ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງທ່ານຖືກຕັດ, ຫຼື ທ່ານຕົກງານບໍ?

ຖ້າຕົກງານ ຫຼື ຫຼຸດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ທ່ານອາດມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເພື່ອທົດແທນລາຍຮັບທີ່ສູນເສຍໄປບາງ ສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະ ຫຼື ຄ່າບໍລິການສາທາລະນະ. ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະ ລັດອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ.

ຮຽນຮູ້ວິທີການສະຫມັກຂໍເອົາປະກັນໄພການຫວ່າງງານ

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທີການສະຫມັກຂໍເອົາປະກັນໄພການຫວ່າງງານ ແລະ ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນອັນໃດທີ່ທີ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເລີ່ມຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກຂອງທ່ານໃນ Frances Online.

ຂ້ອຍຈະຍື່ນແນວໃດ?

ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ

ພະແນກຈັດຫາງານຂອງລັດ Oregon ເຮັດວຽກຢ່າງຫນັກເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງແລະ ການລັກຕົວຕົນເພື່ອປົກປ້ອງຄົນງານ ແລະ ທຸລະກິດ. ພວກເຮົາຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານຂອງທ່ານໄວຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ອົງການຕ້ານການສໍ້ໂກງແລະວິທີການ ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ.

ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງລາຍການຢ່າງລະອຽດສຳລັບເອກະສານລະບຸຕົວຕົນທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ

ລາຍງານການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ, ກະລຸນາດຳເນີນການສົ່ງຕໍ່ການສໍ້ໂກງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສຳເລັດທີ່ລິ້ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ ຫຼື ໂທຫາ 503-947-1995 ຫຼື 1-877-668-3204. ພວກເຮົາກວດສອບເຄັດລັບທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ. ຍິ່ງທ່ານໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍສໍ່າໃດເມື່ອລາຍງານການສໍ້ໂກງປະກັນການຫວ່າງງານ, ມັນກໍຍິ່ງຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການສືບສວນຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ.

ແບບຟອມການສົ່ງຕໍ່ການສໍ້ໂກງ

ການວິນິດໄສ

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສົ່ງການອ້າງສິດຂອງທ່ານມາໃຫ້ພວກເຮົາສຳລັບການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ, ພວກເຮົາຈະກວດສອບມັນເພື່ອກຳນົດເງື່ອນໄຂສິດຂອງທ່ານ. ໃນບາງຄັ້ງ, ພວກເຮົາອາດມີຄຳຖາມຕິດຕາມສອງສາມຂໍ້ເທົ່ານັ້ນສຳລັບທ່ານ ແລະ ໃນບາງຄັ້ງ, ການອ້າງສິດຂອງທ່ານອາດມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ຫຼື ມີບັນຫາທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດການກວດສອບຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄືການວິນິດໄສ.

ໜ້ານີ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສືບສວນການອ້າງສິດຂອງທ່ານຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ຫຼື ເຖິງກັບປະຕິເສດ ຫຼື ຫຼຸດສິດທິປະໂຫຍດລົງ ພ້ອມທັງຕົວເລືອກຂອງທ່ານສຳລັບການອຸທອນການຕັດສິນຝ່າຍບໍລິຫານທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນການ.

ກ່ຽວກັບຂະບວນການວິນິດໄສ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊອກຫາວຽກ

ສຳລັບການຊ່ວຍຊອກຫາວຽກ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມຄືນໃນອຸດສາຫະກຳແຕກຕ່າງ, ໃຊ້ WorkSource Oregon ບໍລິການໃນເຂດຂອງທ່ານ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນສຳລັບການບໍລິການຈ້າງງານ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍື່ນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ເພື່ອ​​ຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ​. ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນ Oregon ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບ Oregon ແຕ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ Oregon ເປັນປະຈໍາ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະ ບຽນໃນ iMatchSkills ແລະຈາກນັ້ນໄປພົບກັບພະນັກງານ WorkSource Oregon ຫນຶ່ງຕໍ່ຫນຶ່ງ (ອອນໄລນ໌ຫຼືດ້ວຍຕົນ ເອງ) ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດການປະຖົມນິເທດການຈ້າງງານ.

ການຊອກວຽກເຮັດ ແລະ ແຫຼ່ງວຽກໃນລັດ Oregon

ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆ

ພະແນກການຈ້າງງານ Oregon ແລະອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆສະເຫນີ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃຫ້ຄົນງານ, ນາຍຈ້າງ ແລະ ຊາວເມືອງໃນລັດ Oregon.

ແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ

ນາຍຈ້າງ

ທ່ານເປັນນາຍຈ້າງ ຫຼື ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນບໍ? ເຂົ້າເບິ່ງ ເວັບໄຊທ໌ຂອງນາຍຈ້າງ ຂອງພະແນກຈັດຫາ ງານສໍາລັບຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດການລາຍງານ, ການປະກອບສ່ວນ, ແລະ ໂຄງການເຊັ່ນ: Work Share, ເຊິ່ງສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນການຕັດພະນັກງານອອກ.

ນາຍຈ້າງ