Skip to main content

Glossary of Terms

Đủ khả năng làm việc: Quý vị có đủ sức khỏe và tinh thần để làm việc.

Tích cực tìm việc: Quý vị đã liên hệ trực tiếp với ít nhất hai nhà tuyển dụng trong tuần hoặc quý vị đã hoàn thành ít nhất ba hoạt động tìm việc làm trong tuần. Ví dụ về các hoạt động cho thấy quý vị đang tìm việc bao gồm xem thông báo việc làm, sử dụng các công cụ tìm việc làm trực tuyến, tham dự hội chợ việc làm hoặc tham gia lớp học nâng cao kỹ năng phỏng vấn.

Phân xử: Đây là quá trình xem xét bổ sung được yêu cầu trong một số trường hợp nhất định để xác định xem một người có đủ điều kiện nhận trợ cấp hay không. Khi OED nhận thấy các vấn đề gây ra nghi vấn liệu một người có được phép nhận trợ cấp hay không, chúng tôi bắt buộc phải xem xét về mặt pháp lý. Mặc dù nhiều vấn đề có thể được giải quyết bằng các câu hỏi điều tra nhanh, nhưng trong nhiều trường hợp, vấn đề phải được xem xét kỹ lưỡng hơn thông qua quá trình phân xử. Tìm hiểu thêm tại unemployment.oregon.gov/workers/adjudication.

ARP: Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (American Rescue Plan, ARP) là gói trợ cấp liên bang mở rộng một số chương trình trợ cấp của Đạo Luật Trợ Cấp Tiếp Diễn từ ngày 14 tháng 3 năm 2021 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. ARP mở rộng các chương trình Bồi Thường Thất Nghiệp Khẩn Cấp do Đại Dịch (PEUC), Hỗ Trợ Thất Nghiệp do Đại Dịch (PUA) và các chương trình trợ cấp Bồi Thường Thất Nghiệp do Đại Dịch của Liên Bang (FPUC) đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Sẵn sàng làm việc: Quý vị có thể làm việc mà không gặp trở ngại ngăn cản quý vị chấp nhận công việc (ví dụ: vấn đề đi lại, bệnh tật, nghỉ phép hay không có dịch vụ trông trẻ/chăm sóc gia đình).

Năm cơ sở: Năm cơ sở của quý vị là bốn quý đầu tiên trong năm quý vừa qua tính đến trước tuần mà quý vị gửi yêu cầu chi trả ban đầu.

 • Nếu quý vị gửi yêu cầu chi trả ban đầu vào tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2021, năm cơ sở của quý vị sẽ tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.
 • Nếu quý vị gửi yêu cầu chi trả ban đầu vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2021, năm cơ sở của quý vị sẽ tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 • Nếu quý vị gửi yêu cầu chi trả ban đầu vào tháng 7, tháng 8 hay tháng 9 năm 2021, năm cơ sở của quý vị sẽ tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 • Nếu quý vị gửi yêu cầu chi trả ban đầu vào tháng 10, tháng 11 hay tháng 12 năm 2021, năm cơ sở của quý vị sẽ tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

CAA: Đạo Luật Trợ Cấp Tiếp Diễn (Continued Assistance Act, CAA) là gói phúc lợi liên bang từ tháng 12 năm 2020, cung cấp thêm tối đa 11 tuần trợ cấp Hỗ Trợ Thất Nghiệp do Đại Dịch (PUA), thêm tối đa 11 tuần Bồi Thường Thất Nghiệp do Đại Dịch của Liên Bang (FPUC) và yêu cầu các thay đổi bổ sung về chương trình trợ cấp liên bang liên quan đến COVID. CAA cũng giới thiệu chương trình trợ cấp, Bồi Thường Thất Nghiệp cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (MEUC), dành cho người có thu nhập từ nhiều nguồn hoặc người nhận cả tiền lương W-2 và thu nhập từ việc tự kinh doanh.

Đạo Luật CARES: Đạo Luật CARES là gói trợ cấp liên bang, được ký ngày 27 tháng 3 năm 2020. Đạo luật cho phép nhiều người được nhận trợ cấp thất nghiệp hơn, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Luật này đã tạo ra chính sách Hỗ Trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA), Bồi Thường Thất Nghiệp do Đại dịch của Liên Bang (FPUC) và Bồi Thường Thất Nghiệp do Đại Dịch (PEUC).

Trợ cấp kéo dài, Trợ cấp kéo dài mức cao (High extended benefits, HEB): Trợ Cấp Kéo Dài (Extended Benefits, EB) là chương trình mở rộng trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) thông thường khi tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp cao. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình được đánh giá liên bang trong khoảng thời gian ba tháng để xác định xem tiểu bang có tiếp tục gia hạn này hay không. Nếu tỷ lệ từ 8% trở lên, chúng ta đang ở chế độ HEB và sẽ được cung cấp thêm tối đa 20 tuần trợ cấp. Nếu tỷ lệ dưới 8% nhưng trên 6,5% thì chúng ta ở chế độ EB, được cung cấp thêm tối đa 13 tuần trợ cấp.

Cạn kiệt yêu cầu: Yêu cầu chi trả của quý vị sẽ hết khi quý vị đạt đến số dư $0 và chương trình trợ cấp không còn quỹ để cung cấp cho quý vị.

Yêu cầu hết hạn: Yêu cầu chi trả bảo hiểm thất nghiệp (UI) thông thường sẽ hết hạn sau 52 tuần. Tức là quý vị không thể yêu cầu chi trả thêm bất kỳ tuần trợ cấp nào nữa sau khi yêu cầu chi trả của quý vị đã hết hạn, ngay cả khi tài khoản của quý vị còn số dư dương. Quý vị sẽ cần nộp yêu cầu chi trả mới. Tìm hiểu thêm tại unemployment.oregon.gov/expiredclaims.

FPUC: Bồi Thường Thất Nghiệp do Đại Dịch của Liên Bang (Federal Pandemic Unemployment Compensation, FPUC). Tất cả những người nhận bất kỳ loại trợ cấp thất nghiệp nào sẽ nhận thêm $600 mỗi tuần từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020 theo Đạo Luật CARES. Đạo Luật Trợ Cấp Tiếp Diễn (CAA) và Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (ARP) tiếp tục trợ cấp FPUC theo mức $300 mỗi tuần từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Gian lận: Gian lận bảo hiểm thất nghiệp xảy ra khi có người cố tình cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật để có thể nhận được trợ cấp. Nếu quý vị cố ý che giấu hoặc báo cáo thông tin sai lệch, đó chính là gian lận. GIAN LẬN LÀ PHẠM TỘI và có thể dẫn đến hình phạt lên đến và bao gồm cả truy tố hình sự. Tìm hiểu thêm tại unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.

Tổng thu nhập: Đây là thu nhập của quý vị trước khi trừ đi chi phí, các loại thuế hoặc bất kỳ khoản khấu trừ nào khác. Tổng thu nhập phải cao hơn thu nhập ròng.

Người lao động kết hợp: Người nhận lương W-2 thu nhập từ việc tự kinh doanh là người lao động kết hợp. Tìm hiểu thêm về trợ cấp dành cho người lao động kết hợp tại Câu Hỏi Thường Gặp về MEUC.

Đánh cắp danh tính: Những kẻ mạo danh đang lợi dụng đại dịch virus corona để nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp bằng cách sử dụng tên và thông tin cá nhân mà họ mua hoặc đánh cắp bất hợp pháp thông qua rò rỉ dữ liệu trực tuyến. Đây là một hình thức đánh cắp danh tính. Người dân Oregon sẽ biết về hành vi gian lận khi OED hoặc người sử dụng lao động của họ thông báo về đơn xin trợ cấp được cho là của họ. Nếu điều này xảy ra với quý vị, tức là có người đang lạm dụng thông tin cá nhân của quý vị, có thể bao gồm cả số An Sinh Xã Hội và ngày sinh. Quý vị cần nhanh chóng hành động. Tìm hiểu thêm tại unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.

Xác thực danh tính: Để ngăn những kẻ lừa đảo thực hiện hành vi đánh cắp danh tính để xin trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi đã tăng cường bảo mật quy trình xác minh ID. Trước khi chúng tôi chia sẻ thông tin về yêu cầu chi trả của quý vị, nếu quý vị đã gửi yêu cầu hỗ trợ qua hệ thống Liên Hệ Với Chúng Tôi, chúng tôi cần đảm bảo rằng đó chính là quý vị, chứ không phải người khác đang giả danh quý vị. Tìm hiểu thêm tại unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud.

iMatchSkills: Đây là công cụ kết nối công việc trực tuyến của Sở Lao Động. Công cụ này sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của quý vị để tìm công việc tiềm năng. Quý vị cung cấp càng nhiều thông tin chi tiết thì iMatchSkills càng có thể dễ dàng giúp quý vị hơn.

Yêu cầu chi trả ban đầu: Để biết quý vị có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hay không, quý vị cần điền vào đơn đăng ký. Hoạt động này được gọi là nộp yêu cầu chi trả ban đầu. Quý vị chỉ nộp yêu cầu chi trả ban đầu một lần mỗi năm trợ cấp.

LWA: Trợ Cấp Tổn Thất Tiền Lương (Lost Wages Assistance, LWA) là chương trình khẩn cấp tạm thời, hỗ trợ thêm $300 mỗi tuần cho người mất việc làm do COVID-19 và đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Trợ cấp LWA được cung cấp từ ngày 26 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2020.

MEUC: Bồi Thường Thất Nghiệp cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC) là chương trình mới do Đạo Luật Trợ Cấp Tiếp Diễn (CAA) tạo ra. Chương trình cung cấp thêm trợ cấp $100 mỗi tuần cho những “người lao động kết hợp”. “Người lao động kết hợp” là người nhận lương W-2 VÀ thu nhập từ việc tự kinh doanh. Để đăng ký hoặc tìm hiểu thêm, hãy truy cập employment.oregon.gov/ocs và nhấn vào phím “Bồi Thường Thất Nghiệp cho Người Có Thu Nhập Hỗn Hợp (MEUC)” màu xanh lá.

Thu nhập ròng: Thu nhập ròng của quý vị là tổng thu nhập sau khi trừ đi chi phí. Thu nhập ròng phải thấp hơn tổng thu nhập.

OCS: Đây là Hệ Thống Yêu Cầu Chi Trả Trực Tuyến (Online Claim System, OCS) của Sở Lao Động, quý vị có thể tìm thấy tại Employment.Oregon.gov/ocs. Quý vị có thể sử dụng OCS để:

 • Yêu cầu chi trả trợ cấp một tuần
 • Tìm kiếm trạng thái của yêu cầu và báo cáo tuần
 • Thực hiện lại yêu cầu chi trả
 • Nộp yêu cầu chi trả mới
 • Thay đổi địa chỉ
 • Đăng ký gửi tiền điện tử
 • Thay đổi/đặt lại mã pin
 • Thực hiện thanh toán
 • Xem xét các tùy chọn thanh toán trợ cấp
 • Truy cập biểu mẫu thuế 1099G của quý vị

OED: Sở Lao Động Oregon (Oregon Employment Department, OED) là cơ quan quản lý lao động của tiểu bang. Chúng tôi thúc đẩy tạo việc làm cho người dân Oregon thông qua phát triển lực lượng lao động đa dạng, đa năng và cung cấp hỗ trợ trong thời gian thất nghiệp. Tìm hiểu thêm tại oregon.gov/employ/Agency/Pages/About-Us.aspx.

Chi trả dư: Vấn đề chi trả dư xảy ra khi quý vị được thanh toán trợ cấp nhiều hơn mức mà quý vị đủ điều kiện nhận. Một số khoản chi trả dư xảy ra khi mọi người cung cấp cho chúng tôi thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ. Các trường hợp khác là do lỗi của cơ quan chính phủ và một số trường hợp có thể do quyết định mà chúng tôi đã đưa ra phải thay đổi do kháng nghị sau khi chúng tôi nhận được thông tin mới.

Khi xảy ra vấn đề chi trả dư, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải cố gắng thu hồi các khoản này. Nếu khoản chi trả dư không phải do quý vị gây ra, chúng tôi thường ‘bù đắp’ khoản nợ đó bằng cách khấu trừ số tiền còn nợ vào bất kỳ trợ cấp nào mà quý vị đủ điều kiện trong tương lai. Do đại dịch, chúng tôi đang giảm mạnh việc thu hồi các khoản chi trả dư. Bộ Lao Động Hoa Kỳ hiện tại đã cho phép chúng tôi miễn một số khoản chi trả dư nếu khoản chi trả không phải do lỗi của quý vị quý vị sẽ gặp khó khăn không đáng có khi phải hoàn trả.

PEUC: Bồi Thường Thất Nghiệp Khẩn Cấp do Đại Dịch (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, PEUC) là chương trình trợ cấp mở rộng dành cho người đã hết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (UI) thông thường. Ban đầu chương trình này do Đạo Luật CARES tạo ra. Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ (ARP) cho phép một người nhận tổng cộng 53 tuần trợ cấp PEUC hoặc cho đến tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021.

PPP: Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (Paycheck Protection Program, PPP) là khoản vay liên bang nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục trả lương cho người lao động. Bên vay có thể đủ điều kiện để được xóa khoản vay theo hình thức PPP.

Bằng chứng làm việc (Proof of employment, POE): Để đủ điều kiện nhận PUA, Bộ Lao Động Hoa Kỳ yêu cầu quý vị gửi bằng chứng làm việc. Hãy sử dụng công cụ tương tác này để tìm kiếm loại tài liệu mà quý vị cần gửi.

PUA: Hỗ Trợ Thất Nghiệp do Đại Dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) là chương trình trợ cấp thất nghiệp của liên bang được tạo ra để đối phó với đại dịch COVID-19. Chương trình dành cho người lao động tự do, lao động hợp đồng và những người lao động khác không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thông thường. Quý vị có thể nhận tối đa 79 tuần trợ cấp PUA cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Lời cam đoan hợp lý: Đối với người thuộc ngành giáo dục, quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp trong thời gian trường ngưng giảng dạy nếu quý vị không nhận được “lời cam đoan hợp lý” rằng quý vị sẽ trở lại sau kỳ nghỉ. Nhìn chung, lời cam đoan hợp lý có nghĩa là quý vị nhận được đề nghị làm việc với lưu lượng công việc giống hoặc tương tự với cùng mức lương (hoặc trong khoảng 90%). Lời đề nghị có thể ở dạng văn bản, bằng lời nói hoặc ngụ ý. Tuy nhiên, chúng tôi phải xét duyệt yêu cầu của quý vị để có thể đưa ra quyết định. Hãy đọc Câu Hỏi Thường Gặp về trường học để tìm hiểu thêm.

Khoản thanh toán hồi tố: Trợ cấp còn nợ người lao động từ yêu cầu chi trả được nộp vào thời điểm trước đó.

Lao động tự do: Nếu quý vị đang làm việc cho chính mình thay vì một người sử dụng lao động khác, quý vị là lao động tự do.

TUI: Chương trình Đào Tạo Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Training Unemployment Insurance, TUI) cho phép người lao động bị mất việc đủ điều kiện được đi học và nhận trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp thông thường cùng một lúc để họ có thể tiếp tục chăm sóc gia đình và kiếm việc làm. Chương trình không trả chi phí đào tạo, nhưng thay vào đó sẽ loại bỏ các yêu cầu tìm việc làm khỏi yêu cầu chi trả hàng tuần của quý vị khi quý vị đi học cả ngày. Tìm hiểu thêm tại oregon.gov/employ/Unemployment/Pages/TUI.aspx

UI: Trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) thay thế một phần thu nhập bị mất khi quý vị thất nghiệp. Đây không phải là trợ cấp công. Người sử dụng lao động tài trợ cho chương trình UI. Các loại thuế UI không được khấu trừ từ tiền lương của nhân viên.

Thất nghiệp: Về cơ bản, quý vị được coi là thất nghiệp trong bất kỳ tuần nào quý vị làm việc ít hơn 40 giờ và kiếm được ít hơn số tiền trợ cấp hàng tuần (WBA) của quý vị. Tuy nhiên, luật mới vào năm 2020 và 2021 đã tạm thời loại bỏ điều kiện quý vị không được kiếm nhiều hơn WBA của mình và làm rõ rằng quý vị được coi là “thất nghiệp” trong bất kỳ tuần nào mà quý vị không thực hiện công việc nào hoặc có công việc ít hơn mức toàn thời gian kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tìm hiểu thêm tại Câu Hỏi Thường Gặp Khi Vừa Làm Việc Vừa Yêu Cầu Chi Trả.

U.S. Bank ReliaCard: Sở Lao Động thanh toán trợ cấp bằng hình thức điện tử thông qua thẻ ghi nợ U.S. Bank ReliaCard hoặc gửi tiền trực tiếp. Nếu quý vị không đăng ký gửi tiền trực tiếp, thẻ ReliaCard sẽ được gửi đến cho quý vị.

Tuần chờ: Tuần chờ là tuần đầu tiên quý vị nộp đơn yêu cầu chi trả theo tuần và đáp ứng tất cả các điều kiện được yêu cầu. Trước khi quý vị có thể bắt đầu nhận trợ cấp, luật Oregon yêu cầu mỗi đơn yêu cầu chi trả phải chờ một tuần. Quý vị sẽ không được trả bất kỳ khoản tiền nào cho tuần này, nhưng quý vị phải điền yêu cầu cho tuần đó để nhận hoàn tiền của tuần đó dưới dạng tuần chờ. Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi sẽ bỏ qua tuần chờ cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. Tức là tất cả những người nộp đơn yêu cầu chi trả mới cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 sẽ được thanh toán cho tuần đầu tiên này.

WBA: Số tiền trợ cấp hàng tuần (weekly benefit amount, WBA) bằng 1,25% tổng thu nhập năm cơ bản của quý vị. Theo luật Oregon, số tiền đó sẽ không thấp hơn số tiền tối thiểu hoặc nhiều hơn số tiền tối đa mà quý vị có thể nhận được. Ví dụ, người lao động kiếm được $12,50 mỗi giờ, làm việc 40 giờ mỗi tuần trong năm qua sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp $325 mỗi tuần.

Yêu cầu chi trả theo tuần: Để bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cần nộp yêu cầu chi trả mỗi tuần. Yêu cầu này khác với yêu cầu chi trả ban đầu. Quý vị phải nộp cả hai để nhận được tiền. Chúng tôi tính số tiền sẽ gửi cho quý vị trong tuần dựa trên yêu cầu chi trả theo tuần. Quý vị không thể gửi yêu cầu chi trả theo tuần khi tuần chưa kết thúc. Theo OED, một tuần bắt đầu từ Chủ Nhật và kết thúc vào thứ Bảy. (Quý vị có thể thấy chúng tôi đề cập đến các ngày "cuối tuần".)

Để tiếp tục nhận trợ cấp, quý vị cần nộp đơn yêu cầu chi trả theo tuần vào mỗi tuần. Hãy nộp đơn yêu cầu chi trả theo tuần ngay cả khi quý vị có làm việc trong tuần đó. Quý vị cần báo cáo về số giờ và thu nhập của bất cứ công việc nào quý vị thực hiện trong tuần.

Hãy nộp yêu cầu chi trả theo tuần ngay cả khi quý vị không biết liệu đơn đăng ký của quý vị đã được phê duyệt hay chưa. Quá trình xử lý đơn đăng ký của quý vị có thể mất đến hai tuần. Nếu đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt, chúng tôi sẽ gửi tiền của tất cả các tuần đã qua mà quý vị đủ điều kiện, miễn là quý vị nộp đơn yêu cầu chi trả theo tuần. Khoản thanh toán đầu tiên của quý vị sẽ là một tờ séc.

Chia Sẻ Công Việc: Chương trình Chia Sẻ Công Việc mang đến cho người sử dụng lao động giải pháp thay thế cho việc sa thải người lao động. Chương trình này giúp người sử dụng lao động giữ lại các nhân viên lành nghề trong giai đoạn đình trệ bằng cách giảm giờ làm việc. Nhân viên đủ điều kiện bị giảm giờ làm sẽ được nhận một phần trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (UI) thông thường để bù đắp cho số tiền lương bị mất. Tìm hiểu thêm về Chia Sẻ Công Việc.

Trung tâm WorkSource: Văn phòng WorkSource địa phương trong khu vực của quý vị, nơi quý vị có thể nhận được các dịch vụ về việc làm và tài liệu đào tạo miễn phí. Tìm Trung tâm WorkSource tại địa phương.

WorkSource Oregon: WorkSource Oregon kết nối người tìm việc với hàng ngàn công việc có sẵn và cơ hội đào tạo, đồng thời kết nối nhà tuyển dụng với các ứng viên đạt chuẩn. Dịch vụ miễn phí. WorkSource Oregon cung cấp các dịch vụ sau:

 • Giới thiệu việc làm
 • Hội thảo bao gồm các chủ đề như chuẩn bị trước khi phỏng vấn, viết sơ yếu lý lịch và kiến thức tin học cơ bản
 • Kế hoạch nghề nghiệp
 • Cơ hội giáo dục và đào tạo với học bổng trợ giúp

1099G: 1099G là biểu mẫu thuế được gửi đến người đã nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị sử dụng biểu mẫu này khi nộp các loại thuế thu nhập liên bang và tiểu bang cho Sở Thuế Vụ Liên Bang (IRS) và Sở Thuế vụ Oregon. Quý vị có thể tải xuống biểu mẫu của mình trong Hệ Thống Yêu Cầu Chi Trả Trực tuyến tại employment.oregon.gov/ocs.