Skip to main content

Quý vị đã bị mất việc?
Giờ làm của quý vị bị cắt giảm?

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp để thay thế một phần tiền lương bị mất của mình.

Đây không phải là một loại hỗ trợ công cộng.

Bất cứ ai làm việc hợp pháp tại Mỹ đều có thể đủ điều kiện.

Chúng tôi sẽ sớm áp dụng các thay đổi, dựa trên những chương trình cứu trợ liên bang mà Quốc Hội mới thông qua gần đây. Hiện tại, chúng tôi đang chờ quy định và hướng dẫn của Bộ Lao Động Hoa Kỳ (U.S. Department of Labor). Chúng tôi cần có các thông tin đó để có thể cung cấp phúc lợi sớm nhất có thể. Trong lúc chờ đợi, quý vị không cần gọi điện để đặt câu hỏi.

______________________________________________________________________________________

Hội Thảo Trực Tuyến Sắp Tới

Trong hội thảo trực tuyến tiếp theo diễn ra vào Thứ Năm, ngày 7 tháng 1, chúng tôi sẽ chia sẻ các thông tin cập nhật về quy định cứu trợ của liên bang. Đăng ký tham gia tại đây.

Chúng tôi sẽ có dịch vụ thông dịch song song bằng Tiếng Trung (Phổ Thông), Tiếng Nga, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha. Nếu quý vị không thể tham dự hội thảo trực tuyến này, nội dung ghi lại sẽ sớm có trên mạng sau hội thảo.

Đạo luật CARES và COVID-19

Đạo luật CARES là luật mới của liên bang, được ký ngày 27 tháng 3 năm 2020. Nó làm cho nhiều người có thể nhận trợ cấp thất nghiệp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Luật mới này đã thực hiện ba điều chính:

  1. Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA). Những người tự kinh doanh và những người khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên — và những người mất việc làm do COVID-19 — hiện có thể nhận PUA (https://pua.emp.state.or.us/), một chương trình trợ cấp thất nghiệp mới (kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021).
  2. Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang Do Đại dịch (FPUC) . Mọi người nhận bất kỳ loại trợ cấp thất nghiệp nào sẽ nhận được thêm $ 300 / tuần (cho mỗi tuần đủ điều kiện từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 3 năm 2021).
  3. Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp Do Đại dịch (PEUC). Nếu hết trợ cấp thất nghiệp thông thường, bạn có thể được gia hạn thêm tối đa 13 tuần (kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2021).