Skip to main content

File A Claim

ກ່ອນທ່ານຈະສະໝັກ: ຮວບຮວມເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປະກັນໄພການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ (UI), ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີ:

 • ຊື່ຂອງທ່ານ, ເລກປະກັນສັງຄົມ, ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່.
 • ປະຫວັດການເຮັດວຽກຂອງທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນສຳລັບເວລາ 18 ເດືອນກ່ອນໜ້າ ເຊິ່ງລວມມີ:
  • ຊື່ຜູ້ຈ້າງງານ
  • ທີ່ຢູ່
  • ເບີໂທລະສັບ
  • ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດຂອງການຈ້າງງານສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານແຕ່ລະຄົນ
 • ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ເລກເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າຮ່ວມການເງິນຝາກໂດຍກົງ.

ສຳລັບໂຄງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PUA), ທ່ານຈະເປັນຕ້ອງມີສິ່ງຂ້າງເທິງ ບວກກັບ:

 • ຫຼັກຖານລາຍຮັບ (ພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດປະຈຳອາທິດທີ່ສູງກວ່າ $205 ເປັນຢ່າງຕໍ່າທີ່ສຸດ) ເຊັ່ນ:
  • ແບບສະແດງລາຍການພາສີຂອງທຸລະກິດປີ 2018 ທີ່ສະແດງລາຍຮັບສຸດທິຂອງທ່ານ
  • ແຊັກເງິນຄ່າຈ້າງ
  • 2019W-2
 • ວັນທີທີ່ທ່ານເລີ່ມວ່າງງານ ເນື່ອງຈາກໂຄວິດ-19
 • ທ່ານຫາເງິນໄດ້ເທົ່າໃດໃນລະຫວ່າງອາທິດຜ່ານມາທີ່ເຈົ້າສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສະໝັກໂດຍຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ

ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີຄຸນສົມບັດ ຫຼື ບໍ່, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ການລົງສະໝັກ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ການຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານພຽງແຕ່ຍື່ນການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນພຽງຄັ້ງດຽວ.

ມີສອງວິທີໃຫ້ສະໝັກ:

1. ອອນລາຍ. ວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການສະໝັກແມ່ນຜ່ານທາງ ລະບົບການອ້າງອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ. ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງປະກັນໄພການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ (UI), ທ່ານຈະໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມອອນລາຍ. ສຳລັບ PUA, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງດາວໂຫຼດໃບສະໝັກເປັນ PDF, ຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ບັນທຶກ PDF ແລະ ອັບໂຫຼດມັນຄືນໃສ່ລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ.

ເຮັດບົດທົດສອບຄວາມເໝາະສົມກ່ອນເພື່ອໃຫ້ແນ່ວ່າທ່ານກຳລັງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃບສະໝັກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃບສະໝັກຜິດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຊັກຊ້າເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ.

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນລົງສະໝັກອອນລາຍ, ໃຫ້ຮວບຮວມເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ.

ສຳຄັນ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ໃບສະໝັກຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເງິນຂອງທ່ານຈະຖືກຊັກຊ້າເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຫຼາຍອາທິດ ຖ້າທ່ານເຮັດຜິດ. ໃຫ້ລະມັດລະວັງເປັນພິເສດກັບເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ (SSN) ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ.

2. ທາງໂທລະສັບ. ທ່ານຍັງສາມາດລົງສະໝັກທາງໂທລະສັບ. ຕອນນີ້ມີຫຼາຍຄົນທີ່ກຳລັງໂທ, ສະນັ້ນ ທ່ານອາດຕ້ອງຖືສາຍລໍຖ້າ.

ການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ

1-877-File-4-UI (1-877-345-3484)

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການວ່າງງານໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ, ພະນັກງານຮັບເໝົາ, ພະນັກງານຈ້າງຊົ່ວຄາວບາງຄົນ)

ໂທຟຣີ: 1-877-345-3484

3. ທາງເລືອກຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາເພີ່ມເຕີ່ມ:

ພະແນກຈ້າງງານໃຫ້ການແປພາສາບ ໍ່ ເສຍຄໍ່າຜໍ່ານສາຍດໍ່ວນຂອງພວກເຮົາ. ນອກນ ້ ນພວກເຮົາຍ ງໃຫ້ທາງເລືອກການ ຊໍ່ວຍເຫື ອພາສາຕ ໍ່ ໄປນ ້ ຄື:

1. ສົໍ່ ງຊືໍ່ ຂອງທໍ່ານ, ພາສາທ ໍ່ ຂ ແລະ ເບ ໂທລະສ ບຫາ OED_LanguageAccess@employ.oregon.gov ເພືໍ່ ອຮ ບການໂທກ ບຄືນເປ ນພາສາຂອງທໍ່ານ.

2. ໂທຫາສູ ນຕິດຕໍ່ ປະກ ນໄພການຫວໍ່າງງານທໍ່ ເບ 1-877-345-3484.

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຍື່ນການອ້າງສິດ

ຢືນຢັນການລົງສະໝັກ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວຢືນຢັນ ເມື່ອທ່ານສົ່ງໃບສະໝັກການວ່າງງານແບບປົກກະຕິ.

ຖ້າເບິ່ງໃນອີເມວຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ນໍາ ຖ້າການອ້າງສິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ບໍ່. ພວກເຮົາຈະສົ່ງຈົດໝາຍເຂົ້າໃນອີເມວຂອງທ່ານເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາບ. ຂະບວນການນີ້ສາມາດໃຊ້ເວລາ 1 - 3 ອາທິດ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮັບຊາຍວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນເທົ່າໃດ ແລະ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດຕໍ່.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມສະຖານະການອ້າງສິດຂອງທ່ານໂດຍເຂົ້າສູ່ ລະບົບການອ້າງສິດອອນລາຍ ຂອງພວກເຮົາ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ

*** ສຳຄັນ: ເພື່ອທີ່ຈະຮັບເອົາເງິນ, ທ່ານຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ. ***

ເພື່ອທີ່ຈະເລີ່ມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການອ້າງສິດໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດທັງສອງຢ່າງເພື່ອຮັບເອົາເງິນຂອງທ່ານ.

ການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດແມ່ນວິທີການທີ່ພວກເຮົາຄິດໄລ່ວ່າຈະສົ່ງເງິນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍເທົ່າໃດສຳລັບອາທິດນັ້ນ. ອາທິດໜຶ່ງແມ່ນວັນອາທິດຫາວັນເສົາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດໄດ້ຈົນກວ່າອາທິດດັ່ງກ່າວຈະໝົດໄປ.

ເພື່ອທີ່ຈະຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດໃນທຸກໆອາທິດ. ຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເຮັດວຽກໃນອາທິດນັ້ນ. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງລາຍງານລາຍຮັບຂອງທ່ານສຳລັບວຽກໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໃນອາທິດນັ້ນ.

ຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າການລົງສະໝັກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຫຼື ຍັງ. ມັນສາມາດໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ ສີ່ອາທິດ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາດຳເນີນການລົງສະໝັກຂອງທ່ານ (ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນສຳລັບການອ້າງສິດ PUA). ຖ້າການລົງສະໝັກຂອງທ່ານຖືກຮອງຮັບ, ພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນໃຫ້ແກ່ທ່ານສຳລັບທຸກອາທິດທີ່ຜ່ານມາທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ, ຕາບໃດທີ່ທ່ານຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານແບບປົກກະຕິຂອງທ່ານໝົດແລ້ວບໍ?

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານໝົດແລ້ວ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຄືປົກກະຕິ. ທັນທີທີ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ $0, ເມື່ອທ່ານຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດຂອງທ່ານ, ມັນຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຍືດເວລາອອກໄປ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ ການຊົດເຊີຍສຳລັບການວ່າງງານສຸກເສີນໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ (PEUC).

ດ້ວຍ PEUC, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານດົນຈົນເຖິງ 13 ອາທິດເພີ່ມສຳລັບອາທິດທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ແລະ 26 ທັນວາ 2020.

ຖ້າທ່ານຢຸດຍື່ນການອ້າງສິດປະຈຳອາທິດ ແລະ ຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ຜົນປະໂຫຍດແບບປົກກະຕິຂອງທ່ານໝົດໄປ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃບສະໝັກ PEUC ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຢູ່ເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຍືດເວລາອອກໄປ (PEUC)

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຊອກຫາວຽກ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການວ່າງງານແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາວຽກ ແລະ ບັນທຶກການຊອກຫາວຽກຂອງພວກເຮົາ. ຕອນນີ້ ເງື່ອນໄຂນີ້ແມ່ນເປັນທາງເລືອກ ເນື່ອງຈາກ ໂຄວິດ-19. ການປ່ຽນແປງນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກວັນທີ 8 ມີນາ 2020 ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີ່ມ. ອ່ານກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮຽກຮ້ອງເພີ່ມເຕີ່ມ.

ຜູ້ຈ້າງງານຫຼາຍຄົນຍັງກຳລັງຈ້າງຄົນ ແມ່ນແຕ່ຕອນນີ້ ພວກເຮົາສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ເສຍວຽກສືບຕໍ່ຊອກຫາວຽກ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີ່ມຄູ່ມືຜູ້ອ້າງສິດປະກັນໄພໃນການວ່າງງານ.