Skip to main content

Quý vị đã bị mất việc?
Giờ làm của quý vị bị cắt giảm?

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp để thay thế một phần tiền lương bị mất của mình.

Đây không phải là một loại hỗ trợ công cộng.

Bất cứ ai làm việc hợp pháp tại Mỹ đều có thể đủ điều kiện.

Vào ngày 7 tháng 9, Ngày Lễ Lao Động, các trung tâm liên lạc của UI và PUA sẽ không nhận các cuộc gọi đến. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có một số nhân viên làm việc để giải quyết các hồ sơ trợ cấp thất nghiệp và thực hiện các cuộc gọi ra suốt cuối tuần Lễ Lao động. Do thời gian dài cuối tuần, các khoản trợ cấp có thể bị trì hoãn ít nhất một ngày làm việc.

Đạo luật CARES và COVID-19

Đạo luật CARES là một luật liên bang mới, được ký ngày 27 tháng 3 năm 2020. Đạo luật này giúp cho nhiều người có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Luật mới này thực hiện ba nội dung chính:

  1. Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA). Những người làm tự do và các nhà thầu độc lập hiện có thể nhận PUA, một chương trình trợ cấp thất nghiệp mới (kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2020)
  2. Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang Do Đại dịch (FPUC) . Những ai đủ điều kiện nhận bất kỳ hình thức trợ cấp thất nghiệp nào đều sẽ được nhận thêm 600 đô la/tuần từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020
  3. Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp Do Đại dịch (PEUC). Nếu trợ cấp thất nghiệp thông thường của quý vị đã hết, quý vị có thể nhận trợ cấp thêm 13 tuần nữa (kết thúc vào ngày 26 tháng 12 năm 2020)