Work Share Là Gì?

Chương trình Work Share giúp các doanh nghiệp Oregon tránh sa thải và giữ chân nhân tài trong thời gian kinh doanh tạm thời suy giảm. Thay vì sa thải nhân viên, chủ hãng giảm giờ làm việc của một số nhân viên và sau đó sử dụng trợ cấp thất nghiệp để bổ sung một phần tiền lương mà những nhân viên này bị mất do bị cắt giảm giờ làm.

Thông qua Work Share, chủ hãng tránh sa thải, giữ chân những nhân viên được đào tạo và có tay nghề cao, tránh phải thuê và đào tạo nhân viên mới, đồng thời giúp duy trì tinh thần của nhân viên. Điều này cho phép nhân viên có nhiều sự đảm bảo hơn trong công việc, duy trì các kỹ năng và trình độ của họ, giữ quyền lợi chăm sóc sức khỏe và hưu trí của họ và được tiếp cận với trợ cấp thất nghiệp mà không cần phải nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần.

Hàng trăm chủ hãng sử dụng Work Share ở Oregon để tránh sa thải nhân viên.

Là một nhân viên, quý vị không thể đăng ký Work Share. Chỉ có chủ hãng mới có thể đăng ký tham gia chương trình. Chủ hãng hội đủ điều kiện nhận Chương trình Work Share nếu họ có từ ba nhân viên trở lên và những nhân viên đó hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. 

Các nhân viên thuộc phạm vi của chương trình Work Share phải được giảm số giờ làm việc ít nhất 20% nhưng không quá 40%, phải sẵn sàng làm việc và phải làm việc toàn thời gian cho chủ hãng liên tục trong sáu tháng hoặc bán thời gian trong một năm. Ngoài ra, những nhân viên thuộc phạm vi của chương trình Work Share không thể là nhân viên thời vụ.   

Work Share dự định kéo dài đến một năm. Sở Lao động sẽ xem xét tính hội đủ điều kiện nếu một nhân viên không còn sẵn sàng làm việc cho chủ hãng đó.  

Quý vị có thắc mắc?

Để biết thêm thông tin về chương trình Work Share, hãy gọi số 503-947-1800 hoặc truy cập trang Work Share trên trang mạng của Sở Lao Động Oregon.

Work Share (Chia Sẻ Việc Làm)