Skip to main content

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?
ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?

ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ຈ້ງການສະບັບນີ້ອະທິບາຍເຖິງການສະເໜີລະງັບຄະດີທີ່ມີການຟ້ອງໃນນາມກຸ່ມບຸກຄົນ. ໃນການສະເໜີເພື່ອລະງັບຄະດີ, ພະແນກຈັດຈ້າງງານຂອງລັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ເຫັນດີໃຫ້ດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍເພື່ອເລ່ງເວລາການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ. ສະມາຊິກບຸກຄົນຂອງກຸ່ມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກການລະງັບຄະດີຄັ້ງນີ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ໃຫ້ໂທຫາສູນກົດໝາຍແຫ່ງອໍຣີກອນທີ່ 503-473-8682. ບົດລາຍງານການຕັ້ງຖິ່ນຖານທັງ ໝົດ ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ນີ້.

Scroll for our latest news and updates: