Skip to main content

Nếu quý vị bị sa thải hoặc bị cắt giảm giờ làm vì COVID-19, quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường.

Những người làm tự do, lao động hợp đồng và một số lao động theo yêu cầu có thể đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Thất nghiệp Do Đại dịch (PUA). Đây là một chương trình trợ cấp thất nghiệp mới được tạo ra bởi Đạo luật CARES. Chương trình này có quy định một đơn riêng biệt. Nó dành cho những người không có việc làm do COVID-19 và không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường.

Bất cứ ai làm việc hợp pháp Mỹ đều có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không, hãy làm Câu hỏi kiểm tra tính đủ điều kiện. Nó sẽ giúp hướng quý vị đến loại đơn phù hợp. Việc điền đúng đơn sẽ giúp quý vị nhận được tiền nhanh nhất.