Bảo Hiểm Thất Nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp cung cấp tiền cho những người bị mất việc làm hoặc bị giảm giờ làm mà không phải do lỗi của họ. Các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hằng tuần sẽ hỗ trợ cho mọi người trong khi họ tích cực tìm kiếm việc làm.

Nếu quý vị mất việc làm hoặc nếu người sử dụng lao động cắt giảm số giờ của quý vị thì quý vị nên nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Nhân viên của chúng tôi sẽ giúp xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận thanh toán hằng tuần hay không.

Benefits Calculator (Công Cụ Tính Toán Phúc Lợi)

Để tìm hiểu số tiền quý vị có thể đủ điều kiện nhận, dựa trên số tiền quý vị kiếm được trong một khoảng thời gian được gọi là “năm cơ sở”, hãy truy cập Benefits Calculator (Công Cụ Tính Toán Phúc Lợi) của chúng tôi.

Benefits Calculator (Công Cụ Tính Toán Phúc Lợi)

Ai đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Oregon?

Ở Hoa Kỳ, cứ 5 người thì có 4 người sẽ cần trợ cấp thất nghiệp vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời làm việc của mình. Những người bị mất việc làm toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp. 

Bất kỳ ai được phép làm việc tại Hoa Kỳ đều có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Đây không phải là một loại hỗ trợ công hoặc gánh nặng công. 

Nhiều người lao động đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp, ngay cả khi người sử dụng lao động coi họ là nhân viên hợp đồng. Để tìm hiểu về điều kiện nhận trợ cấp, vui lòng truy cập Tôi có đủ điều kiện không? 

Harris Bridge crosses Marys River in Harris, near Philomath.

Ai chi trả bảo hiểm thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp không phải là hỗ trợ hoặc phúc lợi xã hội dựa trên nhu cầu. Nguồn tiền chi trả cho trợ cấp này đến từ người sử dụng lao động ở Oregon, những người phải đóng góp cho Quỹ Ủy Thác Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Tiền không được trích từ phiếu lương của người lao động. 

Quỹ Ủy Thác Bảo Hiểm Thất Nghiệp của Oregon tại Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ chỉ được sử dụng để chi trả các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ này là một trong những quỹ lành mạnh nhất trên toàn quốc nhờ có hệ thống thuế tự cân bằng của Oregon. 

Tôi cần phải làm gì? 

Để ghi danh xem quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không, quý vị phải nộp đơn yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp ban đầu. Quý vị cũng phải nộp đơn yêu cầu hằng tuần vào mỗi tuần — ngay cả trong tuần mà quý vị đã nộp đơn yêu cầu lần đầu. Quý vị cần phải tìm việc làm, có khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc. Dịch vụ trợ giúp tìm việc làm mới có sẵn qua WorkSource Oregon. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại Cách Đăng Ký Nhận Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Washington state rises behind the The Dalles Bridge in the Columbia River Gorge.

Vai trò của Sở Việc Làm trong việc cung cấp trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người dân Oregon là gì?

Sở Việc Làm quản lý chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp ở Oregon, tuân theo các hướng dẫn được thiết lập bởi luật liên bang và tiểu bang. Chúng tôi thu thập các khoản đóng góp của người sử dụng lao động để chuẩn bị nguồn tiền cho chương trình, xác định ai đủ điều kiện nhận trợ cấp, ngăn chặn và phát hiện gian lận, đồng thời chi trả trợ cấp cho những người lao động đủ điều kiện. 

Ngoài chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp thông thường, Sở Việc Làm còn thực hiện một số chương trình đặc biệt dành cho người lao động thất nghiệp, chẳng hạn như Chương Trình Hỗ Trợ Tự Kinh Doanh cho những người muốn tự kinh doanh và Chương Trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp Để Đào Tạo cho những người lao động bị mất việc làm đang học các kỹ năng mới để trở lại làm việc. Truy cập Các chương trình bổ sung để tìm hiểu thêm. 

Bảo hiểm thất nghiệp giúp Oregon như thế nào?

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ ổn định kinh tế cho người dân Oregon và cộng đồng của họ. Các khoản trợ cấp hằng tuần hỗ trợ cho các gia đình và người lao động bị mất việc làm.

Số tiền giúp duy trì sức mua trong các cộng đồng nơi người lao động bị sa thải. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng thất nghiệp thứ cấp của những người lao động cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Các khoản trợ cấp àm dịu đi những cú sốc kinh tế và giúp duy trì lực lượng lao động lành nghề trong cộng đồng. Chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp là một trong nhiều công cụ giúp ngăn chặn suy thoái kinh tế toàn diện.