Skip to main content

Quý vị đã bị mất việc?
Giờ làm của quý vị bị cắt giảm?

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp để thay thế một phần tiền lương bị mất của mình.

Đây không phải là một loại hỗ trợ công cộng.

Bất cứ ai làm việc hợp pháp tại Mỹ đều có thể đủ điều kiện.

_________________________________________________________________________

Ngày 26 tháng 2 CẬP NHẬT: Chúng tôi có nhận được hướng dẫn mới từ Bộ Lao Động Hoa Kỳ (U.S. Department of Labor) mở rộng các yêu cầu để hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch (PUA). Chúng tôi đang làm việc ráo riết để diễn giải hướng dẫn này và thực hiện các thay đổi cần thiết của chương trình .

Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp thêm thông tin về ý nghĩa của việc này đối với những người trước đây không đủ điều kiện cho PUA, cũng như đối với những người hiện đang nhận PUA. Chúng tôi sẽ chủ động cập nhật cho quý vị, vì vậy quý vị KHÔNG cần phải gọi cho chúng tôi khi có thắc mắc về hướng dẫn mới. Hãy nhớ theo dõi chúng tôi trên Facebook Twitter để nhận được thông tin mới nhất.

Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ

Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ (American Rescue Plan, ARP) mở rộng các chương trình trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (PEUC) và Hỗ Trợ Thất Nghiệp Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (PUA) cho đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Kế hoạch này thay thế cho Đạo Luật Hỗ Trợ Tiếp Tục (CAA), mà trước đó là Đạo luật CARES.

1. Hỗ Trợ Thất Nghiệp Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (PUA). Trợ cấp PUA được kéo dài tới 79 tuần cho đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. PUA dành cho những người tự kinh doanh và những người khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên — và những người mất việc làm do COVID-19. Hãy làm Bài Kiểm Tra về Tính Hội Đủ Điều Kiện để xem quý vị có đủ điều kiện hay không. Nộp đơn ngay bây giờ. Tìm hiểu thêm.

2. Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Do Đại Dịch (PEUC). Nếu trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) thông thường của quý vị không còn, quý vị có thể nhận được trợ cấp mở rộng kéo dài đến 53 tuần. Những trợ cấp này có sẵn cho đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. Tìm hiểu thêm.

3. Trợ Cấp Thất Nghiệp Liên Bang Do Đại Dịch (FPUC). Tất cả những người nhận ít nhất $1 tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận được thêm $300 mỗi tuần cho mỗi tuần đủ điều kiện từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. Tìm hiểu thêm.

Thông báo này mô tả một thủ tục dàn xếp đề xuất cho vụ kiện tập thể. Trong thủ tục dàn xếp đề xuất, Sở Lao Động Oregon đồng ý thực hiện các thay đổi chính sách để đẩy nhanh quy trình quyết định về phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp. Các thành viên cá nhân trong vụ kiện tập thể sẽ không nhận được tiền từ thủ tục dàn xếp này. Để biết thêm thông tin bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hãy gọi cho Trung Tâm Luật Oregon theo số 503-473-8682. Tất cả các báo cáo quyết toán có thể được tìm thấy ở đây.