1099-G là gì?

Biểu mẫu 1099-G là biểu mẫu thuế chúng tôi gửi đến những người đã nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị sẽ sử dụng biểu mẫu này khi khai thuế thu nhập liên bang và tiểu bang.

The Conde B. McCullough Memorial Bridge crosses Coos Bay on U.S. Route 101 near North Bend. The green girders rise above blue water.

Tại sao tôi lại nhận được biểu mẫu thuế 1099-G?

Chúng tôi phải báo cáo bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào quý vị đã nhận được trong năm cho Sở Thuế Vụ (IRS) và Sở Doanh Thu Oregon. Khi nộp đơn ghi danh trợ cấp thất nghiệp, quý vị có thể chọn khấu trừ 10% số tiền trợ cấp hằng tuần của mình để nộp thuế thu nhập liên bang và khấu trừ 6% để nộp thuế thu nhập tiểu bang. Quý vị có thể cập nhật lựa chọn khấu trừ tại nguồn của mình bất cứ lúc nào trên Frances Online.

Nơi tìm thông tin 1099-G của quý vị

Chúng tôi sẽ gửi Biểu mẫu 1099-G về các khoản trợ cấp đã trả trong năm trước cho quý vị trước ngày 31 tháng 1. Quý vị sẽ nhìn thấy lựa chọn này vào đầu tháng 2 trên Frances Online

Tại sao số tiền trong ô 1 của Biểu mẫu 1099-G của tôi lại khác với số tiền trợ cấp thực tế mà tôi nhận được?

Biểu mẫu 1099-G báo cáo tổng số tiền bồi thường thất nghiệp mà quý vị đã nhận được, không phải số tiền thực nhận. Sau khi quý vị trừ thuế thu nhập liên bang và tiểu bang khỏi số tiền trong Biểu mẫu 1099-G của mình, số tiền đó sẽ khớp với số tiền quý vị thực nhận.

Trong một số trường hợp, Biểu mẫu 1099-G của quý vị có thể không chính xác vì các khoản thanh toán đã được trả lại cho OED hoặc do các khoản hoàn trả không được áp dụng trước khi Biểu mẫu 1099-G của quý vị được ban hành. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ gửi Biểu mẫu 1099-G đã sửa đổi cho quý vị sau khi chúng tôi xem xét các khoản thanh toán trợ cấp của quý vị.

Nếu quý vị cần khai thuế trước khi nhận Biểu mẫu 1099-G sửa đổi, IRS có thông tin về cách khai thuế mà không có Biểu mẫu 1099-G sửa đổi. Nếu quý vị có câu hỏi khác, có một số cách để liên hệ với chúng tôi trên trang Cách liên hệ với chúng tôi.

Nếu Biểu mẫu 1099-G của quý vị không khớp với hồ sơ của quý vị và có sai khác đáng kể (ví dụ: quý vị nhận được $5,000 tiền trợ cấp, nhưng Biểu mẫu 1099-G cho biết quý vị đã nhận được $15,000), vui lòng thông báo cho chúng tôi. Truy cập trang Cách liên hệ với chúng tôi để biết cách đề nghị nhóm Kiểm Soát Chi Trả Phúc Lợi xem xét lại yêu cầu bồi thường của quý vị xem có khả năng gian lận hay không. Vui lòng báo cáo bất kỳ gian lận hoặc nghi ngờ gian lận nào cho chúng tôi ngay lập tức thông qua biểu mẫu Trộm cắp ID hoặc gọi đến số 1-877-668-3204.

Tại sao tôi không nhận được Biểu mẫu 1099-G?

Có hai lý do khiến quý vị có thể không nhận được Biểu mẫu 1099-G:

  • Chúng tôi đã gửi Biểu mẫu 1099-G của quý vị đến địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị chuyển nhà mà không cập nhật địa chỉ cho chúng tôi thì Biểu mẫu 1099-G của quý vị đã được chuyển đến địa chỉ cũ của quý vị. Nếu không nhận được Biểu Mẫu 1099-G qua thư, quý vị có thể tìm biểu mẫu này trong Frances Online.
  • Tất cả các khoản thanh toán trợ cấp của quý vị được thực hiện sau ngày 31 tháng 12. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ không nhận được Biểu mẫu 1099-G cho năm tính thuế đó. Thay vào đó, quý vị sẽ nhận được Biểu mẫu 1099-G trong năm tiếp theo, bao gồm năm tính thuế mà quý vị nhận được thanh toán.

Tôi đã chuyển đi kể từ khi nộp đơn xin trợ cấp. Tôi sẽ nhận Biểu mẫu 1099-G bằng cách nào?

Chúng tôi đã gửi Biểu mẫu 1099-G của quý vị đến địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ. Nếu quý vị đã chuyển nhà nhưng chưa cập nhật thông tin liên hệ, quý vị có thể tải Biểu Mẫu 1099-G xuống từ Frances Online. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị cập nhật địa chỉ của mình. Nếu quý vị có câu hỏi về việc thay đổi địa chỉ hoặc tải xuống biểu mẫu, hãy truy cập trang Cách liên hệ với chúng tôi để tìm ra cách tốt nhất mà một thành viên trong nhóm Kiểm Soát Chi Trả Phúc Lợi của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị.

Tôi phải làm gì với Biểu mẫu 1099-G?

Nếu quý vị nhận được Biểu mẫu 1099-G thì quý vị phải báo cáo thông tin trong đó cùng với tờ khai thuế liên bang và tiểu bang của mình. Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được coi là thu nhập chịu thuế.

Tôi muốn khấu trừ thuế từ trợ cấp thất nghiệp của mình. Tôi có thể làm như thế nào?

Quý vị có thể chọn khấu trừ 10% số tiền trợ cấp hằng tuần của mình để nộp thuế thu nhập liên bang và khấu trừ 6% để nộp thuế thu nhập tiểu bang. Mọi khoản thế chúng tôi khấu trừ sẽ được chuyển cho IRS và Sở Doanh Thu Oregon ngay lập tức. Việc thay đổi trạng thái thuế của quý vị yêu cầu phải điền đầy đủ biểu mẫu Ủy Quyền Khấu Trừ Thuế (1040WH).

Nếu quý vị không chủ động chọn khấu trừ thuế thì chúng tôi sẽ không khấu trừ thuế khỏi các khoản thanh toán phúc lợi của quý vị. Nếu quý vị chưa khấu trừ thuế từ tiền trợ cấp thất nghiệp thì có thể dẫn đến nợ thuế.

Tại sao tôi nhận được Biểu mẫu 1099-G khi tôi không nộp đơn xin hoặc nhận bất kỳ khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nào cho năm đó?

Nếu quý vị nhận được Biểu mẫu 1099-G nhưng chưa từng nộp đơn xin trợ cấp cho năm đó thì có thể đó là hành vi gian lận! Vui lòng báo cáo bất kỳ gian lận hoặc nghi ngờ gian lận nào cho chúng tôi ngay lập tức thông qua biểu mẫu Trộm cắp IDcắp ID hoặc gọi đến số 1-877-668-3204.

biểu mẫu Trộmcắp ID