Skip to main content

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?
ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?

ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ກົດໝາຍ CARES ແລະ ໂຄວິດ-19

ກົດໝາຍ CARES ແມ່ນກົດໝາຍກາງໃໝ່ ທີ່ຖືກເຊັນໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2020. ມັນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19. ກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ຫຼັກສາມຢ່າງ:

  1. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA) ຕອນນີ້ ປະຊາຊົນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະຫຼະສາມາດໄດ້ຮັບ PUA ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃໝ່ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານ (ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2020)
  2. ການຊົດເຊີຍຈາກລັດຖະບານກາງສຳລັບການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (FPUC). ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານປະເພດໃດໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບ $600 ເພີ່ມ/ອາທິດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ຈົນເຖິງ 25 ກໍລະກົດ 2020
  3. ການຊົດເຊີຍສຳລັບການວ່າງງານສຸກເສີນໃນຊ່ວງໂຣກລະບາ (PEUC). ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານປົກກະຕິຂອງທ່ານໝົດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປັນເວລາ 13 ອາທິດເພີ່ມ (ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2020)

Scroll for our latest news and updates: