Làm thế nào để nộp xin trợ cấp hằng tuần

Sau khi nộp xin trợ cấp ban đầu để xin trợ cấp thất nghiệp, quý vị phải nộp xin trợ cấp hằng tuần để xin trợ cấp. Đối với mỗi tuần quý vị muốn nộp xin trợ cấp hằng tuần, quý vị phải trả lời các câu hỏi về điều kiện của quý vị cho cả tuần đó. Quý vị phải nộp xin trợ cấp hằng tuần ngay cả khi quý vị không biết liệu đơn xin trợ cấp ban đầu của quý vị đã được phê duyệt hay chưa, nếu đơn xin trợ cấp của quý vị đang được xét duyệt hoặc nếu đơn xin trợ cấp của quý vị đang trong tình trạng kháng nghị.

Tilikum Crossing glows with green light at night over the Willamette River.

Khi nào tôi cần nộp xin trợ cấp hằng tuần?

Nộp xin trợ cấp hằng tuần vào ngày Chủ nhật sau khi quý vị gửi đơn xin trợ cấp. Xin trợ cấp hằng tuần đầu tiên này sẽ dành cho “tuần chờ đợi” của quý vị — tuần đầu tiên quý vị nộp xin trợ cấp hằng tuần và đáp ứng tất cả về điều kiện. Luật pháp Oregon yêu cầu mỗi người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp phải chịu một tuần chờ đợi cho mỗi lần xin trợ cấp. Quý vị sẽ không được trả bất kỳ khoản tiền nào cho tuần chờ đợi, nhưng nộp xin trợ cấp tuần đó và nhận tín dụng cho tuần đó là sự bắt buộc.

Để yêu cầu tín dụng cho tuần chờ đợi, hãy đợi đến ngày Chủ Nhật sau khi quý vị gửi đơn xin trợ cấp ban đầu. Sử dụng Frances Online rồi chọn nút “File now” (Yêu Cầu Chi Trả Bảo Hiểm Thất Nghiệp Thông Thường Lần Đầu) hoặc gọi đến hệ thống điện thoại tự động (số điện thoại liệt kê cuối trang này) để gửi yêu cầu nhận phúc lợi hằng tuần từ 11:59 tối Thứ Bảy đến 00:00 đêm Chủ Nhật. Tiếp tục nộp xin trợ cấp hằng tuần vào mỗi tuần khi quý vị thất nghiệp hoặc đang kiếm được ít hơn số tiền trợ cấp hằng tuần của quý vị, yêu cầu xin khoản trợ cấp.

Cho đến khi quý vị nộp xin trợ cấp ít nhất một tuần trợ cấp, sẽ không có khoản trợ cấp hoặc quyết định nào đối với trợ cấp của quý vị và quý vị không thể đáp ứng yêu cầu về tuần chờ đợi của mình. Gửi xin trợ cấp hằng tuần của quý vị ngay cả khi quý vị không biết liệu trợ cấp ban đầu của quý vị đã được phê duyệt hay chưa. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp, Sở Lao động có thể cấp cho quý vị các khoản trợ cấp cho tất cả các tuần trước mà quý vị hội đủ điều kiện để nhận, miễn là quý vị đã nộp xin trợ cấp hằng tuần.

Làm thế nào để tôi nộp xin trợ cấp hằng tuần?

Trực tuyến

Frances Online hoạt động cả tuần.

Quý vị có thể dùng Frances Online để xem lại các tuần đã nhận phúc lợi và các tuần đã được chi trả.

Nếu không thể sử dụng Frances Online, quý vị vẫn có thể gọi điện thoại để gửi yêu cầu chi trả hằng tuần.

Điện thoại

Đường dây điện thoại xin trợ cấp hằng tuần hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Đường dây này được tự động hóa, nghĩa là quý vị không phải đợi người đại diện trực tiếp trả lời.

Sau khi quay số thích hợp cho khu vực của quý vị hoặc số điện thoại miễn phí, quý vị có thể bấm một số để trả lời các câu hỏi yêu cầu hằng tuần bằng ngôn ngữ thích hợp của quý vị. Nhấn phím 1 cho tiếng Anh. Nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn phím 3 cho tiếng Nga. Nhấn phím 4 để có tiếng Việt. 

Số điện thoại miễn phí: 800-982-8920

Dịch vụ Tiếp âm TTY: 711 www.SprintRelay.com

In tài liệu

Nếu quý vị không thể sử dụng các lựa chọn trực tuyến hoặc qua điện thoại, quý vị có thể nộp xin trợ cấp hằng tuần với Mẫu đơn 127. Mẫu đơn có hướng dẫn cách gửi fax hoặc gửi mẫu đơn hoàn tất qua đường bưu điện.

Cần trợ giúp thêm

Nếu quý vị cần thêm trợ giúp trong việc nộp xin trợ cấp hằng tuần, xin vui lòng sử dụng các lựa chọn trong phần Cần trợ giúp? phần ở dưới cùng của trang này.

Cần trợ giúp