Skip to main content

Report ID Theft or UI Fraud

ການ​ສໍ້​ໂກງປະ​ກັນ​ໄພຫວ່າງ​ງານ​ແມ່ນ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ຜິດ ຫຼື ການ​ກັກ​ຂໍ້​ມູນ​ໂດຍ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເຊື່ອງ ຫຼື ລາຍ​ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ຜິດ, ມັນ​ເປັນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ. ການ​ສໍ້​ໂກງ​ເປັນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ແລະ ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ເຖິງ ແລະ ລວມ​ທັງການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ທາງ​ອາ​ຍາ.

ບາງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ:

 • ບໍ່​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວຽກ ຫຼື ວຽກ​ທີ່​ທ່ານ​ພາດ​ໄປ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ
 • ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ປອມ ຫຼື ກັກ​ຂໍ້​ມູນ​ໄວ້​ເພື່ອ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ
 • ການ​ບໍ່​ລາຍ​ງານ​ເງິນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ທ່ານ​ຫາ​ມາ​ໄດ້​ເມື່ອ​ຍື່ນ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ທິດ
 • ບໍ່​ລາຍ​ງານ​ການ​ແຍກວຽກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ
 • ການ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ລະ​ຫັດ​ລະ​ບຸຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ

ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ, ກະ​ລຸ​ນາ​ປະ​ກອບ​ໃສ່​ໜຶ່ງ​ໃນ​ແບບ​ຟອມ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້.

ລາຍ​ງານ​ການ​ລັກ ID

ກະ​ລຸ​ນາ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້, ຖ້າ​ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ລັກ​ລະ​ຫັດ​ລະ​ບຸຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ທ່ານເພື່ອ​ຮັບ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ.

ລະ​ຫັດ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ລັກ, ຖ້າ:

 • ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ຈົດ​ໝາຍ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ.
 • ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ເຊັກ​ເງິນຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ ແລະ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.
 • ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາບ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງ​ການ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ທີ່ Employment Department (ພະ​ແນກ​ຈ້າງ​ງານ) ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ.
 • ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ແບບ​ຟອມ 1099G ສຳ​ລັບ​ປີ​ເສຍ​ພາ​ສີ 2020 ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຫວ່າງ​ງານ​ໃນ​ປີ 2020.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີມ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ລັກ​ລະ​ຫັດ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ທ່ານ.

ID THEFT REPORTING FORM (ແບບ​ຟອມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ການ​ລັກ ID)

ນາຍ​ຈ້າງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສໍ້​ໂກງ

ຖ້າ​ທ່ານ​ເປັນ​ນາຍ​ຈ້າງ ແລະ ເຊື່ອ​ວ່າ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ, ກະ​ລຸ​ນາ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ໂດຍ​ການ​ລາຍ​ງານ​ມັນ​ຜ່ານ​ລິ້ງ​ແນະ​ນຳ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ແບບ​ຟອມ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ທີ່​ສົງ​ໄສ, ນີ້​ເປັນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ.

ພະ​ນັກ​ງານ​ອາດ​ຈະ​ຍັງ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ, ຖ້າ​ພວກ​ເຂົາ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວຽກ​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຫດ​ຜົນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ COVID-19 ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ພະ​ນັກ​ງານ​ອາດ​ຈະ​ຍັງ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານ, ຖ້າ​ພວກ​ເຂົາ:

 • ເຈັບ​ປ່ວຍ​ເປັນ COVID-19
 • ອາດ​ຈະ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ເຊື້ອ COVID-19 ແລະ ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ກັກ​ຕົວ​ຕາມ​ການ​ກຳ​ນົດ
 • ພັກຢູ່ເຮືອນເພື່ອ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ ຫຼື ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ນຳ ຫຼື ຜູ້​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ, ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ຈາກ COVID-19 ຫຼື ຕ້ອງ​ກັກ​ຕົວ​ຕາມ​ກຳ​ນົດ
 • ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ພັກ​ຢູ່​ບ້ານ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ປິດ​ໂຮງ​ຮຽນ, ບ່ອນ​ໃຫ້​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ເດັກ ຫຼື ສະ​ຖານ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ນັ້ນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ COVID-19
 • ຖືກບອກ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເມື່ອ​ມັນ​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ລະ​ເມີດ​ການ​ກັກ​ຕົວ​ທີ່​ກຳ​ນົດ ຫຼື ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ
 • ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຍ້ອນ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຈາກ​ຜູ້​ໃຫ້​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ຫຼື ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໃຫ້​ກັກ​ກັນ​ຕົວ​ເອງ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ໄດ້​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເຊື້ອ ຫຼື ແພ່​ເຊື້ອ COVID-19

ສັງຄົມທົ່ວໄປລາຍ​ງານ​ການ​ສໍ້​ໂກງ

ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ນາຍ​ຈ້າງ, ແຕ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ, ກະ​ລຸ​ນາ​ປະ​ກອບ​ໃສ່​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໂດຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ລິ້ງ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ທຸກ​ເຄັດ​ລັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ, ໂດຍ​ບໍ່​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງວ່າ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ມາ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ຍິ່ງ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ, ມັນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

ນອກ​ຈາກ​ຊື່​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສໍ້​ໂກງທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ, ການ​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເຊັ່ນ: ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ອາ​ຍຸ ຫຼື ວັນເດືອນປີເກີດຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ/ຫຼື ເລກປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ລະ​ບຸ​ບຸກ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ທຶກ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ລາຍ​ງານ​ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ, ນອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ້າງ​ເທິງ​ແລ້ວ, ການ​ໃຫ້ຊື່ ແລະ ທີ່​ຢູ່ຂອງ​ນາຍ​ຈ້າງ​ພ້ອມ​ທັງ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໂດຍ​ປະ​ມານ​ວ່າ​ບຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ດົນ​ປານ​ໃດ​ແລ້ວຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ ແລະ ບັນ​ທຶກ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ ແລະ ການ​ກຳ​ນົດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ສໍ້​ໂກງ.

ພວກ​ເຮົາ​ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຫ້​ມາ​ໄວ້​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ ແລະ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຂໍ​ໃຫ້​ບໍ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕົວ​ຕົນ​ໄດ້​ເມື່ອ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສໍ້​ໂກງ UI. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ເນື່ອງ​ຈາກ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລັບ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ຮູ້​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ໃດໆ​ໄດ້​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຫ້​ມາ. ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ທ່ານ.​