Skip to main content

1099G Tax Information

Mẫu đơn 1099G là gì?

1099G là một mẫu đơn thuế được gửi cho những ai đã nhận được quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị sử dụng nó khi quý vị nộp bản khai thuế thu nhập liên bang và tiểu bang cho Sở Thuế Liên Bang (IRS) và Sở Thuế Oregon.

Tại sao tôi lại nhận được mẫu đơn thuế 1099G?

Bất kỳ khoản bảo hiểm thất nghiệp nào đã nhận trong năm phải được báo cáo cho Sở Thuế Liên Bang (IRS) và Sở Thuế Oregon. Khi quý vị đăng ký nhận quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp, quý vị có thể chọn khấu lưu 10% quyền lợi bảo hiểm hàng tuần để đóng thuế thu nhập liên bang và/hoặc 6% cho thuế thu nhập tiểu bang. Quý vị có thể cập nhật lựa chọn khấu lưu vào bất kỳ lúc nào thông qua Hệ Thống Giải Quyết Yêu Cầu Bảo Hiểm Trực Tuyến

Nơi để tìm thông tin về mẫu đơn 1099G của quý vị

Mẫu đơn thuế 1099G của quý vị sẽ được gửi cho quý vị trước ngày 31 tháng 1. Sẽ có thể xem mẫu đơn vào đầu tháng 2 trên Hệ Thống Giải Quyết Yêu Cầu Bảo Hiểm Trực Tuyến ở ta có tiêu đề “1099G Tax forms” về phía dưới cùng của trang.

Tôi đã chuyển nhà từ khi đăng ký nhận quyền lợi bảo hiểm. Tôi sẽ nhận được mẫu đơn 1099G bằng cách nào?

Mẫu đơn 1099G của quý vị sẽ được gửi đến địa chỉ chúng tôi có trong hồ sơ. Nếu quý vị đã chuyển nhà nhưng chưa cập nhật thông tin liên lạc của quý vị, quý vị có thể tải mẫu đơn 1099G xuống từ Hệ Thống Giải Quyết Yêu Cầu Bảo Hiểm Trực Tuyến. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị cập nhật địa chỉ của mình trên Hệ Thống Giải Quyết Yêu Cầu Bảo Hiểm Trực Tuyến.

Tôi phải làm gì với mẫu đơn thuế 1099G?

Nếu quý vị nhận được một mẫu đơn thuế 1099G, quý vị phải nộp nó kèm theo bản khai thuế liên bang và tiểu bang của quý vị. Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp được xem là thu nhập chịu thuế.

Tại sao tôi nhận được mẫu đơn 1099G khi tôi đã KHÔNG đăng ký hay nhận bất kỳ quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp nào trong năm 2020?

Nếu quý vị nhận được mẫu đơn 1099G nhưng đã không nộp đơn yêu cầu quyền lợi bảo hiểm vào năm 2020, trường hợp này có thể là gian lận! Vui lòng báo cáo bất kỳ trường hợp gian lận hay nghi ngờ gian lận nào cho chúng tôi ngay lập tức thông qua mẫu đơn báo cáo Trộm Danh Tính của chúng tôi.

LƯU Ý: Nếu quý vị không khấu lưu thuế từ bảo hiểm thất nghiệp của quý vị, việc đó có thể dẫn đến nợ thuế.