Skip to main content

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?
ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?

ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ກົດໝາຍ CARES ແລະ ໂຄວິດ-19

ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ CARES ແມ່ນກົດ ໝາຍ ລັດຖະບານກາງສະບັບ ໃໝ່, ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2020. ມັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານກ່ວາເກົ່າ. ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19. ກົດ ໝາຍ ສະບັບ ໃໝ່ ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ວຽກໃຫຍ່ຄື:

  1. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA) ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງແລະຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ - ແລະຜູ້ທີ່ອອກຈາກວຽກຍ້ອນ COVID-19 - ດຽວນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບ PUA, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ ໃໝ່ (ສິ້ນສຸດວັນທີ 13 ມີນາ, 2021).
  2. ການຊົດເຊີຍຈາກລັດຖະບານກາງສຳລັບການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (FPUC). ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານປະເພດໃດກໍ່ໄດ້ຮັບເງິນພິເສດ 300 ໂດລາ / ອາທິດ (ສຳ ລັບແຕ່ລະອາທິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂນັບແຕ່ວັນທີ 27 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 13 ມີນາ 2021.
  3. ການຊົດເຊີຍສຳລັບການວ່າງງານສຸກເສີນໃນຊ່ວງໂຣກລະບາ (PEUC). ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານປົກກະຕິຂອງທ່ານ ໝົດ ໄປ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມອີກເຖິງ 13 ອາທິດຕໍ່ໄປ (ສິ້ນສຸດວັນທີ 13 ມີນາ 2021)

Scroll for our latest news and updates: