Work Share Là Gì?

Chương trình Work Share giúp các doanh nghiệp Oregon tránh sa thải và giữ chân nhân tài trong thời gian kinh doanh tạm thời suy giảm. Thay vì sa thải nhân viên, chủ hãng giảm giờ làm việc của một số nhân viên và sau đó sử dụng trợ cấp thất nghiệp để bổ sung một phần tiền lương mà những nhân viên này bị mất do bị cắt giảm giờ làm.

Thông qua Work Share, chủ hãng tránh sa thải, giữ chân những nhân viên được đào tạo và có tay nghề cao, tránh phải thuê và đào tạo nhân viên mới, đồng thời giúp duy trì tinh thần của nhân viên. Điều này cho phép nhân viên có nhiều sự đảm bảo hơn trong công việc, duy trì các kỹ năng và trình độ của họ, giữ quyền lợi chăm sóc sức khỏe và hưu trí của họ và được tiếp cận với trợ cấp thất nghiệp mà không cần phải nộp đơn xin trợ cấp hằng tuần.

Hàng trăm hãng xưởng sử dụng Work Share Oregon để tránh sa thải

Là nhân viên, quý vị không thể ghi danh vào Work Share. Chỉ có các hãng xưởng mới có thể ghi danh tham gia vào chương trình này. Các hãng xưởng đủ điều kiện tham gia Work Share nếu họ có từ ba nhân viên trở lên và những nhân viên đó đủ điều kiện được quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp.

Sau khi được phê duyệt vào Work Share, khi bị giảm công việc, nhân viên tham gia sẽ bị giảm số giờ làm việc ít nhất 10% nhưng không quá 50%, nhưng phải có khả năng và sẵn sàng làm việc. Nhân viên phải điền đơn xin bồi hoàn hàng tuần trong khoảng thời gian này. Nhân viên thuộc chương trình Work Share không thể làm việc theo mùa.

Các chương trình của Work Share kéo dài đến một năm. Ban Việc Làm sẽ xét tiêu chuẩn nếu có nhân viên không còn sẵn sàng làm việc cho hãng xưởng đó nữa.

Quý vị có thắc mắc?

Để biết thêm thông tin về chương trình Work Share, hãy gọi số 503-947-1800 hoặc truy cập trang Work Share trên trang mạng của Sở Lao Động Oregon.

Work Share (Chia Sẻ Việc Làm)