Các Chương trình Bổ sung

Ngoài chương trình Trợ cấp Thất nghiệp thông thường, Sở Lao động còn thực hiện một số chương trình đặc biệt dành cho nhân viên thất nghiệp trong một số trường hợp nhất định. Hãy tìm hiểu thêm về các chương trình này để xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Chương trình Trợ giúp Nghề Tự do giúp những nhân viên thất nghiệp trở thành người làm việc tự do.

Chương trình Đào tạo dành cho Trợ cấp Thất nghiệp giúp những nhân viên bị mất việc làm có được những kỹ năng mới để trở lại làm việc.

Chương trình Đạo luật Thương mại liên bang cung cấp các trợ cấp và dịch vụ cho nhân viên lao động Hoa Kỳ bị mất việc làm do sự cạnh tranh của nước ngoài.

Chương trình Work Share (Chia sẻ Việc làm) giúp các doanh nghiệp Oregon tránh sa thải nhân viên và giữ chân những nhân viên tài năng trong thời gian hoạt động kinh doanh tạm thời suy giảm. Thay vì sa thải nhân viên, chủ hãng giảm giờ làm của một số nhân viên. Những nhân viên này sau đó có thể yêu cầu trợ cấp thất nghiệp để bổ sung một phần tiền lương bị mất của họ.

The red arches of Sauvie Island Bridge cross the Multnomah Channel of the Willamette River near Portland. In the background is snow-capped Mt. St. Helens.

Chương trình hiện không hoạt động

Trong thời gian cần thiết hoặc thảm họa, các nhà lập pháp liên bang và tiểu bang cho phép các chương trình bổ sung để giúp đỡ người dân Oregon. Để biết thông tin về các chương trình đã tồn tại trong thời kỳ Suy Thoái Đại Dịch nhưng hiện không còn hoạt động, hãy truy cập trang Chương trình Đại dịch.