Xác Nhận Đơn Xin Trợ Cấp Thất Nghiệp

Xem xét tiền lương và giờ làm việc của quý vị một cách cẩn thận. Nếu thông tin sai, quý vị có thể yêu cầu xác nhận lại yêu cầu của mình. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư xác nhận đơn xin trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện. Bản báo cáo này sẽ cho quý vị thấy được:

 • Số tiền trợ cấp hằng tuần và số tiền trợ cấp tối đa của quý vị được nhận - những con số này đại diện cho số tiền quý vị có thể nhận được nhiều nhất trong một tuần và tổng số tiền có thể có trong đơn xin trợ cấp của quý vị
 • Các hãng xưởng mà quý vị đã làm việc, cũng như tiền lương và giờ làm việc mà họ đã báo cáo mỗi quý cho quý vị trong năm cơ sở đơn xin trợ cấp của quý – hãy xem phần Câu Hỏi Thường Gặp bên dưới để biết thêm thông tin về quý và năm cơ sở
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc năm trợ cấp của quý vị - quý vị chỉ có thể yêu cầu trợ cấp cho đơn xin trợ cấp này trong nhiều tuần giữa những ngày này
 • Cho dù bản báo cáo này là một quyết định ban đầu hay một xác định lại

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp Oregon của quý vị có sẵn trong một năm, tức là 52 tuần kể từ tuần quý vị nộp đơn. Khoảng thời gian 52 tuần này được gọi là năm trợ cấp của quý vị. Quý vị không thể nộp một đơn xin trợ cấp Oregon mới khác cho đến khi năm đó kết thúc.

Quyết Định Trợ Cấp Thất Nghiệp sẽ cho quý vị biết nếu:

 • Quý vị không có yêu cầu hợp lệ vì quý vị đã làm việc ít hơn 500 giờ trong năm cơ sở của mình
 • Quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận đơn xin trợ cấp năm cơ sở thay thế - xem Câu Hỏi Thường Gặp bên dưới để biết thêm thông tin về các năm cơ sở thay thế
 • Chúng tôi đang yêu cầu tiền lương và giờ làm việc từ các chủ hãng cũ của quý vị
A pedestrian bridge crosses Spring Creek at Collier Memorial State Park near Chiloquin. Evergreen trees stand in the background.

Một Quý Là Gì?

Một năm được chia thành bốn quý tài chính, được gọi là Quý 1 (Q1), Quý 2 (Q2), Quý 3 (Q3) và Quý 4 (Q4). Thời gian của một quý như sau:

 • Q1: Tháng Giêng, Tháng Hai và Tháng Ba
 • Q2: Tháng Tư, Tháng Năm và Tháng Sáu
 • Q3: Tháng Bảy, Tháng Tám và Tháng Chín
 • Q4: Tháng Mười, Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai

Năm cơ sở là gì?

Năm cơ sở của quý vị là bốn trong số năm quý dương lịch đã hoàn thành cuối cùng trước "năm trợ cấp" của quý vị, và năm trợ cấp của quý vị là khoảng thời gian 52 tuần bắt đầu khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp ban đầu.

Ví dụ: nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp vào tháng Mười năm 2022, đơn xin trợ cấp năm cơ sở thông thường của quý vị sẽ bao gồm quý 3 (3 tháng từ tháng Bảy đến tháng Chín) của năm 2021 đến quý 2 năm 2022. Do đó, năm cơ sở này sẽ từ ngày 1 tháng Bảy năm 2021 đến ngày 30 tháng Sáu năm 2022. Năm cơ sở thay đổi theo từng quý dương lịch và được xác định bởi quý khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp ban đầu.

Năm cơ sở thay thế là gì?

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp bằng cách sử dụng năm cơ sở tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ sử dụng bốn quý dương lịch đã hoàn thành gần đây nhất, được gọi là năm cơ sở thay thế.

Trong quá trình xem xét xử, chúng tôi dựa trên các quyết định của mình dựa trên thông tin chúng tôi hiện có. Nếu tình hình của quý vị thay đổi sau khi quyết định được ban hành, chúng tôi sẽ mở lại cuộc điều tra và kết thúc hoặc đảo ngược quyết định của chúng tôi.