Bảo hiểm thất nghiệp Đào tạo (TUI)

Chương Trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đào Tạo (TUI) giúp những công nhân bị mất việc — những người thất nghiệp và không có khả năng quay trở lại ngành nghề trước đây — hỗ trợ bản thân và gia đình trong khi học được các kỹ năng mới. Họ có thể tái tham gia lực lượng lao động và thăng tiến trong sự nghiệp.

Theo chương trình TUI, những người lao động bị mất việc làm có thể tham gia hoạt động đào tạo hoặc đi học trong khi nhận trợ cấp từ Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp. Chương trình TUI không cung cấp dịch vụ đào tạo hoặc trả tiền cho các khóa đào tạo, nhưng loại bỏ yêu cầu tìm kiếm và sẵn sàng làm việc để nhận trợ cấp. Bằng cách đó, bạn có thể đi học toàn thời gian.

Tìm hiểu thêm tại hội thảo trực tuyến hàng tuần của chúng tôi

Quý vị có thắc mắc về các yêu cầu và cách đăng ký cho chương trình không? Quý vị có thể tìm hiểu thêm và đặt câu hỏi tại hội thảo trực tuyến hàng tuần của chúng tôi: Giới thiệu về chương trình Đào Tạo Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Xin sử dụng máy tính hoặc điện thoại của quý vị để tham gia cùng chúng tôi trên Zoom lúc 11 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.

Xin lưu ý: Hội thảo trực tuyến sẽ bị hủy vào các ngày lễ của tiểu bang được quan sát.

Hội thảo trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh, xem Cần Trợ Giúp? để yêu cầu thông dịch viên.

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Sáu lúc 11 giờ sáng.
Three older people wear blue graduation gowns and mortarboards. They are a black woman, a white man with a beard, and a white woman.

Những điều quan trọng nhất cần biết về chương trình TUI là gì?

Hằng năm, chương trình TUI giúp hàng trăm công nhân bị mất việc tiếp tục theo đuổi việc học tập và đào tạo được phê duyệt để họ có thể tái tham gia lực lượng lao động. Nhưng chương trình này có một số yêu cầu cụ thể.

  • Chương trình TUI không thể thanh toán học phí hoặc đào tạo, nhưng cấp trợ cấp cho những người được đào tạo.
  • Chỉ những người là công nhân bị mất việc mới đủ điều kiện. Nếu bạn ghi danh, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi để tìm hiểu xem bạn có phải là công nhân bị mất việc không.
  • Trường học hoặc chương trình đào tạo mà bạn tham gia phải có giấy phép hoặc chứng nhận.
  • Trường học hoặc chương trình đào tạo phải là toàn thời gian.
  • Trường học hoặc cơ sở đào tạo phải hoàn thành Trang 3 của đơn ghi danh mà bạn gửi cho chúng tôi.

Ai đủ điều kiện tham gia chương trình TUI?

Một công nhân bị mất việc là bất kỳ ai mà Sở Việc làm xác định là khó có khả năng quay lại ngành nghề hoặc nghề nghiệp trước đây. Trong đó bao gồm cả cựu quân nhân.

Bạn có thể trở thành công nhân bị mất việc do suy thoái kinh tế hoặc công ty đóng cửa. Ví dụ: nếu bạn là công nhân dây chuyền lắp ráp tại một nhà máy đã đóng cửa do áp dụng những tiến bộ công nghệ, bạn sẽ khó có thể quay lại công việc đó.

Những người đã thất nghiệp tám tuần liên tục cũng có thể đủ điều kiện.

Nếu bạn không chắc mình có đủ điều kiện hay không, vui lòng điền đầy đủ vào đơn ghi danh và chúng tôi có thể giúp xác định xem bạn có đáp ứng các yêu cầu hay không.

Những lợi ích của chương trình TUI là gì?

Với chương trình TUI, công nhân bị mất việc có thể đi học toàn thời gian trong khi nhận trợ cấp từ Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp. Không có yêu cầu họ phải tìm kiếm việc làm. Người tham gia có thể nhận được tối đa 26 tuần trợ cấp, cùng với các phần mở rộng theo quy định của liên bang hoặc tiểu bang, nếu có.

Một số người tham gia TUI có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Trợ cấp thất nghiệp bổ sung cho Công nhân bị mất việc (SUD), một phần mở rộng chỉ dành cho chương trình TUI.

Tôi có thể tham gia loại hình đào tạo nào trong chương trình TUI?

Bạn có thể được đào tạo toàn thời gian tại một trường cao đẳng cộng đồng, trường đại học hoặc chương trình dạy nghề được chứng nhận. Chương trình phải được chứng nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, cung cấp giấy phép được Oregon công nhận hoặc được công nhận bởi Hội đồng Đầu tư Lực lượng lao động Khu vực.

Nói chung, chương trình đào tạo phải là toàn thời gian. Ý nghĩa về chương trình toàn thời gian phụ thuộc vào trường học hoặc cơ sở đào tạo. Chúng tôi có thể chấp thuận một trường hợp ngoại lệ nếu hiện không có các lớp học được yêu cầu hoặc bạn chỉ cần tham gia một số lớp nhất định để hoàn thành khóa đào tạo.

Vui lòng ghi danh nếu bạn không chắc một chương trình có đáp ứng yêu cầu hay không.

Tôi có thể nhận được lợi ích nào khác trong chương trình TUI?

Những người tham gia TUI có thể đủ điều kiện nhận Trợ cấp thất nghiệp bổ sung cho Công nhân bị mất việc. Các trợ cấp này có thể được cung cấp trong tối đa 26 tuần nữa hoặc cho đến khi khóa đào tạo được phê duyệt của bạn kết thúc, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

Cách tham gia chương trình TUI?

Trước khi ghi danh chương trình TUI, bạn phải nộp đơn xin trợ cấp ban đầu từ Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp. Sau đó, bạn cần nộp đơn đăng ký chương trình TUI cho Sở Việc làm Oregon. Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và đặt câu hỏi để tìm hiểu xem bạn có phải là công nhân bị mất việc không. Nếu bạn không chắc mình có đủ điều kiện không, vui lòng đăng ký và chúng tôi sẽ tìm hiểu.

Nếu chúng tôi phê duyệt đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được chứng nhận tham gia chương trình TUI.

Bạn sẽ nhận được số tiền trợ cấp từ Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp bằng số tiền mà một đương đơn thông thường nhận được. Bạn có thể đủ điều kiện nhận bất kỳ phần mở rộng có sẵn nào của tiểu bang hoặc liên bang, bao gồm Trợ cấp thất nghiệp bổ sung cho Công nhân bị mất việc (SUD).

Cách duy trì trạng thái của tôi trong chương trình TUI?

Để tiếp tục nhận trợ cấp khi tham gia chương trình TUI, bạn phải:

  • Tham gia chương trình đào tạo đã được phê duyệt hằng tuần.
  • Nộp yêu cầu chi trả hằng tuần sau khi kết thúc mỗi tuần.
  • Cung cấp bảng điểm hoặc chứng chỉ hoàn thành hoặc báo cáo khác cho Sở Việc làm Oregon thể hiện rằng bạn đã tham gia chương trình đào tạo một cách thích đáng vào cuối mỗi kỳ.

Các yêu cầu tìm kiếm việc làm thì sao?

Các yêu cầu tìm kiếm việc làm vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn phê duyệt vào chương trình TUI và đang tham gia khóa đào tạo toàn thời gian. Bạn phải có khả năng làm việc, sẵn sàng làm việc và tích cực tìm việc trong mỗi tuần bạn yêu cầu chi trả trợ cấp cho đến khi bạn được OED phê duyệt vào chương trình TUI.

Sau khi bạn được phê duyệt và bắt đầu tham gia chương trình đào tạo toàn thời gian, bạn không còn phải tuân thủ yêu cầu tìm việc làm nữa. Việc miễn trừ này sẽ tiếp tục có hiệu lực trong khoảng thời gian bạn theo học toàn thời gian trong khóa đào tạo đã được phê duyệt và có số dư trong các khoản trợ cấp của mình. Bạn sẽ không còn đủ điều kiện tham gia chương trình TUI sau khi đã nhận hết trợ cấp của mình.

Chi phí đào tạo hoặc đi học thì sao?

Bạn có trách nhiệm tự chi trả chi phí đào tạo hoặc học phí của mình. Chương trình TUI không cung cấp dịch vụ đào tạo hoặc trả tiền cho chương trình đào tạo của bạn. Chương trình chỉ loại bỏ yêu cầu bạn phải tìm việc trong khi đi học hoặc tham gia đào tạo.

Trường học cần làm gì?

Đại diện cơ sở đào tạo hoặc trường học phải hoàn thành Trang 3 trong đơn đăng ký của bạn cho chương trình TUI.

Bạn có thắc mắc?

Nếu bạn có thắc mắc về kinh phí hoặc các lựa chọn đào tạo, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đào tạo địa phương hoặc trung tâm WorkSource Oregon địa phương. Bạn có thể tìm nhà cung cấp dịch vụ đào tạo địa phương tại CareerOneStop hoặc WorkSource Oregon.

Nếu bạn có thắc mắc về chương trình TUI, bao gồm cách đăng ký, hãy gọi cho Trung tâm Chương trình đặc biệt theo số 503-947-1800 hoặc 800-436-6191. Một đại diện của TUI sẽ giải thích chi tiết về chương trình và cung cấp cho bạn mẫu đơn ghi danh nếu bạn muốn đăng ký.

đơn ghi danh