Skip to main content

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?
ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?

ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 26 ກຸມພາ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ແນະນໍາສະບັບໃໝ່ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ. ພະແນກແຮງງານ (Department of Labor) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຂະຫຍາຍຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດສໍາລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນໄລຍະການແພ່ລະບາດໃຫຍ່ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). ພວກເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນການຢ່າງໄວວາ ເພື່ອຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ແນະນໍາສະບັບນີ້ ແລະ ດໍາເນີນການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນໃນໂຄງການ.

ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໃນມໍ່ໆນີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ PUA ກ່ອນໜ້ານີ້, ລວມເຖິງຜູ້ມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ PUA ໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຮົາຈະລາຍງານທ່ານເປັນປະຈໍາຕໍ່ເນື່ອງ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ແນະນໍາສະບັບໃໝ່. ຈົ່ງຢ່າລືມຕິດຕາມພວກເຮົາທາງ Facebook ແລະ Twitter ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ.

ແຜນ​ກູ້​ໄພ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ

American Rescue Plan (ແຜນ​ກູ້​ໄພ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ARP) ຕໍ່​ເວ​ລາໂຄງ​ການປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຂອງ Pandemic Emergency Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PEUC) ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021. ມັນ​ປ່ຽນ​ແທນ​ກົດ​ໝາຍ Continued Assistance Act (ກົດ​ໝາຍ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, CAA), ເຊິ່ງ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ເໜືອກວ່າ​ກົດ​ໝາຍ CARES Act.

ໂຄງ​ການ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຕໍ່​ເວ​ລາອອກ​ໄປ​ໂດຍ ARP:

  1. Pandemic Unemployment Assistance (ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PUA). ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ PUA ແມ່ນ​ໄດ້​ຕໍ່​ໄປ​ຈົນເຖິງ 79 ອາ​ທິດ​ຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ຮອດ​ອາ​ທິດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021. PUA ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ ຜູ້​ອື່ນໆ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ອອກ​ຈາກ​ວຽກ​ເນື່ອງ​ຈາກ COVID-19. ຕອບ Eligibility Quiz (ຄຳ​ຖາມ​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ) ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໄດ້​ຮັບ​ຫຼື​ບໍ່. Apply now (ສະ​ໝັກ​ດຽວ​ນີ້). Learn more (ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ).
  1. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ຄວາມ​ສຸກ​ເສີນ​ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, PEUC). ຖ້າ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ (UI) ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເຖິງ 53 ອາ​ທິດ. ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຮອດອາ​ທິດສິ້ນ​ສຸດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021. Learn more (ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ).
  1. Federal Pandemic Unemployment Compensation (ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ຈາກ​ການ​ແພ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, FPUC) ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮັບ​ເງິນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ $1 ໃນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຫວ່າງ​ງານໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເພີ່ມ $300 ຕໍ່​ອາ​ທິດ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ 2020 ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 4 ກັນ​ຍາ 2021. Learn more (ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ).

ຈ້ງການສະບັບນີ້ອະທິບາຍເຖິງການສະເໜີລະງັບຄະດີທີ່ມີການຟ້ອງໃນນາມກຸ່ມບຸກຄົນ. ໃນການສະເໜີເພື່ອລະງັບຄະດີ, ພະແນກຈັດຈ້າງງານຂອງລັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ເຫັນດີໃຫ້ດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍເພື່ອເລ່ງເວລາການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ. ສະມາຊິກບຸກຄົນຂອງກຸ່ມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກການລະງັບຄະດີຄັ້ງນີ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ໃຫ້ໂທຫາສູນກົດໝາຍແຫ່ງອໍຣີກອນທີ່ 503-473-8682. ບົດລາຍງານການຕັ້ງຖິ່ນຖານທັງ ໝົດ ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ນີ້.

Scroll for our latest news and updates: