Skip to main content

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?
ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ທ່ານເສຍວຽກຂອງທ່ານບໍ?

ທ່ານເຄີຍຖືກຕັດຊົ່ວໂມງບໍ?

ທ່ານອາດມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານເພື່ອທົດແທນຄ່າຕອບແທນທີ່ສູນເສຍໄປຂອງທ່ານໃນບາງສ່ວນ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແບບສາທາລະນະປະເພດໃດໜຶ່ງ.

ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.

ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 26 ກຸມພາ: ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ແນະນໍາສະບັບໃໝ່ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ. ພະແນກແຮງງານ (Department of Labor) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຂະຫຍາຍຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດສໍາລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນໄລຍະການແພ່ລະບາດໃຫຍ່ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA). ພວກເຮົາກໍາລັງດໍາເນີນການຢ່າງໄວວາ ເພື່ອຕີຄວາມໝາຍຂໍ້ແນະນໍາສະບັບນີ້ ແລະ ດໍາເນີນການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນໃນໂຄງການ.

ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໃນມໍ່ໆນີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ PUA ກ່ອນໜ້ານີ້, ລວມເຖິງຜູ້ມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ PUA ໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຮົາຈະລາຍງານທ່ານເປັນປະຈໍາຕໍ່ເນື່ອງ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈິ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ແນະນໍາສະບັບໃໝ່. ຈົ່ງຢ່າລືມຕິດຕາມພວກເຮົາທາງ Facebook ແລະ Twitter ເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ.

ກົດໝາຍ CARES ແລະ ໂຄວິດ-19

ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ CARES ແມ່ນກົດ ໝາຍ ລັດຖະບານກາງສະບັບ ໃໝ່, ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2020. ມັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານກ່ວາເກົ່າ. ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ COVID-19. ກົດ ໝາຍ ສະບັບ ໃໝ່ ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດ 3 ວຽກໃຫຍ່ຄື:

  1. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA) ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງແລະຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານປົກກະຕິ - ແລະຜູ້ທີ່ອອກຈາກວຽກຍ້ອນ COVID-19 - ດຽວນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບ PUA, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານ ໃໝ່ (ສິ້ນສຸດວັນທີ 13 ມີນາ, 2021).
  2. ການຊົດເຊີຍຈາກລັດຖະບານກາງສຳລັບການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (FPUC). ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານປະເພດໃດກໍ່ໄດ້ຮັບເງິນພິເສດ 300 ໂດລາ / ອາທິດ (ສຳ ລັບແຕ່ລະອາທິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂນັບແຕ່ວັນທີ 27 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງວັນທີ 13 ມີນາ 2021.
  3. ການຊົດເຊີຍສຳລັບການວ່າງງານສຸກເສີນໃນຊ່ວງໂຣກລະບາ (PEUC). ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຫວ່າງງານປົກກະຕິຂອງທ່ານ ໝົດ ໄປ, ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມອີກເຖິງ 13 ອາທິດຕໍ່ໄປ (ສິ້ນສຸດວັນທີ 13 ມີນາ 2021)

ຈ້ງການສະບັບນີ້ອະທິບາຍເຖິງການສະເໜີລະງັບຄະດີທີ່ມີການຟ້ອງໃນນາມກຸ່ມບຸກຄົນ. ໃນການສະເໜີເພື່ອລະງັບຄະດີ, ພະແນກຈັດຈ້າງງານຂອງລັດອໍຣີກອນ (Oregon Employment Department) ເຫັນດີໃຫ້ດຳເນີນການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍເພື່ອເລ່ງເວລາການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ. ສະມາຊິກບຸກຄົນຂອງກຸ່ມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກການລະງັບຄະດີຄັ້ງນີ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ໃຫ້ໂທຫາສູນກົດໝາຍແຫ່ງອໍຣີກອນທີ່ 503-473-8682. ບົດລາຍງານການຕັ້ງຖິ່ນຖານທັງ ໝົດ ສາມາດພົບໄດ້ທີ່ນີ້.

Scroll for our latest news and updates: