc không nhận các yêu cầu mới, nhưng một số thông tin có thể hữu ích cho những người được hưởng lợi từ các chương trình trong đại dịch.

A reflection of Broadway Bridge shimmers in the Willamette River as snow lines the banks in Portland.

Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ (American Rescue Plan, ARP)

ARP là chương trình phúc lợi liên bang, mở rộng một số chương trình phúc lợi theo Đạo Luật Hỗ Trợ Liên Tục từ ngày 14 tháng 3 năm 2021 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. ARP đã mở rộng các chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch, Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch và Trợ Cấp Thất Nghiệp Liên Bang Do Đại Dịch cho đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Đạo Luật Hỗ Trợ Liên Tục (CAA)

CAA là một chương trình phúc lợi liên bang được thông qua vào tháng 12 năm 2020, cung cấp thêm tối đa 11 tuần trợ cấp Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch, cung cấp thêm tối đa 11 tuần Trợ Cấp Thất Nghiệp Liên Bang Do Đại Dịch, đồng thời yêu cầu các thay đổi bổ sung cho các chương trình trợ cấp liên bang liên quan đến COVID. CAA cũng giới thiệu chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Kết Hợp dành cho những người có thu nhập kết hợp hoặc những người kiếm được cả tiền lương W-2 và thu nhập từ việc làm tự do.

Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES)

Đạo luật CARES là chương trình phúc lợi liên bang được ký ban hành vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Đạo luật này cho phép nhiều người nhận trợ cấp thất nghiệp hơn bao giờ hết, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đạo Luật này đã xây dựng các chương trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch, Trợ Cấp Thất Nghiệp Liên Bang Do Đại Dịch và Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch.

Chương Trình Miễn Trừ Thanh Toán Vượt Mức Của Liên Bang

Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho phép lựa chọn miễn trừ khoản thanh toán vượt mức trợ cấp liên bang cho những người yêu cầu đủ điều kiện. Quý vị có thể yêu cầu miễn trừ nếu các viên chức xác định rằng quý vị không có lỗi trong việc thanh toán vượt mức và việc trả lại sẽ gây ra khó khăn tài chính. Miễn trừ này áp dụng cho Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch, Trợ Cấp Thất Nghiệp Liên Bang Do Đại Dịch, Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch, Hỗ Trợ Giảm Tiền Lương và Trợ Cấp Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Kết Hợp. Quý vị có thể yêu cầu miễn trừ liên bang trực tuyến. Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành yêu cầu miễn trừ này, vui lòng gọi 503-947-1995. Quý vị có thể yêu cầu hỗ trợ thông dịch và dịch thuật.

Trợ Cấp Thất Nghiệp Liên Bang Do Đại Dịch (FPUC)

Theo Đạo luật CARES, bất kỳ ai nhận bất kỳ loại trợ cấp thất nghiệp nào đều nhận được thêm $600 mỗi tuần từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020. Đạo Luật Hỗ Trợ Liên Tục và Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp trợ cấp FPUC ở mức $300 mỗi tuần từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Dự Luật Hạ Viện 3389

Ngày 27 tháng 7 năm 2021, Thống Đốc đương nhiệm Kate Brown đã ký ban hành Dự Luật Hạ Viện 3389, trong đó cung cấp giảm thuế tiền lương bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Kế hoạch này cho phép người sử dụng lao động đủ điều kiện được hoãn một phần ba nghĩa vụ thuế bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của họ cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và tránh mọi khoản lãi và tiền phạt liên quan. Kế hoạch này cũng cho phép bỏ qua một số loại thuế tiền lương. Ngoài ra, xếp hạng kinh nghiệm đóng thuế bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động từ 2022 đến 2024 sẽ quay trở lại mức xếp hạng trước đại dịch. Những người sử dụng lao động đủ điều kiện sẽ được ghi danh tự động.

Hỗ Trợ Giảm Tiền Lương (LWA)

LWA là một chương trình khẩn cấp tạm thời cung cấp thêm $300 mỗi tuần cho những người không có việc làm do COVID-19 và đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Các phúc lợi LWA được cung cấp từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2020.

Trợ Cấp Thất Nghiệp Cho Người Có Thu Nhập Kết Hợp (MEUC)

MEUC là một chương trình được xây dựng theo Đạo Luật Hỗ Trợ Liên Tục. Chương trình này hết hạn vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Chương trình này cung cấp thêm $100 trợ cấp mỗi tuần cho “những người lao động có thu nhập kết hợp”. “Người lao động có thu nhập kết hợp” là người vừa nhận được W-2 từ người sử dụng lao động vừa kiếm được thu nhập tự kinh doanh.

Trợ Cấp Thất Nghiệp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (PEUC)

PEUC là một chương trình gia hạn trợ cấp cho những người đã hết trợ cấp thất nghiệp thông thường. Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona đã xây dựng chương trình này. Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ cho phép một người nhận tổng cộng 53 tuần trợ cấp PEUC hoặc nhận trợ cấp cho đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Chương Trình Bảo Vệ Bảng Lương (PPP)

PPP là một khoản vay liên bang được thiết kế để khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ giữ người lao động trong bảng lương. Người vay đủ điều kiện được miễn khoản vay PPP.

Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Đại Dịch (PUA)

PUA là một chương trình trợ cấp thất nghiệp liên bang được thiết lập để đối phó với đại dịch COVID-19. Chương trình này dành cho những người tự kinh doanh, những người là nhân viên hợp đồng và những người lao động khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường. Người nộp đơn có thể nhận được tối đa 79 tuần PUA cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các trợ cấp trong chương trình này tại PUA Benefits Calculator (Công Cụ Tính Toán Trợ Cấp PUA), PUA Self-Employment/Employment Interactive Tool (Công Tụ Tương Tác Tự Kinh Doanh/Việc Làm PUA)PUA Backdating Interactive Tool (Công Cụ Tương Tác Lùi Ngày PUA).

Các trường hợp ngoại lệ để được coi là thất nghiệp

Nói chung, mọi người được coi là thất nghiệp nếu họ làm việc ít hơn 40 giờ trong một tuần và kiếm được ít hơn số tiền trợ cấp hằng tuần (WBA) của họ. Luật năm 2020 và 2021 đã tạm thời loại bỏ điều kiện mọi người không được kiếm nhiều hơn WBA của họ và tuyên bố rằng mọi người được coi là thất nghiệp trong bất kỳ tuần nào họ không cung cấp dịch vụ hoặc làm việc ít hơn toàn thời gian. Những ngoại lệ này được áp dụng từ ngày 6 tháng 9 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Miễn trừ tuần lễ chờ đợi thất nghiệp

Tuần lễ chờ đợi là tuần đầu tiên một người nộp đơn yêu cầu hằng tuần và đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện. Trước khi họ có thể bắt đầu nhận trợ cấp, luật Oregon yêu cầu phải chờ một tuần cho mỗi lần yêu cầu. Tháng 4 năm 2020, Thống Đốc đương nhiệm Kate Brown đã miễn trừ yêu cầu người lao động phải chờ 1 tuần trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp do COVID-19. Tất cả người lao động đã nộp yêu cầu ban đầu sau khi thống đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp đều nhận được khoản thanh toán vào tuần chờ đợi. Việc này không cộng thêm một tuần tiền trợ cấp vào yêu cầu, mà thay vào đó, người lao động có thể nhận được khoản trợ cấp đầu tiên sớm hơn một tuần so với khi áp dụng tuần chờ đợi. Tất cả những người nộp đơn yêu cầu mới cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 đều được thanh toán cho tuần đầu tiên này.